Завесата се надига–програмен период 2014/2020

Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014/2020

Леко започна да се надига завесата около параметрите на новият програмен период 2014-2020 г. Все още можем да гадаем какви ще бъдат окончателните мерки, по които местните предприемачи, държавни и общински власти ще кандидатстват за финансиране, но също така Европейската комисия внесе яснота, като обособи 3 възможни сценария за развитие.

Трите сценария, разработени при оценката на въздействието, са следните:

1) сценарий на корекция – при който продължава използването на настоящата рамка на политиката, като се отстраняват най-важните ѝ недостатъци (като например разпределението на директните плащания);

2) сценарий на интеграция – който предполага значителни промени в политиката под формата на по-добро насочване и обвързване с околната среда на директните плащания и засилено стратегическо насочване на политиката за развитие на селските райони в условията на по-добра координация с останалите политики на ЕС, както и разширяване на правното основание за по-широкообхватно сътрудничество между производителите

3) сценарий на пренасочване – който пренасочва политиката изключително към околната среда, с постепенно премахване на директните плащания, като се приема, че производственият капацитет може да се запази без подпомагане и че социално-икономическите нужди на селските райони могат да бъдат задоволени посредством други политики.

Сценарият на пренасочване (сценарий 3) би ускорил структурното приспособяване в селскостопанския сектор, като прехвърли производството към най-рентабилните райони и най-печелившите сектори. Макар че значително ще увеличи средствата, предназначени за опазването на околната среда, този сценарий същевременно ще изложи сектора на по-големи рискове поради ограничените възможности за намеса на пазара. Освен това той ще има значителна социална и екологична цена, тъй като по-слабо конкурентоспособните райони ще бъдат изправени пред значителни загуби на доходи и влошаване на околната среда, вследствие на това, че политиката ще изгуби възможностите за въздействие чрез директните плащания, свързани с изискванията за кръстосано спазване. На противоположната страна стои сценарият на корекция (сценарий 1), който ще даде най-добра възможност за приемственост в политиката с ограничени, но осезаеми подобрения, както по отношение на конкурентоспособността в селското стопанство, така и по отношение на екологичните показатели. Съществуват обаче сериозни съмнения дали този сценарий може по подходящ начин да посрещне важните климатични и екологични предизвикателства на бъдещето, които също са в основата на дългосрочната устойчивост на селското стопанство. Сценарият на интеграция (сценарий 2) открива нови възможности за по-добро насочване на директните плащания и обвързването им с околната среда. Възможен е нов тласък в развитието на селските райони, при условие че държавите-членки и регионите използват ефективно новите възможности и че общата стратегическа рамка с други фондове на ЕС не елиминира взаимодействието със стълб І и не отслабва характерните силни страни на развитието на селските райони. Ако се постигне правилното съотношение, този сценарий е най-подходящ за постигане на дългосрочната устойчивост на селското стопанство и на селските райони.

Това е общият поглед върху програмния период на Европейската комисия относно предложението за регламент по програмата за развитие на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В по-конкретни линии какво ни окачва през следващите 6 програмни години – ще ви разкажем на кратко в статията. Допълнително в прикачения файл в края на статията ще намерите резюмирани основните моменти по индивидуалните мерки за новия програмен период 2014-2020.

Няма драстични промени, които да ни плашат, но на преден план излизат някои нови дейности, които сякаш „стояха в сянка” през последните няколко години.

През новият програмен период няма да има приоритетни оси както до момента. Европейският съюз стимулира интегрираните инвестиции, като отделните единични мерки са разработени така, че да се подпомагат взаимно. По стълбовете на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за програмния период ще бъдат отпуснати 317,2 млрд. EUR за стълб І и 101,2 млрд. EUR за стълб ІI

Стълб I обхваща директните плащания и пазарните мерки, осигуряващи основно годишно подпомагане на доходите на селскостопанските производители в ЕС и подпомагане в случай на специфични смущения на пазара, а стълб ІІ обхваща развитието на селските райони, при което държавите-членки изготвят и съфинансират многогодишни програми в обхвата на една обща рамка.

