Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2 за малките стопанства

В днешния брой (13 октомври 2017г.) на „Държавен вестник“ е публикувана Наредба 6 , която определя условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР – линк към наредбата

Подмярката финансира следните дейности, описани в чл. 4 и не е достъпна за разходи, посочени в чл. 6:

Чл. 4. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
6. инвестиции в машини, оборудване и съо­ръжения за опазване на околната среда, или
7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
(2) Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1.
Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности и за инвестиционни разходи:
1. допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.);
2. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
3. свързани с преработка на селскостопански продукти;
4. включени в оперативните програми по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.), на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци.
(2) Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по приложение № 2, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са:
1. разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „ф“ от Закона за водите, съгласно приложение № 3, или се използват за дейности в такива зони;
2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0