За всички, които искат субсидии за ВЕИ и Туризъм

Приятели, стартираха дълго очакваните наредби 312 и 311 по програма „Развитие на селските райони“

За какво мога да получа безвъзмездни средства?

 • Изграждане, реконструкция или ремонт на сгради, помещения и друга недвижима собственост. Тук можете да финансирате изграждането на (Фотоволтаична централа, производство на био газ, палети, ВЕЦ – централи, вятърна енергия и всичко що е ВЕИ. Програмата финансира също и изграждане на хотел за селски туризъм до 20 стаи. Вашия проект трябва да се изгради в една от приоритетните общини, които можете да видите на нашия уебсайт.
 • Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността. Можете да получите средства за необходимите превозни средства за целите на проекта, тоест ако Ви трябва специално превозно средство да развеждате гостите на вече изградения хотел може да бъде финансиране по програмата;
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите. Примерен допустим разход е закупуването на хотелски софтуер, който ще Ви е нужен за управлението на вашия хотел. Допустимо по програмата е закупуването на панели и оборудване за построяване на ВЕИ централа, без ограничение на типа суровина, от която ще произвеждате възобновяема енергия;
 • Закупуване на коне за неземеделска дейност;
 • Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Възстановими разходи по програмата са:

хонорарите на консултанта, който ще изготви проекта за финансиране, соларния одит, който е необходим за изграждане на „Фотоволтаична“ централа, Сертификати като, ISO, GMP и т.н, възстановяване на средствата за инженеринг на вашия проект и пр.

Посочените по горе дейности са основни и ориентировъчни за да придобиете представа за какво точно може да се вземат средства има и много други.

На какви изисквания трябва да отговарям за да мога да получа средства?

 • Микропредприятия по смисъла на Анекс І от Регламент (ЕО) №364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия. Казано по друг начин трябва да регистрирате нова фирма с персонал до 10 човека със седалище или клон съответната приоритетна община;
 • Не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Нямат изискуеми задължения към Държавен Фонд „Земеделие“;
 • Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • Не са в производство по ликвидация;
 • Нямат изискуеми публични задължения към държавата;

Колко средства мога да получа по съответната програма?

 • Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро – Това означава, че Вие можете да получите финансиране,

Пример 1: Ако инвестицията Ви е на стойност 100 000 евро., Вие ще получите 70 000 евро. останалите 30 000 евро. ще трябва да осигурите със собствени средства или от друга финансова институция.

Пример 2: Ако проекта Ви е на стойност 1 000 000 евро. Вие ще вземете от програмата 200 000 евро;

 • Участието на кандидата може да бъде само в парична форма – Това означава, че Вие не можете да съфинансирате вашия проект под форма на натура или каквато и да е друга форма освен парична;

Finansirane.eu препоръчва да кандидатствате с проект за около 300 000 EUR. Това е оптималният размер на инвестиционния проект, при който кандидатствате за максималния размер на субсидия и максималното процентно съотношение субсидия – съфинансиране.

409 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 10.02.2011 at 12:12

  Здравейте Светлана,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312. Община Две могили попада в обхвата на приоритетните общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Светлана Минчева 10.02.2011 at 11:14

  Здравейте г-н Янков, имам построена къща в с. Могилино, община Две могили, област Русенска и 1000 кв. м. двор към къщата. Допълнително има стопански постройки около 100 кв.м. Възможно ли е да се кандидатства по европейска програма за реставриране и изграждане на база за почивка и развлечения (къща за гости)?

 3. Reply
  Ивайло Янков 07.02.2011 at 17:29

  Здравейте Жельо,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 при положение, че исканата от вас дейност се развива в една от приоритетните общини за област Пловдив, а те са както следва: Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Reply
  Жельо Пенчев 05.02.2011 at 11:21

  Здравейте,
  Искам да закупя земя в район Пловдив, да построя малки вили за селски туризъм.
  Имам завършено висше образование в туризма- магистър. Мога ли да кандидатствам по мярка и коя ?