Финансирането по стълб І и стълб ІІ се допълва от допълнително финансиране в размер на 17,1 млрд. EUR

 • 5,1 млрд. EUR за научноизследователска дейност и иновации,
 • 2,5 млрд. EUR за безопасност на храните
 • 2,8 млрд. EUR за подпомагане с храна на най-нуждаещите се лица по други функции на МФР
 • 3,9 млрд. EUR в нов резерв за кризисни ситуации в сектора на селското стопанство
 • до 2,8 млрд. EUR в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията извън МФР

По този начин общият бюджет достига 435,6 млрд. EUR за периода 2014—2020 г.

През последният програмен период (2007-2013) имаше няколко съществени проблема:

 • За много държави-членки е трудно за кратък период от време да усвоят големите обеми средства на ЕС
 • Фискалната ситуация в някои държави-членки е значително влошена и те изпитва затруднения да осигурят национално съфинансиране

Затова през новия програмен период Комисията предлага следните стъпки, които ще помогнат за справянето с посочените проблеми

 • Таванът за средствата за сближаване да бъде определен на 2,5% от БВП
 • Залагане на горна граница за ставките на съфинансиране на нивото на всяка приоритетна ос в оперативните програми на 85% в по-слабо развитите региони (или в някои случаи 80%, 75%) и най-отдалечените региони; 60% в регионите в преход и 50% в по-силно развитите региони.
 • Включване в договорите за партньорство на определени условия относно подобряването на административния капацитет

Акцент в новият програмен период ще бъде цялостно подобряване на административния процес. От ускоряване и опростяване на отделните процедури, до намаляване на разходи за административни дейности. Допълнително от 2014 ще бъде въведено изискване всички документи по фондовете да бъдат подавани по електронен път.

За новият програмен период имаме ново категоризиране на районите:

 • По-слабо развити региони – БВП на глава на населението под 75% от ср. БВП на глава на населението за ЕС
 • Региони в преход – БВП 75-90% ср. БВП на глава на населението за ЕС
 • По-силно развити региони – БВП над 90% ср. БВП на глава на населението за ЕС

Всички региони, чийто БВП на глава от населението за периода 2007—2013 г. е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за референтния период, но чийто БВП на глава от населението е нараснал до над 75 % от средния за ЕС—27, ще получават две трети от заделените за тях средства през 2007—2013 г.

Целите на програмния период за подпомагане на селските райони са съобразени и с дългосрочната рамка на стратегията „Европа 2020”. Така през новия период имаме 6 водещи приоритета, свързани със селските райони:

 1. поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони;
 2. повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и укрепване жизнеспособността на стопанствата;
 3. насърчаване на добро организиране на хранителната верига и управление на риска в селското стопанство;
 4. възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и горското стопанство;
 5. насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;
 6. насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

В програмният период се отделя голямо внимание на горските райони. По няколко индивидуални мерки се предоставя финансиране за залесяване и създаване на гористи местности, агро – лесовъдни системи, превенция и възстановяване на вредите върху горите, инвестиции за нови технологии за лесовъдство, преработка и търговия на горски продукти.

Горско стопанство

Друг акцент на програмния период е повишаване на информираността и квалификацията на земеделските стопани и млади предприемачи чрез различни програми по трансфер на знания. ЕС отпуска финансиране за организиране на курсове за обучения, семинари и индивидуално обучение, демонстрационни дейности и дейности по осведомяване, които да „държат в течение” земеделците относно новостите в селското стопанство. Допълнително селскостопанските производители, горските производители и МСП в селските райони могат да получат финансова помощ за облагодетелстване от използване на консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанствата.

Запазва се приоритетното финансиране на общините от селските райони за извършване на основни дейности за местното население. През новият програмен период ще се предоставя финансиране за изграждане, подобряване или разширяване на всички видове дребна по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от ВЕИ (продължение на мерки 321 и 322 от програмен период 2007-2013).

Изграждане и реконструкция на дребна инфраструктура

Нов момент в програмния период е, че

всички видове инвестиции във физически активи (материални и нематериални активи) ще бъдат обхванати от една мярка.

Така ще бъде много по-лесно за бенефициентите (земеделските стопанства) да планират и осъществяват интегрирани проекти с повишена добавена стойност. Държавите – членки ще определят праг за земеделските стопанства, които отговарят на условията за предоставяне на помощ за инвестиции, свързани с подпомагане на жизнеспособността на стопанствата.

