Евросредства за Социално предприемачество

Размер на безвъзмездната финансова помощ

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 350 000 лева

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 на сто от всички допустими разходи по проекта САМО в случаите, в които няма собствен финансов принос от страна на кандидата и проекта не предвижда реализирането на приходи. Не с е изисква съфинансиране от страна на кандидата.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Компонент 1:

1. Да е учредена и регистрирана като:

1.1. Юридическо лице с нестопанска цел, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

1.2. Търговско дружество, регистрирано по реда на търговския закон, в което едноличен собственик на капитала е юридическо лице с нестопанска цел, или такова юридическо лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание, при условие, че с решение на общото събрание на съдружниците/ акционерите, приходите (когато това е приложимо), реализирани въз основа изпълнението на проект по настоящата операция ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група.

1.3. Специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания по смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания, при условие, че с решение на управителното тяло, приходите (когато това е приложимо), реализирани въз основа изпълнението на проект по настоящата операция ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група.

2. Да е доставчик на социални услуги

Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок на кандидатстване

Когато водещата организация предвижда в дейностите по проекта да бъдат включени деца, същата трябва да е и лицензирана от Държавната агенция за закрила на детето и въз основа на издадения лиценз да е регистрирана в Агенция за социално подпомагане преди крайния срок за кандидатстване .

3. Да има централно управление или клон на територията на България,

4. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване).

Компонент 2:

1. Да е учредена и регистрирана като:

1.1. Юридическо лице с нестопанска цел, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

1.2. Кооперация, регистрирана по реда на Закона за кооперациите, при условие, че с решение на управителното тяло, приходите(когато това е приложимо), реализирани въз основа изпълнението на проект по настоящата операция ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група.

1.3. Община на територията на Р.България

2. Да е доставчик на социални услуги,

Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок на кандидатстване

Когато водещата организация предвижда в дейностите по проекта да бъдат включени деца, същата трябва да е лицензирана от Държавната агенция за закрила на детето и въз основа на издадения лиценз да е регистрирана в Агенция за социално подпомагане преди крайния срок за кандидатстване.

3. Да има централно управление или клон на територията на България,

4. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване).

ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ ПРОЕКТИ

Компонент 1:

В рамките на този компонент ще бъдат подкрепяни следните типове проекти: проекти за разширяване на дейността на съществуващи социални предприятия, включително обхвата на целевите групи и създаване на нови работни места за специалисти в сектора на социалната икономика и проекти за консултиране, информиране на хората от целевите групи и популяризиране на дейността на социалните предприятия чрез предаване на опит и познания за възможностите за развитие на инициативи в сферата на социалната икономика.

Кандидатите могат да включват в проектните си предложения комбинация от някои от следните примерни допустими дейности:

1. Разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане в съществуващи социални предприятия.

2. Въвеждане и развитие на иновативни подходи за подкрепена заетост, защитена заетост и социално включване на хората от целевите групи и осигуряване на необходимото оборудване;

3. Текущ ремонт, оборудване и/или адаптиране на работни места в социалните предприятия за хора от целевите групи.

4. Обучение и квалификация на хората, работещи в социалните предприятия, и на тези, които имат желание да постъпят в тях;

5. Обучения и консултиране на представители на целевите групи. Обучения и консултиране за повишаване на управленските и бизнес умения и развитие и популяризиране на добри практики за специалисти, желаещи да бъдат ангажирани в сектора на социалната икономика. Създаване и развитие на консултативни групи, насърчаване на доброволчески и общностни инициативи в сферата на социалната икономика, разработване на процедури, методологии, наръчници, свързани с дейността на подкрепеното социално предприятие и др.

6.Дейности за информиране на обществеността за възможностите и потенциала на социалната икономика за преодоляване на социалната изолация.

7. Дейности насочени към проучване на възможностите и търсенето на произвежданите от представителите на целевите групи стоки / услуги и тяхната пазарна реализация

Компонент 2:

В рамките на този компонент ще бъдат подкрепяни проекти насочени към създаване на нови социални предприятия, генериращи подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за самостоятелност и социално включване за хора от целевите групи.

Кандидатите могат да включат в проектните си предложения комбинация от някои от следните примерни допустими дейности:

1. Текущ ремонт, оборудване и/или адаптиране на нови работни места за хора от целевите групи

2. Създаване на центрове за подкрепа, функциониращи като социални предприятия за хора от целевите групи с цел подкрепа за бъдещ преход към реалния пазар на труда.

3. Включване на лица от целевите групи в дейност за производство на специфични стоки и услуги, както и проучване на възможностите и търсенето за тяхната пазарна реализация.

