5/5

На 16.01.2020г. е качена окончателната индикативена работна програма на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за 2020 година. Към последната работна програма, публикувана от края на миналата година, са добавени 4 нови подмерки. Така през 2020 година се очаква стартирането на 15 подмерки.

В индикативната разботна програма за 2020г. подмерките с най-голям интерес са:

 1. Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване”. Очакван прием: май-юни 2020г.

Допустими кандидати по подмярката са: Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности.
Допустимите дейности по подмярката са: Дейности по организиране и провеждане на обучения, за демонстрационни дейности.
Финансовата помощ, която предоставя подмярката е 100%, като максималния размер на помощта е 100 000 евро. 

2. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Очакван прием: март-април 2020г.

 Допустими кандидати са земеделски стопани от сектор “Животновъдство”.
Допустими дейности са тези, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство.
Финансовата помощ е в размер на 50% от допустимите разходи, като максималния размер е 500 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

3. Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”. Очакван прием: април-май 2020г.

Допустими кандидати са Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро.
Допустими дейности са за модернизиране на физическите активи.
Финансовата помощ е в размер на 60-80% от допустимите разходи, като максималния размер е 25 000 евро.

4. Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”. Очакван прием: февруари-април 2020г.

Допустими кандидати са юридически лица учредени и регистрирани  по реда на: Закона за сдружения за напояване, Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите и „Напоителни системи“ ЕАД.
Допустими дейности са инвестиции в напоителни системи и закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване и др.
Финансовата помощ е в размер до 100% от допустимите разходи, като максималния размер за ЮЛ е 1 500 000 евро, а за „Напоителни системи“ ЕАД 6 000 000 евро.

5. Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Очакван прием: май-юни 2020г.

Допустими кандидати са Земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството.
Допустими дейности са за възстановяване на производствения потенциал чрез закупуване на животни за разплод, както и за репопулация на засегнатите стопанства.
Финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи, като максималния размер на помощта е 1 000 000 евро.

6. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Очакван прием: януари-март 2020г.

Допустими кандидати

Допустими дейности за развитие на малки земеделски стопанства в сектор Животновъдство.

Финансовата помощ е в размер на 15 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

7.Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. Очакван прием: март-април 2020г. 

Допустими кандидати са Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.
Допустими дейности са местно занаятчийство, преработка и маркетинг на земеделски продукти, производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали, предоставяне на услуги и развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“.
Финансовата помощ е в размер на 85% от допустимите разходи, като максималния размер на помощта е 70 000 евро.

8.Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Очакван прием: февруари-април 2020г. 

Допустими кандидати са Местни поделения на вероизповеданията.
Допустими дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради и прилежащите терени с религиозно значение.
Финансовата помощ е в размер до 100% от допустимите разходи, като максималния размер на помощта е 300 000 евро.

9. Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“. Очакван прием: април-юни 2020г.

Допустими кандидати са Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, Общини, Юридически лица – частноправни субекти и Държавни предприятия.
Допустими дейности са Почвоподготовка  и залесяване на горски територии. Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др.
Финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи, като максималния размер на помощта е 300 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Всички предстоящи подмерки за 2020г., от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., може да видите тук:

 • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
 • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“
 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • Подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение“
 • Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 • Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“
 • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки”
 • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0