През новият програмен период ще бъде стимулирано и създаването на схеми за качество на селскостопанските продукти и храни. Ще бъде предоставяна помощ на селскостопанските производители, участващи в такива схеми. Финансирането ще се отпуска като годишно поощрение с максимален годишен размер за едно стопанство до 3 000 евро.

Схеми за качеството на продукцията

В този ред на мисли през новият програмен период ще бъде предоставяно финансиране и за създаване на клъстери от селскостопански производители.

Основната идея участниците в клъстерите да споделят полезни практики, да работят съвместно по пилотни проекти, да споделят ресурси и оборудване. Допълнителен ефект от създаването на клъстерите е, че това ще спомогне за изграждане на логистични системи, скъсяващи веригите за доставка. Така малките производители ще могат със съвместни сили да обслужват големи доставчици, което сами по отделно не биха могли да сторят.

Схеми от предприемачи в селското стопанство

Файлът с кратко резюме за индивидуалните мерки от новия програмен период 2014/2020  може да свалите от тук

[button link=“https://finansirane.eu/wp-content/uploads/2014-2020-merki-prsr.pdf“ variation=“green“ size=“large“]Свали Резюме 2014-2020[/button]

 

Tags:

149 Comments
 1. Здравейте г-н Янков,

  Семейството ни има новопостроена вила с неголям двор в с.Свидня. В процес сме на закупуване и на 2 съседни парцела. Тъй като гр.Своге е приоритетна община бихме искали да се подготвим и кандидатстваме за следващият програмен период по мярка 311.
  Ето и въпросите, които още не сме си изяснили. Бихме искали да включим в проекта сега съществуващата вила, както и построяването на още 2 до 3 къщи за гости. Според Вас възможно ли е това да стане?
  Можем ли да кандидатстваме и по друга мярка за облагородяване на дворното пространство?
  Нужно ли е да си открия фирма или мога да кандидатствам като физическо лице?
  Предварително благодаря за отделеното време за отговор.

  • Reply
   Ивайло Янков 04.07.2013 at 13:49

   Здравейте Цвета,
   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 312/311. Както къщата, така и ладшафта се финансират с един проект.
   Моля заповядайте при нас за повече и по подробна информация.

 2. Reply
  Николай 03.07.2013 at 21:16

  Здравейте!
  Имаме 1,5 дворно място в с. Равнец, обл . Добрич. Ще мога ли да кандидатствам по програмата за зеленчукопроизводство през 2014 г. и какви ще са условията?

  • Reply
   Ивайло Янков 04.07.2013 at 9:43

   Здравейте Николай,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен, който е специализиран по подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Там ще Ви дадат пълни насоки за целия процес по кандидатстването и какви документи са Ви необходими.

 3. Reply
  Афродита Йосифова 29.06.2013 at 15:19

  Благодаря ви за отговора

 4. Reply
  Афродита Йосифова 24.06.2013 at 10:21

  по коя мярка мога да кандидатствам за финансиране, за построяване на оранжерии и за сонда,без да сам регистрирана като земеделски производител.Благодаря ви

  • Reply
   Ивайло Янков 25.06.2013 at 13:56

   Здравейте Афродита,
   Няма програма, която да финансирана исканата от вас дейност ако не сте регистриран, като земеделски производител. Имайте предвид, че в зависимост от големината на инвестицията се определя и по коя мярка да кандидатствате.

 5. Reply
  Афродита Йосифова 19.06.2013 at 10:37

  Здравейте имам земя 6 декара на която предстои да бием сонда,не сам регистрирана като земеделски производител.Интересуваме мога ли да кандидатствам по проект без такава регистрация.Благодаря предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 20.06.2013 at 11:34

   Здравейте Афродита,
   Моля уточнете за каква дейност става въпрос, тъй като неразбирам за какво точно искате да кандидатствате

 6. Reply
  Мирослав христов 23.05.2013 at 17:50

  Здравейте имам 2 декара земя със селскостопанска постройка в кв Въбел-гр.Търговище интересува ме дали мога да кандидатствам по програма млад фермер с отглеждане на щрауси за яйца и вярно ли е,че от 2014 субсидиите за млад фермер ще са по-големи?Благодаря ви предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 24.05.2013 at 16:08

   Здравейте Мирослав,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, тъй като там се готвят основно по Мярка 112 – Млад фермер.

