5/5

Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо нуждите на населението за месо и яйца. Изискванията на потребителите към качеството на храните нарастват непрекъснато и все по-често търсят гаранции за произхода на продукта – от здрави, а вече и от „щастливи животни“.

В производството има два вида птицеферми:

  • за производство на кокоши яйца за консумация;
  • птици от комбинирано направление за яйца и месо;

Началото при създаване на птицеферма се поставя с избора на подходящ имот, където да бъде изграден животновъдния обект.Местоположението му трябва да бъде съобразено с типа и влажността на почвата,  да бъде обезопасен и с осигурено електричество и вода.

Тревната площ, ограждаща помещенията трябва да бъде съобразена с отглежданият брой кокошки. Използването на късо стеблени жилави тревни видове и детелина се разглежда като най-подходяща растителност за свободно отглеждани кокошки. За студеното  време, може да бъде изградена т.нар. „зимна градина“.

Животновъдният обект  първоначално се проектира от правоспособни проектанти и се описва в технически проект.  Видът на сградата се определя от системата, по която ще бъдат отглеждани  птиците.  

Техническия проект е набор от документи и проектно-сметна документация касаеща  физическото изграждане на даден обект или казано с други думи “Строителната документация”.  Преди стартирането на дейностите по изграждането на обекта, трябва инвестиционното намерение да бъде съгласувано и одобрение от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Техническия проект се одобрява от общината, в която ще се реализира инвестицията, за да се получи разрешение за строеж. Разрешителното за строеж  губи правно действие ако не бъде започнат строеж до 3г. и ако в продължение на 5г. не е завършен грубият строежа.

Свободното отглеждане на кокошките в по-едри стокови ферми които произвеждат продукция за пазара, комбинират методите на подово отглеждане с използването на дворни площи.

Системите за отглеждане на кокошки са: алтернативни, за отглеждане в неуголемени клетки и за отглеждане в уголемени клетки.

Алтернативни системи са системи свързани със свободното отглеждане на кокошки , като трябва да бъдат спазени определени условия.

Изисквания относно животновъдния обект предназначени за кокошки носачки са регламентирани с Наредба № 25 от 2005 г. за Минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки, а за изискванията относно отглеждането на бройлери се спазват изискванията на  Наредба 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери.

Животните от животновъдните обекти подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти – на регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинските дейности в БАБХ.

През 2020г. се откриват възможности за финансово подпомагане за животновъдите, чрез получаване на финансиране от Програмата за развитие на селските райони.

Желаещите да се занимават с птицевъдство и да изградят своя птицеферма, както и вече занимаващите се, които желаят да обновят своите обекти или да  закупят ново оборудване  могат да се възползват от финансиране чрез следните подмярки:

  1. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  2. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020
  3. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0