 5. Reply
  Ивайло Янков 04.02.2011 at 11:30

  Здравейте Красимир,

  Ако въпросната къща се намира на територията на град Балчик Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 312 от програма „Развитие на селските райони“, тъй като самия град е изваден от списъците за финансиране в сферата на туристическите дейности, тъй като е с развит масов туризъм. Ако обаче къщата е на територията на община Балчик то тогава може да кандидатствате с проект за финансиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Reply
  Красимир Петров 03.02.2011 at 19:00

  Здравейте искам да инвестирам в къща за гости в Балчик да развивам по голям бизнес в сверата на туризмакато увелича базата с отделна къщаза отдих с капацитет за 6 човека кухня с трапезария. Мога ли да кандидатствам за субсидия в туризма.Желая да работя със съпругата си и до осигорявам финансови средства за семейството и данъци за държавния бюджет.

 7. Reply
  Лиляна Георгиева 18.01.2011 at 18:05

  Да, сега ми стана ясно, благодаря Ви отново!

 8. Reply
  Ивайло Янков 18.01.2011 at 16:57

  Здравейте отново,

  Аз не казвам, че не може да кандидатствате!, но както Ви обясних към сегашното положение ще загубите 35 точки, което не е малко, а в крайна сметка целта е проекта Ви да бъде одобрен за финансиране, а не да се кандидатства за „спорта“, ние като консултантска фирма сме длъжни да Ви изясним нещата.

  Приема се, че СПА-то и др. е периферна дейност към туризма, тоест ако е къща за гости със СПА то тогава, вече е туристическа дейност.

  В границите на допустимото е поне едно от двете неща да не са налице, а именно: Или приоритетната община да е в ареалите, или дейността да не е ВЕИ или Туризъм. Ако и двете са налице не е никак добре, ако само едното е налице са добре нещата.

  Надявам се ме разбрахте какво искам да Ви кажа!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. Reply
  Лиляна Георгиева 18.01.2011 at 15:21

  Благодаря Ви за отговора, г-н Янков. Но имам въпрос относно забележката свързана с това, че дейността трябва да въде обвързана със сферата на туризма. Какво в случая се има предвид под туризъм – да бъде изградена и хотелска част ли? СПА услугите не се ли включват в сферата на туризма? Освен това в друг сайт прочетох за тази програма, където се споменаваше, че субсидии се отпускат за туризъм, отдих и спорт.

 10. Reply
  Ивайло Янков 18.01.2011 at 14:53

  Здравейте Лиляна,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312. Имайте предвид, че община Аксаково е приоритетна, но е извън ареалите, което означава, че Вие ще загубите 20 точки. Друг важен момент е това, че ако дейността не е в сферата на туризма и/или ВЕИ ще загубите още 15 точки, което не е добре.

  Та положението е следното:

  Или тази дейност трябва да е обвързана в сферата на туризма, което да спаси тези 15 точки и/или трябва да се ориентирате към друга приоритетна община, която е извън агломерационните ареали за да може да вземем 20 точки.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Reply
  Лиляна Георгиева 18.01.2011 at 14:05

  Здравейте,

  Имаме идея за изграждане на спортен център включващ СПА, басейн, фитнес, тенис кортове, игрища за баскетбол, футбол и волейбол в град Аксаково (област Варна). Въпросът ни е дали е възможно да кандидатстваме за финансиране и дали община Аксаково е сред приоритетните за тази програма.

 12. Reply
  Ивайло Янков 15.12.2010 at 12:49

  Здравейте инж. Делчев,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за хибриден ВЕИ източник за производство на ел. енергия за собствени нужди по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 121.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 13. Reply
  инж.Ганчо Делев 11.12.2010 at 11:23

  ЕТ-земеделски производител съм с био козe ферма в землището на гр.Кермен,Общ.Сливен.Имам нужда от енергозахранване ,тъй като старото елзахранване е ограбено от злосторници и съм се спрял на Хибрид /ветрогенератор с вертикална ос -20 кв. и фотоволтаик -10кв.При мен вятър бол,както и слъце.Търся консултант,проектант и проект-бизнес план-финасиране.