 7. Reply
  Георги Атанасов 06.05.2013 at 21:48

  Здравейте господин Янков.Каква е пределната възраст за кандидатстване по програмата за млад фермер. Притежавам над 10 декара обработваема земя в селски район, в регулация.Желанието ми е да отглеждам калифорнийски червей за биотор ,както и биологично чисто зеленчукопроизводство.

  • Reply
   Ивайло Янков 07.05.2013 at 10:25

   Здравейте Георги,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, които основно се занимават с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 8. Reply
  Георги Атанасов 06.05.2013 at 20:12

  Здравейте господин Янков.Каква е пределната възраст за кандидатстване по програмата за млад фермер.Синът ми е на 30 години и шест месеца,инженер,но на половин работен ден поради специфична специалност от Добрич.Аз притежавам над 10 декара обработваема земя в селски район, в регулация,която мога да му я предоставя безвъзмездно или даря.Готов е да се регистрира като земеделски производител и без това той обработва земята.Желанието му е да отглежда и калифорнийски червей за биотор ,както и биологично чисто зеленчукопроизводство.

 9. Reply
  Радостина 15.04.2013 at 11:10

  В София няма ли такъв офис

 10. Reply
  Радостина 13.04.2013 at 21:39

  Здравейте интересува ме по каква мярка мога да кандидатствам и до какъв период от време,също така каква документация ще ми е необходима .Живея в София,магистър съм по маркетинг на 27 години ,притежавам наследствен имот в село Пчелин – софийска област,искам да го засъдя с гъби. Какви са изискванията за хора които тепърва ще започват да се занимават със селскостопанство по конкретно гъбопроизводство.Какъв е минимума за насъжденията.Вашите консултации иизготвяне на документации заплащат ли се

  • Reply
   Ивайло Янков 15.04.2013 at 10:31

   Здравейте Радостина,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовка на проекти по мярка 112 – Млад фермер.

 11. Zdraveite!
  Koga se ochakva da bydat publikuvani merkite za 2014 2020?

  • Reply
   Ивайло Янков 03.04.2013 at 11:04

   Здравейте Иван,
   Кога ще отворят програмите през програмен период 2014 – 2020 все още немога да кажа.

 12. Reply
  Димитър 01.04.2013 at 16:13

  И същия ли ще е размерът на финансовата помощ?

  • Reply
   Ивайло Янков 02.04.2013 at 9:12

   Здравейте Димитър,
   Следващия програмен период се очаква да ги има същите мерки! Като бюджет не мога да кажа от сега колко ще бъде, тъй като все още никой незнае.

 13. Reply
  Димитър 01.04.2013 at 15:50

  Здравейте!

  Подготвях документи за кандидатстване мо мярка 311, но с така обявения график за за прем на документи, а именно от 6-ти до 31 май 2013г. едва ли ще успея да се справя. Въпросът ми е ще има ли такава мярка в следващия програмен пероид? Благодяря предварително за отговора!

 14. Здравейте,

  Интересува ни дали село Костенец(Софийска област) попада в приоритетен район за финансиране за развитие на селски туризъм(построяване на къща за гости).

  Благодаря

  • Reply
   Ивайло Янков 27.03.2013 at 10:21

   Здравейте Иво,
   Село Костенец попада под обхвата на община Костенец, която е сред приоритетните за програма и Вие може да кандидатствате за исканата от вас дейност

 15. Здравейте г-н Янков, имам 15 декара в Свиленград и съм решил да засаждам бадеми, обадих се в министерство на земеделието и ми казаха че може и без образование и без обучение за кандидатстване млад фермер, има ли някакви по специфични изисквания към кандидатите, освен тези който пише там. Имате ли представа дали ще ми трябва някаква връзка или не?

  • Reply
   Ивайло Янков 19.03.2013 at 10:38

   Здравейте Лино,

   Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 16. Значи земята трябва аз да си я осигуря финансово?А ако искам да направя частна детска градина или дет центъ,пак ли по същата мярка се кандидатства и задължително ли трябва да е в селски район?Извън града не става ли?

  • Reply
   Ивайло Янков 18.03.2013 at 10:55

   Здравейте Боби,

   Посочените от вас дейност могат да бъдат финансирани по програма „Развитие на селските райони“, като те се развиват по обхвата на приоритетни общини за програмата.