4. Провеждане на мотивационни обучения за хората от целевите групи в специализирана работна среда за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност;

5. Помощ за намиране на работа, задържане на работно място, в това число създаване на защитена заетост и предоставяне на услуги за «подкрепена» заетост.

6. Обучения, консултиране и внедряване на добри практики в създадените социални предприятия, разработване на методологии и процедурни наръчници, свързани с дейността на създаденото социално предприятие и др.

7. Информиране на обществото относно възможностите и потенциала на социалната икономика и общностните инициативи

Не се допуска финансиране на следните типове проекти по двата компонента:

 • Проекти, свързани единствено или основно с индивидуални стипендии за обучение или курсове за обучение;
 • Проекти, чието изпълнение е започнало преди подписването на договора за безвъзмездна помощ;
 • проекти, предвиждащи предоставяне само на теоретично обучение или обучение, което не съответства на настоящите Насоки за кандидатстване;
 • Проекти, подкрепящи медицинска дейност/активно лечение на лица от целевата група;

· Проекти, свързани с политически партии;

 • Независими научни изследвания;
 • Дарения с благотворителна цел;
 • Посещения с учебна цел в чужбина;
 • Проекти, включващи дейности, насочени към едни и същи представители на целевите групи, обхванати и финансирани от други източници.
 • Проекти, които предвиждат единствено закупуване на оборудване или ремонтни дейности;

Допустимост на целевите групи

 • Хора с трайни увреждания
 • Лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
 • Самотни родители, Многодетни майки
 • Лица от малцинствени етнически групи
 • Лица, напускащи специализирани институции,
 • Лица, страдащи от различни зависимости
 • Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане.

Партньора/ите трябва да отговаря/т и на следните условия и за двата компонента:

 1. Да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство ,
 2. Да имат централно управление или клон на територията на Р.България,
 3. Да отговарят на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е приложимо (съответствие с разпоредбите, свързани с държавната помощ, съгласно условията на раздел 2.2.1 от настоящите Насоки за кандидатстване)
 4. Да са доставчици на социални услуги, когато ролята им е пряко свързана с предоставяне на социална услуга за целевата група по проекта (ако е приложимо) ,

Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок на кандидатстване.

Когато партньорът предвижда в дейностите по проекта да бъдат включени деца, същият трябва да е и лицензиран от Държавната агенция за закрила на детето и въз основа на издадения лиценз да е регистриран в Агенция за социално подпомагане преди крайния срок за кандидатстване;

 1. Да са учредени по реда на Закона за професионално образование и обучение (или да притежават лиценз от НАПОО), когато ролята им в изпълнението на проекта е свързана единствено с дейности за образование и обучение на целевата група (ако е приложимо);
 2. Да са изпълнители на здравни услуги – лечебни заведения съгласно Закона за лечебните заведения, определени в чл. 10, т.3 – диспансери; , т.4 – домове за медико – социални грижи; или т.5 – хосписи, когато ролята им е свързана със специфична медико-социална рехабилитация за лица от целевата група (ако е приложимо)
 • Минимална продължителност на проектите – 10 месеца.
 • Максимална продължителност на проектите – 18 месеца.

Крайният срок за получаване на пр едложения за проекти по настоящата покана е 16:00 часа на 22.05.2009г.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви съдейства при разработването и управлението на проекта към съответната програма.

7 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 27.06.2011 at 14:23

  За съжаление нямаме информация за тази мярка!

 2. az sam samotna mnogodetna maika.imam 4 deca,iskam da kandidatstvam. no mi se struva 4e i tozi proekt e migi da te laga.kato vi4ko ostanalo.6te se uredqt pak svoi hora….za jalost

 3. Reply
  Цвети Илинова 19.02.2011 at 16:38

  Имали някаде документи за 2011г и къде да ги намеря за да кандидатствам.

 4. Reply
  milcho milchev 22.08.2009 at 18:55

  NIKOI NE FINANSIRA INVALIDITE VSICHKO E FALSH I KRAJBA

 5. Reply
  milcho milchev 22.08.2009 at 18:53

  STARTIRASH BIZNES AKO MOJE MOLIA VKLUCHETE ME ZA KON 0887070405

 6. Reply
  milcho milchev 22.08.2009 at 18:52

  IMAM BOENA INVALIDNA GRUPA 60% KAK DA KANDIDATSTVAM ZA POMOSHT ZA STARTIRASH BIZNES AKO MOJE MOLIA VKLUCHETE ME ZA KON 0887070405

 7. Reply
  ПЕТЯ ДРУМЕВА 13.03.2009 at 17:51

  ПО ТАЗИ ПРОГРАМА САМО СНЦ ЛИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИЛИ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. БЛАГОДАРЯ

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0