Инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ-Пазарджик

[dropcap]Н[/dropcap]а 21.08.2019 г. обявена за прием процедура чрез подбор на проекти:  № BG14MFOP001-4.013 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ в МИРГ „Пазарджик“.

Прилагането на мярката е насочено към модернизацията на съществуващи предприятията и/или изграждане на нови предприятия за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

[box type=”info” align=”alignright” class=”” width=””] Допустими кандидати са:  Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

*Клонове на юридически лица,регистрирани в БГ не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност [/box] 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общ

размер на БФП

Средства от ЕС фонд за морско дело и рибарство Нац.

съ-

финанси

ране

Процент на финансиране Миним.

размер на БФП

Макс.

размер на БФП 

386 749,00 лв. 328 736,65 лв. 58 012,35 лв. 50% 10 000 лв. 200 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности и разходи:

[toggle title=”ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ” state=”close”]

 1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 8. Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 10. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

[/toggle]

[toggle title=”ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ” state=”close”]

 1. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 2. Разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекта – до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 3. За строително-монтажни работи;
 4. За закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 5. За специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 6. За закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 7. За закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 8. За подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури;
 9. За инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 10. За сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг. За дейността на стопанството е допустимо за подпомагане само на един брой специализиран плавателен съд.;
 11. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1 процент от общите допустими разходи по проекта;
 12. Обекти за продажба на дребно на единствено на собствената продукция от аквакултури;
 13. За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1 процент от общите допустими разходи по проекта;
 14. За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 15. За специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг само 1бр.;

*„Специализирани транспортни средства“ са транспортни средства, които задължително трябва да се използват единствено за цялостната производствена програма на стопанството.

 1. Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти;
 2. За независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекта – до 2% от разходите за СМР.

[/toggle]

Приоритет получават кандидатите:

 1. Микро или малко предприятие;
 2. Създаване на нови и/или запазване на съществуващи работни места;
 3. Подобряване на енергийната ефективност;
 4.  Подобряване на безопасността и условията на труд;
 5. Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес;
 6. Проекти попадащи в обхвата на „Натура 2000“;
 7. Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на  видове с добър пазарен потенциал или много добър пазарен потенциал;

[toggle title=”ВИЖ ТУК – ОЦЕНКА НА ПАЗАРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ” state=”close”]

Наименование Средна цена без ДДС

(охладена или жива)

Средна цена с ДДС

(охладена или жива)

Пазарен потенциал
1 Чига (Acipenser ruthenus) 10.78 12.94 много добър
2 Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario много добър
3 Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 6.44 7.73 добър
4 Сивен (Salvelinus fontinalis) 7.83 9.39 добър
5 Щука (Esox lucius) 5.24 6.29 добър
6 Шаран (Cyprinus carpio) 4.14 4.96 добър
7 Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 2.02 2.42 добър
8 Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 2.15 5.58 добър
9 Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 4.40 5.28 добър
10 Черен амур (Mylopharyngodon piceus) 4.40 5.28 добър
11 Европейски сом (Silurus glanis) 7.06 8.47 много добър
12 Африкански сом (Claria gariepinus) 6.41 7.69 добър
13 Бяла риба (Sander lucioperca/Stizostedion lucioperca) 6.07 7.28 много добър
14 Моруна (Huso huso) 12.91 15.50 много добър
15 Пъструга (Acipenser stellatus) много добър
16 Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) 11.87 14.24 много добър
17 Сибирска есетра (Acipenser Baerii ) 11.42 13.70 много добър
18 Веслонос (Polyodon spathula) 10.70 12.85 много добър
19 Хибриди между видове от сем. Есетрови (Бестер (Huso huso x Acipenser ruthenus) и други много добър
20 Kалкан (Scophthalmus  maximus/ Psetta maxima) 21.00 25.20 много добър
21 Езерен рак (Astacus leptodactylus) 7.60 9.13 много добър
22 Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) 2.56 3.07 добър
23 Микроскопични (едноклетъчни) водорасли (Spirulina platensis, Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis и др.) 104.17

(суха маса)

125.00

(суха маса)

добър
24 Многоклетъчни/колониални водорасли (Phaeophyceae, Rhodophyceae, Chlorophyceae и др.) добър

[/toggle]

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП): ТУК

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 30.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

[box type=”info” align=”alignright” class=”” width=””] Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 20.11.2019г.[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]София 02 489 69 59[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Варна 0888 580 069[/button]

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0