 17. Здравейте,искам да направя малка хижа в Куклен ,нямам земя,мога ли да кандидатствам по някоя марка?

  • Reply
   Ивайло Янков 15.03.2013 at 11:40

   Здравейте Боби,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“- Мярка 311/312, тъй като община Куклен е сред приоритетните за програмата.

   Имайте предвид, че закупуването на земя е не допустим разход по програма!

 18. Zdraveite,imam kashta v selo Kamenar,oblast Pomorie…..v momenta vodia pregovori da zakupia oshte 5dekara.Kak moga da uchastvam za evrosubsidia i po kakva programa.kak da se svarja s Vas ……………..Blagodaria

  • Reply
   Ивайло Янков 05.03.2013 at 14:21

   Здравейте г-жа Александрова,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312, тъй като община Поморие е сред приоритетните за програмата.

 19. Reply
  Ивайло Янков 08.02.2013 at 16:25

  Здравейте Вероника,

  Да очаква се мерките да се запазят, само ще има леки козметични промени по някой от тях.

 20. Reply
  Вероника 08.02.2013 at 13:28

  Здравейте г-н Янков,

  Имате ли информация дали за програмния период 2014-2020 ще има мярка съответстваща или подобна на 312?

  Благодаря предварително.

 21. Reply
  Иван Георгиев 07.02.2013 at 20:14

  Възможно ли е кандидатстване през 2013 г. по мярка 311?

  • Reply
   Ивайло Янков 08.02.2013 at 9:52

   Здравейте Иван,
   Да възможно, зависи на какъв етап сте към момента. Ако тепърва, ще подготвят предварителните документи, като (архитектура, проектиране и т.н.), малко е късно, тъй като се очаква отваряне на прозорец през месец март.

 22. Reply
  Ивайло Янков 06.02.2013 at 16:18

  Здравейте Яна,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ –Мярка 311, тъй като община Априлци е сред приоритетните за програмата.

 23. Reply
  Яна Георгиева 05.02.2013 at 9:28

  Здравейте, имам къща в гр. Априлци, обл. Ловеч, разгъната площ 160 кв.м. и двор 250 кв.м. Имам идея да направя малка къща за гости. Мога ли да кандидатствам за финансиране по подобен проект.

 24. zraveite.iskam da popitam ako imame zasadena zemq s drav4eta i otglejdame jivotni mojem li da kandidatstvame predi da sa pusnati novite proekti

  • Reply
   Ивайло Янков 24.01.2013 at 14:56

   Не мога да разбера питането Ви! Моля за повече яснота.

 25. Reply
  Ивайло Янков 18.01.2013 at 10:37

  Здравейте Иво,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 311, тъй като община Симитли е сред приоритетните за програмата.

  Имайте предвид, че централата трябва да бъде изградена върху покривна и/или фасадна конструкция, като мястото трябва да попада по обхвата на урбанизирана територия.

  Програмата позволява финансиране до 80% от стойността на инвестиция, като Вие 20% съ – финансиране.

 26. zdraveite imam sgrada v regulaciq v gr.simitli ineteresuvam se kakva e cenata za 200 kilovata pokrivna fotovoltai4na centrala i kakv e procenta na bezvazmezdnata subsidiq.

 27. Reply
  Ивайло Янков 07.01.2013 at 17:09

  Здравейте Даниела,
  Не знам, какво точно имате предвид „на какъв етап“, мога да кажа, че трябва да са готови всички документи, както се казва да имате готовност още от утре да започнете да строите. Имайте предвид, че е важно да следим този целия процес по подготовката на задължително прилежащата документация, които до голяма степен определят успеваемостта на един проект.
  Относно питането Ви за кандидатстване по друга мярка, това е възможно чрез друга фирма.

 28. Reply
  Румен Георгиев Кетипов 07.01.2013 at 16:56

  Здравеите,на 42г съм и имам стадо от 52 к0зи маики.Намират се в с.Тополчане обл.Сливен.Не съм регистриран като земеделски производител.Искам да питам по каква програма мога да участвам за закупуването на земя и построяване на ферма.