 14. Reply
  Ивайло Янков 26.11.2010 at 11:34

  Здравйте Диляна,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312, тъй като община Роман е сред приоритетните за мярката, както и е извън агломерационните ареали на РБ, което ще даде допълнителните 20 точки.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Здравейте, живея в гр.Роман, обл.Враца.Притежаваме 1700 м2 имот извън населеното място но в близост до малкия ни град, точно до обозначението с табела за населеното място. Имаме вилна постройка малка, питам възможно ли е да кандидатствам за субсидия , в помощ за изграждането ва малък хижен комплекс, тъй като района е много подходящ, и е в близост до реките Малък и Голям Искър.

 16. Reply
  Ивайло Янков 15.11.2010 at 14:56

  Здравейте Мила,

  Що касае програма „Развитие на селските райони“ не може да се кандидатства. Има програми, по които може да се кандидатства за определени сфери, но няма как да Ви изпиша всички програми!, моля кажете каква Ви е идеята за да Ви кажа дали може да кандидатствате.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Здравейте. Въпроса ми е за Гр. Пловдив неможе да се кандидатства за абсолютно нищо по програмите или има? Ако има моля да ми дадете някаква информация да разгледам за какво може. БЛАГОДАРЯ

 18. Reply
  Ивайло Янков 15.10.2010 at 10:53

  Здравейте отново,

  Що касае архитектурния и техническия проект могат да бъдат от избрана от вас фирма стига тя да е легитимна и да има такава дейност. Ние можем да Ви осигурим цялостна консултация от А – Я ( от регистрацията на фирмата до през архитектурния и техническия проект, подготовката на проектната документация и управлението на проекта след неговото финансиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 19. Здравейте!!
  Благодаря за отговора на предишния ми въпрос.Архитектурният и технически план на строежа от произволно от мен фирми ли може да са избрани и моля, посъветвайте ме към кои агенции за изготвяне на бизнес план да се обърна?

 20. Reply
  Ивайло Янков 14.10.2010 at 16:32

  Здравейте Михаил,

  Програмата по която може да кандидатствате е „Развитие на селските райони“,Мярка 123. Няма изискване в кой райони да бъде изградена инсталацията, но имайте предвид, че трябва да бъде в район в който може да си осигурите суровина за производството на биогаз. Може да използвате за съ –финансирането банкови и друго институции. Що касае изискванията всичко трябва да съобразено с българското законодателство ( разрешителни за строеж, архитектурни, технически проекти, технологичен проект и т.н.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 21. Здравейте, интересува ме възможността за финансиране на инсталация за биогаз. Като субстрат могат да се ползват растителни материали – силаж, зелени отпадъци и др., както и тор – свински, говежди, птичи и т.н. Струва ли си една такава инвестиция при цените, определени от ДКЕВР и има ли значение в кой район? Има ли и други субсидии освен цената за изкупуване на ел. енергия? Възможно ли е да се ползват „смесени“ източници на финансиране – банков кредит, Програмата, ПУДООС? На какви изисквания трябва да отговаря инвеститора, проекта, терена за изграждане?

 22. Reply
  Ивайло Янков 20.09.2010 at 10:14

  Здравейте г-н Раков,

  Община Струмяни е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“, Мярка 312 и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране. Относно изискването за помещенията положението е следното:

  Няма изискване за минимум помещение, а за максимум такива. Не трябва да се надвишават 20 (двадесет) помещения

  – „Едно помещение за настаняване“ е помещение с до две стаи за настаняване с общ вход и общ санитарен възел.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 23. Zdraveite,
  Interesuva me ob6tina Strumqni vliza li v prioritetnite raioni?
  kakav e minimyma stai za razvitie na selski tyrizam?

