Какви са приоритетите на правителството в земеделието за периода 2017-2021 г.

Вчера правителството одобри програма с приоритетите си в периода 2017-2021 г. В нея под №41 са описани и основните цели и мерки, които изпълнителната власт залага в сектора. Под №1 е посочена финансовата подкрепа за малките и средните фермери. Сред приоритетите са създаване на електронен регистър на земеделските земи, приемане на Закон за браншовите организации, обвързаната с качество продукция, нов Закон за Селскостопанска академия и други. 

ПРИОРИТЕТ 41: Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие.

Цел 152: Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и равнопоставеност на пазара.

Мярка 610: Максимално усвояване на европейските средства за подкрепа:

 Ефективно усвояване на средствата по Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП);

 Договаряне и разплащане на финансовите средства по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) съгласно изготвени индикативни годишни програми при спазване на сроковете, предвидени в тях и намаляване на сроковете за обработка на документи от администрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване.

Мярка 611: Запазване на съществуващите и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа, като помощи за изграждане на фермерски пазари и други инвестиции за развитие на отрасъла. Осигуряване на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и в животновъдството.

Цел 153: Продължаване на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие.

Мярка 612: Прилагане на обвързано с производството подпомагане, основаващо се на критерии за по-високо качество, продуктивност и конкурентноспособност на производството и на подход за гъвкаво разпределение на средствата в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Мярка 613: Засилване на контрола за спазване на изискванията за производство на биологична продукция чрез промяна на нормативната уредба и популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве.

Цел 154: Реформа в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношение към земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност.

Мярка 614: Приемане на промени в нормативната уредба, регламентираща обществените отношения в сферата на собствеността и ползването на земите

Цел 155: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите.

Мярка 615: Опазване на публичната инфраструктура, гарантираща развитието на хидромелиорациите, чрез засилване на контрола в държавните дружества.

Мярка 616: Сигурна защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове, чрез гъвкаво финансиране на извършваната обществена услуга.

Мярка 617: Изготвяне и приемане на Закон за хидромелиорациите;

Мярка 618: Оздравяване на „Напоителни системи“ ЕАД, гарантиращо развитието на хидромелиорациите.

Цел 156: Прилагане на комплексен подход за превенция и управление на рискове и кризи.

Мярка 619: Продължаване изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова система за борба с градушките.

Мярка 620: Използване на системата от държавни помощи за компенсиране на загуби за земеделските стопани, в резултат от неблагоприятни природоклиматични и икономически условия.

Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести.

Мярка 621: Засилване на официалния контрол, гарантиращ ефективното прилагане на нормативната уредба.

Мярка 622: Създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания.

Мярка 623: Съблюдаване за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните.

Мярка 624: Ускоряване въвеждането на новите изисквания към средствата за идентификация на животните и пчелните семейства (използване на електронен идентификатор).

Мярка 625: Осигуряване на адекватна система за събиране и обезвреждане на странични животински продукти чрез разширяване на съществуващата и създаване на условия за реалното й функциониране.

Цел 158: Наука и иновации в земеделието – инструмент за генериране на иновативни политики в аграрния сектор и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие.

Мярка 626: Превръщане на националните аграрни научни звена в движеща сила за иновации в аграрния бизнес чрез: Мярка 627: Насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в университетите и научни организации в аграрния сектор, чрез финансиране на конкурсен принцип:

Мярка 628: Преструктуриране на ССА чрез нов закон и промяна на начина на финансиране и управление за изпълнение на политиките на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Цел 159: Създаване на ясни правила за функциониране на браншовите организации в аграрния отрасъл и регламентиране на взаимоотношенията им с държавните органи и местната власт

Мярка 629: Приемане на Закон за браншовите организации, който ясно да дефинира и идентифицира представителните структури на бранша и регламентира взаимоотношенията между тях и държавата.

Цел 160: Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането в отрасъла за облекчаване на администртивните процедури и осигуряване на прозрачно, достъпно, обективно и ефективно управление на административните процеси.

Мярка 630: Въвеждане на единен електронен регистър на земеделските имоти и земеделските стопани.

Мярка 631: Въвеждане на единна електронна платформа за управление на земите от общинския и държавния поземлен фонд – отдаване под аренда и продажба от МЗХГ и общините.

Мярка 632: Електронна идентификация и електронно здравеопазване на животните.

Мярка 633: Изграждане на единна информационна система в сектор „Земеделие“ в съответствие със стратегическите цели дефинирани в „Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.“.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0