 29. Reply
  Мариана Тодорова 06.01.2013 at 15:19

  Здравейте,имам къща в село Ичера ,общ.Сливен която не много голяма застроена площ около 70кв.м. и двор 206кв.м.,имам идея да я напрявя малка къща за гости.Искам да попитам дали мога да кандидатсвам за финансиране за подобен проект?Благодаря предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 08.01.2013 at 9:44

   Здравейте Марияна,
   За съжаление исканата от вас дейност не може да бъде финансирана, тъй като село Ичера попада под обхвата на община Сливен, която не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“

 30. Reply
  Ивайло Тодоров 05.01.2013 at 15:47

  Здравейте,

  Интересувам се от инвестиция във фотоволтаици. Имам информация, която незнам дали е вярна, но този тип проекти били замразени ? Вярно ли е ? Ако ли не, какъв е начина и стъпките за реализиране на един такъв проект по ЕФ ?
  Благодаря !

  • Reply
   Ивайло Янков 07.01.2013 at 18:01

   Здравейте Ивайло,
   В момента се дава възможност за присъединяване на централи до 30 кв. и от 30 до 200кв., като те могат да бъдат изграждани само в урбанизирани територии върху покриви и фасадни конструкции.
   Само при това положение Вие може да изградите централа, както и съответното енерго да Ви предостави присъединяване на централата.

 31. Reply
  Даниела Ганчева 04.01.2013 at 23:02

  Благодаря за бързата реакция, заинтересована съм от услугите Ви. Преди да уговорим наша бъдеща среща бих искала да задам следния въпрос. На какъв етап е възможно кандидатстването по мярка 312 – развитие на селския туризъм.

  Възможно ли е, кандидатстването по две мерки едновременно? Пр. 312 и 121

  Поздрави,
  Даниела

 32. Reply
  Даниела Ганчева 03.01.2013 at 19:43

  Здравейте !
  Притежавам наследствен имот и 40 дка земя в село Дамяново /общ. Севлиево / Селото се слави с изключително чистия си балкански въздух , с най -чистата река в България-Видима и като производител на череши и сливи .За съжаление през последните десетилия селото запустява .Бих желала да развия селски туризъм в това райско кътче и евентуално да заложа на овощни дървета върху обработваемата земя .
  Тъй като нещата при мен са на ниво идея и от друга страна нямам никакъв опит имам следните конкретни въпроси към Вас :
  По какви мерки бих могла да кандидатствувам ?
  На какви условия трябва да отговарям?
  Какви конкретни услуги предлагате относно подготвителните етапи и до какво ниво ?
  Какъв е хонорара на предлаганите от Вас услуги и обвързан ли е той с одобрението на проекта ?
  Ще Ви бъда благодарна за отделеното време !

  • Reply
   Ивайло Янков 04.01.2013 at 12:58

   Здравейте Даниела,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони“. За да сте допустим кандидат по програма Вие трябва да отговаряте на следните условия за кандидатстване, а те са както следва:
   Да сте регистриран, като земеделски производител;
   Да имате оборот от предходна от земеделска дейност около 8 000 лева.
   Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица.
   Всичко това може да бъде направено предварително за да покриете тези условия.
   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!
   Поздрави,

 33. Reply
  Камбурова 22.11.2012 at 12:13

  Здравейте, притежаваме масивна, необитаема къща с двор 1 дка. в Долна Митрополия. По каква програма бихме могли да кандидатстваме за финансиране за да направим старчески дом на мястото на къщата? Не притежаваме фирма и не сме развивали бизнес до сега.

  • Reply
   Ивайло Янков 22.11.2012 at 13:31

   Здравейте г-н Камбуров,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Долна Митрополия е сред приоритетните за програмата.

   Имайте предвид, че подготовката на проектната документация трябва да започне преди края на тази година за да може да входираме проекта през следващия отворен прозорец, който се очаква да бъде към месец март другата година.

 34. Reply
  Николова 22.11.2012 at 10:59

  Благодаря Ви за бързия отговор! А работите ли с мярка 214? Четох,че по тази мярка мога да се занимавам с биоземеделие и по-специално с бадеми,да кажем. Площта е малка и това си мисля,че е оптимално,но дали е така?

 35. Reply
  Николова 22.11.2012 at 8:00

  Здравейте, имаме 3 дк.поливна земя в община Гърмен.Повече от 10 г. не е садено нищо на нея. Искам да се включа в програма, но кой би могъл да ме консултира каква култура да отглеждам? Има ли възможност за биоземеделие ,например бадеми? Изготвяте ли такива програми? Живея в София и вероятно ще трябва да се регистрирам там като земеделски производител? Така ли?
  Благодая Ви.

