До 5 000 000 лв. за „Големи предприятия”!!!

До 50% – безвъзмездна субсидия

„Технологична модернизация в големи предприятия“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните минимални и максимални граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  5 000 000 лева

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 50 % от общия размер на допустимите разходи по проекта. Остатъкът трябва да бъде финансиран със собствени средства на кандидата или от източници, различни от бюджета на ЕС.

Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустимост на кандидатите

Общи критерии за допустимост

Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

  • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
  • да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия /ММСП/ съгласно Закона за МСП (обн. В ДВ 84/1999, посл. изм. и доп., ДВ бр. 43 от 29.04.2008 г.) към момента на кандидатстване.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в настоящата процедура за набиране на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост

За да са допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, кандидатите трябва да отговарят и на следните специфични критерии:


  • да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения, и да са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на кандидатстване, равни на или надвишаващи 5 000 000 лева

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, които са насочени към една или повече от следните цели:

Ø  Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура;

Ø  Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

Ø  Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;

Ø  Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допустими са следните дейности:


Ø  Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо дълготраен материален актив;

Ø  Закупуване и въвеждане в експлоатация на нематериални активи;

Ø  Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи /СМР/, водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите

Специфичните допустими разходи по настоящата процедура включват:

Ø   Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

Ø   Разходи за придобиване на нематериални активи;

Ø   Разходи за извършване на СМР – не повече от 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви окаже съдействие при разработката на проекта към съответната програма.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0