 24. Reply
  Ивайло Янков 04.08.2010 at 14:49

  Здравейте Теодора,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 община Смядово е приоритетна община. Имайте предвид, че мястото трябва да е подходящо за изграждането на ФВ – Централа.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 25. Reply
  Теодора Николова 04.08.2010 at 14:36

  Здравейте,
  Притежавам празно дворно място в град Смядово около 2 декара. Има ли възможност за изграждане на фотоволтаична централа.

 26. Reply
  Ивайло Янков 29.07.2010 at 15:41

  Здравейте г – н Николов,

  Може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312, но трябва съответния сервиз да се намира в една от приоритетните общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 27. Reply
  Николов 29.07.2010 at 13:56

  Здравеите
  Бих искал да попитам дали бих могьл да получа средства по някоя програма за строеж и оборудване на авто сервиз
  Благодаря предварително

 28. Reply
  Ивайло Янков 14.07.2010 at 15:02

  Здравейте Александра,

  Не знам, какво имате предвид с това „направо да кандидаствам“!!!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 29. Zdraveite ,
  bihte li mi predostavili nqkakvi kordinati napravo za kandidatstvane ?
  blagodarq Vi predvaritelno

 30. Reply
  Ивайло Янков 05.07.2010 at 13:16

  Здравейте Кънчо,

  Основната програма, която може да финансира исканата от вас дейност, се казва Развитие на селските райони“,Мярка 312. Община Панагюрище е сред приоритетните за програмата, но трябва сериозна обосновка за вашия проект.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 31. здравеи те аз сам от панагюрище може ли дами кажете как да кандидаствам за субсидиране на строеж на авто сервис и хотел

 32. Reply
  Ивайло Янков 19.05.2010 at 15:31

  Приятели,

  Екипа на Finansirane. eu поднася най – искрените си извинения за неотговарянето на вашите въпроси към нас. Това се дължи на технически проблем, свързан с преместването на информационния портал Finansirane. еu на собствен сървър.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 33. Reply
  Marina Zahariewa 05.04.2010 at 19:28

  Здрравейте, за да кандидства съпруга ми по мярка 311, необходимо ли е да е регистриран задължително като земеделски производител, при условие, че е ЕТ?

 34. Здесь не может быть ошибки?

 35. Zraveite,
  bix jelala da se konsultiram po sledniq vapros: pritejavam 1 dekur zemq v podnojieto na Stara Planina i jelaq da postroq xotel, za koito bix iskala da polzvam subsidii i lichen kapital. Ako e vuzmojno, bixte li me oputily kam koq instituciq da se obarna? I dali ima organizatiq koqto bi mogla da me finansira.
  Ako vi e nujna povche informaciq za moqta ideq molq pishete mi.
  Predvaritelno vi blagodarq.

 36. Reply
  Иавайло Здравков 17.02.2010 at 11:33

  Здравейте Слави,

  Село Победа (област Ямбол) се намира в Югоизточен регион на България и е част от община Тунджа, както и е приоритетна по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312 и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по нея.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 37. Здравейте,
  Бих искал да попитам възможно ли е да се получи финансиране за изграждането на проект „Вятърен парк“ в землището на село Победа, Ямболско? Проекта е за два генератора по 250 kW на обща стойност около 200 000 – 280 000 евро. Ако е възможно, можете ли да ме наосчите към човек (фирма), който да изготви проекта, естествено срещу съответното заплащане?

 38. Reply
  Иавайло Здравков 05.02.2010 at 16:25

  Здравейте г –жа Благова,

  За съжаление Община София не попада към приоритетните общини по програма „РСР”, която е основна за финансиране на проекти за изграждане на ФВ – Централи.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 39. Здравейте,
  бих искала да получа отговор на следния въпрос.
  Имаме „Офис и магазин за търговия на едро на промишлени стоки“ в София. Покрива на сградата (тя е самостоятелна) е 300м2 и е подходящ за изграждане на фотоволтаична централа. С нея можем да задоволяваме собствените си нужди и излишъка да продаваме на енергоразпределение. Можем ли да използваме някоя от Европрограмите за финансиране?
  Благодаря предварително.