  • Reply
   Ивайло Янков 22.11.2012 at 10:16

   Здравейте г-жа Николова,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 112 – Млад фермер или Мярка 121, по коя от двете мерки да се кандидатства се определя от обема на земеделското стопанство. Имайки предвид посочените данни за площа на имота, Вие бихте могли да кандидатствате по Мярка 112 –Млад фермер. За съжаление ние не работим по нея, тъй като тя е твърде малка, като субсидии.

 36. Reply
  валентин вълев 20.11.2012 at 18:32

  Здравейте Закупих 3,100дк пасище мера на яз Жребчево на което в момента му сменям предназначението .Въпросът ми е по коя мярка мога да кандидатствам за изграждане на 10 малки къщи за отдих и риболов ,и направата на път до имота .В момента има път но е много лош .

  • Reply
   Ивайло Янков 21.11.2012 at 11:08

   Здравейте Валентин,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като язовир Жребчево попада под обхвата на община Николаево, която е сред приоритетните за програмата.

   Имайте предвид, че за да се входира проекта Ви другата година, ще трябва подготовката на фирмата да започне сега за да е готово до края на годината.

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   Поздрави,

 37. Reply
  Ралица Велинова 18.11.2012 at 8:27

  Здравейте
  Мъжа ми има Пчелин, зем. производител е в село в Балкана, също и фирма ЕООД в същото село с дейност смесен магазин. Не е кандидатствал по програма. По коя мярка може да закупи сграда и да продава меда (директни доставки)? Може ли с фирмата да кандидатства за селски туризъм? Вие изготвяте ли проект?

  • Reply
   Ивайло Янков 19.11.2012 at 14:05

   Здравейте Ралица,

   Относно закупуването на сграда за продажба на мед няма как да бъде финансирана по програма. Що касае дейността селски туризъм Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, при положение, че дейността се развива в някоя от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   Поздрави,

 38. Reply
  Георги Йончев 12.11.2012 at 12:27

  Здравейте !
  искам да попитам относно програма 312
  имам имот във гр Вършец знам също че е водещ във тази програма искам да направя затворено селище имам двор голям и 3 къщи
  да ги обновя и така нататък а нямам фирма на 28г съм а по тази програма отпускат до 300 хиляди евро ще са ми достатъчни
  но както казах трябва ли да съм фирма и каде може да намеря качествени консултанти !!!

  • Reply
   Ивайло Янков 12.11.2012 at 16:28

   Здравейте Георги,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Вършец е сред приоритетните за програмата. Относно фирмата, ние можем да Ви я подготвим спрямо изискванията на наредба 30/мярка 311.

 39. Reply
  Емилия Здравкова 15.10.2012 at 15:17

  Здравейте,
  синът ми кандидатсва и получава средства по мярка 141 за създаване на 60 дка лавандула, но се интересуваме след 2014 г. дали може да кандидатства за изграждане на дестилерия за изваряване на лавандула по мярката, която е упомената “ за предприятия съгл. чл. 33″ – 70 000 евро . Дали изграждането на дестилерия спада към неселскостопански дейности.
  Благодаря

  • Reply
   Ивайло Янков 15.10.2012 at 15:32

   Здравейте отново,

   Най –вероятно ще може, но трябва да изчакаме окончателната рамка. Все още е много рано за исканата от вас информация.

 40. Reply
  Емилия Здравкова 15.10.2012 at 13:15

  Здравейте, бих искала да ми разясните какво значи предприятие по смисъла на чл. 33. Този член от коя наредва е? Интересувам се за какви дейности ще се отпускат 70000 евро и какво се разбира под неселскостопански дейности. Попада ли там примерно изграждане на дестилерия за изваряване на лавандула?
  Благодаря предварително за отговора.

  • Reply
   Ивайло Янков 15.10.2012 at 14:37

   Здравейте Емилия,

   Информацията в тази статия е базирана на материали от работни групи и обсъждания за следващия програмен период 2014 – 2020 година. Това, което е описано маркира само рамката за следващия период.

   Кажете за какво искате да кандидатствате за да мога да Ви ориентирам по коя програма може да се осъществи.

1 2

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0