Изтича срока за обществено обсъждане на дългоочакваната процедура „Развитие на клъстери в България“

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Процедурата ще допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

По процедурата могат да кандидатстват клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или вече развити, след категоризация, извършена за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Допустими са само кандидати, които са обединения и могат да включват:

 • юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 • професионални училища и професионални гимназии;
 • български висши училища;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти
 • научни организации

За да бъдат допустими за финансиране, кандидатите трябва да включват минимален брой членове, както следва:

 • клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци;
 • развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация;
 • развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация;

За да бъдат допустими клъстерите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, при което минимум 50 % от участниците развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства;
 • Интензивни на знание услуги;
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”;
 • Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“
 • Компонент 3 „Инвестиционен компонент”;

Допустими разходи по Компонент 1, Компонент 2 и компонент 3 са:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги;
 • Оперативни разходи;

Процентът на съфинансиране е както следва:

По Компонент 1 и Компонент 2 –приложим режим „de minimis”.

Категория на клъстера

Максимален  интензитет на помощта

Клъстери в начален етап на развитие

90 %

Развиващи се и развити клъстери

70%

По Компонент 3 – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието (клъстер)

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 %

45 %

Средни предприятия 60 %

35 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на клъстера-кандидат

100 000 лева

Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева

 Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева

Развити клъстери: 2 000 000 лева

Препоръчително е кандидатите по процедура „Развитие на клъстери в България“ да се обърнат към екип от специалисти, които са добре запознати с всички процеси и етапи, през които се преминава, за да бъде постигната крайната цел, а именно одобрението на проекта, доброто му управление и изплащане на безвъзмездната финансова помощ в рамките на заложените срокове. Екипът на консултантска компания novek ще се радва да ви помогне. Обърнете се към нас в някой от офисите ни в страната – София, Пловдив, Сливен, Монтана, Перник.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0