До 28 септември е открита процедурата за изследване на морската среда

Процедура BG14MFOP001-6.003 за повишаване на знанията за състоянието на морската среда е открита за прием на проекти. Тя е по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 1 629 857.96 лв., от които 1 222 393.47 лв. са от ЕФМДР и 407 464.49 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да  надвишава 1 629 857.96 лв., колкото е и бюджетът на процедурата.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер 100 на сто от  общите допустими разходи за дейности.

Допустими кандидати са публичноправни организации; юридически лица, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в сектор „Рибарство“; частни научни организации, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“; научни публичноправни организации в сектор „Рибарство“.

Ще се финансират дейности, свързани с изследване на морското дъно; изследване на морската среда; научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 07.09.2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 28.09.2018 г. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/18730-startira-priem-na-proekti-po-myarka-6-3-povishavane-na-znaniyata-za-sastoyanieto-na-morskata-sreda-30-07-2018-g.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0