За експортно ориентираните компании и фирми

„Покриване на международно признати стандарти“

Краен срок за получаване на проектни предложения: 5 януари 2009 г., час: 16.00

ВАЖНО:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева (десет хиляди лева).

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  100 000 лева (сто хиляди лева).

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Остатъкът – минимум 50 % от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или от източници, различни от бюджета на ЕО и Европейския фонд за регионално развитие.

Следвайки изискванията за размера на отпуснатите суми и задължителните дейности, които трябва да бъдат включени в проекта, кандидатите могат да кандидатстват за комбинации от видове подкрепа, при условие, че поисканата обща безвъзмездна сума е в рамките на определените лимити.

Елементи на процедурата за подбор на проекти

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ включва комбинация от три ключови елемента:

 • Консултантски услуги – за  предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати  стандарти в предприятията;
 • Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за инвестиции в оборудване и нови технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или международно  признати стандарти;
 • Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на продукти.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допустими, кандидатите по тази процедура трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Да имат минимум 1 приключена финансова година преди датата на обявяване началото на процедурата за подбор на проекти;
 • Да имат седалище в България;
 • Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2007 г.), равен на или надвишаващ 100000 лева;
 • Кандидатът трябва да е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа в качеството на посредник;
 • Кандидатът трябва да разполага със стабилни и достатъчни източници на финансови средства, които да гарантират финансирането на проекта – осигуряването на собственото съфинансиране, както и достатъчно средства за продължаване на дейността на предприятието в дългосрочен аспект.

С предимство ще бъдат оценявани предприятия, които имат над 30 % среден годишен оборот от експортна дейност за последните две години, предшестващи годината на кандидатстване.

С оглед избягване на препокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност“ и „Програмата за развитие на селските региони“, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

 • Микропредприятия по смисъла на  чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини. Съгласно Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013, селските общини в България са 231. Списък на селските общини е приложен към настоящите Насоки (Приложение Ж).
 • Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти“ и 11 „Производство на напитки“:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия“

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия“

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия“

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини“

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти“

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти“

10.81. „Производство на захар“

10.83 „Преработка на кафе и чай“

10.9 „Производство на готови храни за животни“

11.01. „Производство на спиртни напитки“

11.02. „Производство на вина от грозде“

11.03. „Производство на други ферментирали напитки“

11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки“

11.05. „Производство на пиво“

11.06. „Производство на малц“

Проектите по настоящата процедура за подбор на проекти трябва да отговарят на следните условия:

 • Да се изпълняват на територията на Република България;
 • Да са с продължителност до 12 месеца;
 • Да не са реализирани в партньорство с други фирми/организации;
 • Да включват задължително компонент „Услуги за сертифициране или изпитване за удостоверяване съответствието на продукти“;
 • Да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;
 • Да бъдат съфинансирани от страна на кандидата.


С предимство ще се ползват проекти:

 • на фирми с експортен профил, т.е. предприятия, които имат над 30 % среден годишен оборот от експортна дейност за последните две години, предшестващи годината на кандидатстване;
 • пряк резултат, от които е откриването на нови работни места;
 • пряк резултат, от които е постигане на положителен ефект върху околната среда;


По настоящата процедура допустими са дейности, свързани с въвеждането на следните системи за управление, без да се ограничават до изброения списък:

БДС EN ISO 9001:2000 – международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който отговаря на потребителските и приложимите нормативни изисквания. ISO 9004: 2000 е взаимодопълващ се стандарт на ISO 9001, но при самостоятелно приложение.

БДС EN ISO 14001:2004 (EMAS)  – международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

БДС EN  ISO 22000:2005 – международен стандарт за безопасност на храните, който обединява принципите на HACCP и покрива изискванията на всички основни стандарти за безопасност на храните.

БДС EN ISO 27001 – стандарт за внедряване на система за управление и оценка на сигурността на информацията в организациите.
strong>ISO 20 000-1:2005 – система за управление на услугите в областта на информационните технологии.
Модели и стандарти за качество на ИТ и софтуерни продукти и услуги – Консултантски услуги за ИТ и софтуерни компании във връзка с въвеждането на вътрешна организация на процесите, базирани на световни специализирани модели и стандарти за качество – CMMI и IT Mark. Дейностите включват:
Разработване и изпълнение на програма за подобряване на процесите за разработване на софтуерни системи и ИТ услуги  (SPI – Software Process Improvement);
Оценка и сертификация по методиката на CMMI (Capability Maturity Model Integration) и IT Mark (Information Technology Mark).
Системи за управление, базирани на информационни технологии – въвеждане на ИТ-базирани системи за управление, насочени към подобряване на конкурентните позиции на предприятието.
Предприятия, които вече са започнали подготовката си за въвеждане на СУ могат да кандидатстват само за подкрепа за сертифициране. Процедурата за избор на орган по сертифицирането не може да е стартирала преди датата на влизане в сила на договора за  безвъзмездна финансова помощ.

Задължителен резултат от реализацията на проектите е придобиването на сертификат за въведена СУ; сертификат от упълномощен от SEI сертификатор (Lead Appraiser, в случаите на въвеждане на CMMI; сертификат от акредитиран от  ESI IT Mark Appraiser – за IT Mark).

Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответният сертификат за всяка една СУ, разходите за въвеждането, инвестициите и сертифицирането на тази СУ няма да бъдат възстановени.


Екипа на Finansirane.eu, може да Ви окаже съдействие при разработването на проекта към съответната програма

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0