През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

Целта на мярката е да бъдат подкрепени:

 1. Инвестициите на животновъдните стопанства в превантивни мерки за подобряване на системи за биологична сигурност,  насочени към намаляване на риска и ограничаване на възможността за разширяване на африканската чума по свинете, други заразни болести при птици и дребни преживни животни; 
 2. Възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и птиците. 

По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г. 

Мярка 5 ще се прилага със следните  2 подмерки, които ще бъдат с продължителност по 2 месеца:

 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира декември месец 2019г. 
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира май 2020г. 

По подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ще се подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици.

Максимална стойност на допустимите разходи за свиневъдни стопанства Максимална стойност на допустимите разходи за птицевъдни стопанства  Максимална стойност на допустимите разходи за козевъдни и овцевъдни стопанства  Процент на финансиране 

700 000 евро

 500 000 евро 30 000 евро  до 70% 

Допустими кандидти по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са:

 • Земеделски стопани регистрирани преди 1 януари 2018г. извършващи съответната животновъдна дейност преди тази дата; 
 • С икономически размер на стопанството, измерен в СПО над 8 000 евро.;
 • Животновъдни стопанства, свързани с отглеждане на свине са само такива, отговарящи на определението „индустриална ферма“съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;

Допустими дейности по мярка 5.2 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ще са:

 • Закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция;
 • Изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
 • Съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
 • Свързани със съхранение на странични животински продукти; санитарна инфраструктура;

Приоритет ще се предоставя на проектни предложения, които:

 • Реализират се в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка, както и райони с по-висок риск от епизоотии;
 • Са за животновъдни стопанства, пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка в страната;

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят до края на 2019г. и през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0