 40. Reply
  Иавайло Здравков 26.01.2010 at 11:26

  Здравейте г – жа Богданова,

  За съжаление село Ярджиловци попада под обхвата на община Перник, която не е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312, 311. Ако искате да кандидатствате с проект за финансиране по нея ще трябва да се ориентирате към една от следните приоритетни общини: Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън.

  Що касае предварителните Ви разходи не мога да Ви кажа с точност тъй като не знам на какъв етап сте в момента, относно цялостната консултация за проекта Ви не повече от 3 000 лв.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 41. Reply
  Богданова 25.01.2010 at 13:50

  Здравейте,разгледах списъка с приоритетните общини за субсидиране на селските райони и така и неразбрах, дали село Ярджиловци (община Перник) попада в това число.
  Вторият ми въпрос е, колко горе долу ще ми излезе консултацията и подготовката на всички предварителни документи до внасянето им за одобрение.
  Предварително Ви благодаря и най-вече Ви съм благодарна, че Ви има, за да съкратите пътя в лутане и търсене на различни въпроси.
  Поздрави,

 42. Reply
  Иавайло Здравков 25.01.2010 at 12:12

  Здравейте tyno,

  Би си струвало, защото на място от 300 кв. Вие може да инсталирате приблизителна мощност от 20 – 25 кв., което излиза около 60 000/80 000 евро.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 43. zdraveite imam plan da investiram na 300kvm za malka tsentrala dali bi si struvalo na takava plosht i ako da kolko kilovata bih mogal da razpologa na takava plosht

 44. Reply
  П.Петров 07.01.2010 at 18:40

  Ама може разбира се … Едно цитатче , което все още е актуално на сайта на „любимото“ министерство за новите надежди :
  Мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на
  микропредприятия”
  Заявления за подпомагане, подадени през месеци януари и февруари 2009г.
  – решение за одобрение/отказ – до 17 април 2009г.

  Годината все още не е ясна , но определено е печатна грешката .
  БЕЗ КОМЕНТАР !

 45. Reply
  Иавайло Здравков 28.12.2009 at 10:05

  Здравейте Радосвета,

  Да има възможност за кандидатствате за финансиране за изграждане на конна база, стига да се съобразите с условията на програма „Развитие на селските райони” Мярка 312, 311

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 46. Reply
  Радосвета Павлова 22.12.2009 at 17:25

  Здравейте,бих желал да попитам как може да се кандидатства за субсидиране за изграждането на конна база в провинцията,и дали има такава възможност?
  Благодаря предвърително!

 47. Reply
  Иавайло Здравков 10.12.2009 at 19:17

  Здравейте Мартин,

  Ако басейна не е ваша собственост Вие не може да кандидатствате за каквото и да било, като инвестиции по програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 48. Reply
  Мартин Христов 10.12.2009 at 0:01

  Здравейте,

  Може ли изграждането на хотел до 20 стаи заедно с обществен басейн и водна пързалка във Старозагорските минерални бани да се отнесе по програмата за „Развитие на селските райони”?

 49. Reply
  Иавайло Здравков 02.12.2009 at 11:00

  Здравейте Снежана,

  Разбира се, че можете! Първо се запознайте с НАРЕДБА 29/ Мярка 312 и след това, ако има нещо неясно ще Ви отговоря с най-голямо удоволствие.

  НАРЕДБА 29: http://novek.bg/wp-content/uploads/2009/09/Naredba_m_312.pdf

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 50. Reply
  снежана 01.12.2009 at 17:20

  Живея в раьон, който попада по програмата за „Развитие на селските райони“.Отглеждаме коне ипитам:
  – Можем ли да получаваме някаква субсидия и какви са изискванията?

1 2 3 4 5 6 8

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0