Какво трябва да знаем за подмярка 4.1.2 от ТПП за развитието на малки стопанства?

В последно време, в пощата на Finansirane.eu постъпиха десетки запитвания, свързани с подмярка 4.1.2 „Помощ за инвестиции в стопанствата“ или „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма (ТПП) за развитие на малки стопанства“. В тази връзка, днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.

Първото и най-важно нещо, което трябва да запомним е, че ТПП е насочена изцяло към развитието на Малки земеделски стопанства (МЗС). За тази цел, е подготвена дефиниция, която да се приложи за почти всички мерки от Подпрограмата. Като всяко правило разбира се, това също има своето изключение, а именно подмерки 4.1.2 и 4.2.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански продукти“ (която ще бъде обект на анализ в следващия материал).

За тези две подмерки,  „МЗС“ е стопанство, с икономически размер, измерен в Стандартен производствен обем (СПО) от 6 000 до 7 999 евро. Това освен дефиниция за МЗС е и основен критерии за допустимост на кандидатите, в допълнение със следните изисквания:

 • Производството на кандидатите да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“;
 • Кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за предходна година от земеделски дейности.

Тук ще направим важно пояснение за кандидатите в сектор „Животновъдство“! 

Министър Десислава Танева, в свое интервю, увери, че от МЗХ вече са изпратили към Европейската комисия, нотификация за промяна на ПРСР 2014-2020, със заложени два основни промени:

 1. Първата промяна е свързана с намаляване на СПО на стопанствата, които могат да бъдат допустими по ТПП за малките стопанства, по инвестиционните мерки – 4.1 и 4.2;
 2. Втората промяна е свързана с животновъдните стопанства и тяхното включване към допустимите за кандидатстване бенефициенти.

Важно е да уточним, че кандидати одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013, не са допустими по тази подмярка.

По подмярка 4.1.2 ще се подпомагат материални и нематериални инвестиции, които да водят до подобряване икономическата устойчивост и резултати на стопанството. В тази връзка ще бъдат подкрепяни дейности, свързани с инвестиции:

 • За модернизация или увеличаване на физическия капитал; повишаване производителността на труда и качеството на разширяване на производството;
 • За подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • За създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързо-растящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • За съхранения и оборудване за напояване/отводняване;
 • За реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • За намаляване потреблението на енергия;
 • За производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопани;
 • В машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • За постигане съответствие с нововъведените стандарти в ЕС, приложими за съответните стопанства.

Като удачни примери по допустимите дейности, бихме могли да посочим: закупуване на оборудване и обзавеждане за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията, както и изграждане/реконструиране на сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане; изграждане/реконструкция на сграда за отглеждане на малки телета; обособяване на фотоволтаична система за нуждите на кравеферма например; изграждане на торохранилище, построено по най-съвременна технология и отговарящо на всички стандарти на ЕС за опазване компонентите на околната среда; закупуване на косачки, дробилки, преносими сушилни или друг прикачен инвентар; закупуване на ноу-хау, патентни права, търговски марки и други.

По тази мярка ще бъдат признавани и всички разходи свързани с проекта, като предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, както и консултантски услуги.

Приоритет при избора ще бъде даван и по тази подмярка, като такъв ще получат стопанствата от секторите „плодове и зеленчуци“, биологично производство; стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и с инвестиции в енергийната ефективност и иновации.

Тук е важно да подчертаем, че ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Финансовата помощ по подмярка 4.1.2  е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10%, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10%;
 • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10%;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  – 10%;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10%;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15%.
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10%.
 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в размер на 1  250 евро.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в размер на 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
 3. Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

В следващата част, очаквайте повече информация за подмярка 4.2.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански продукти“, а до тогава следете актуалните приеми по всички останали програми, в сайта на www.novek.bg.

8 Comments
 1. Имам идея за отглеждане на зеленчуци и билки, но за 1 ви път ще стартирам с това, а едно от условията е „Кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за предходна година от земеделски дейности“.
  Може ли да се кандидатства така, все пак винаги има 1 ви път
  Предварително благодаря за отговора!

 2. Reply
  Марияна Стайкова 14.07.2017 at 16:29

  Благодарим за информацията ще ни е много полезна,със сигурност ще кандидатстваме тъй като бе уточнено ,че имат приоритет проектите с по-високо СПО-(млади земеделски стопани практикуващи в необлагодетелствани райони ),а и имаме спечелен проект по мярка 6.3 ☺

 3. Ще могат ли да участват в програмата спечелите проекта 6.3. и какви ще бъдат сроковете за подаване на документи /ориентровъчно /.Как да разбирам това -„Тук е важно да подчертаем, че ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки“.Кои ще бъдат класирани -тези със по – малки стопанства или тези със стопанства с обем между 7000 и 7999?

  • Здравейте. Дъщеря ми е одобрена по мярка 6.3 месец март 2017 подписа договор за финансиране ,през 2018 г. и предстои проверка за второ плащане.Може ли да кандидатства по мярка 4.1.2.

  • Здравейте,
   на база проекто – наредба по подмярка 4.1.2 – бихте могли да кандидатствате, след като имате спечелен проект по мярка 6.3. Ще бъдат класирани и проекти, получили минимален брой точки, като с приоритет ще бъдат разглеждани стопанства с по-висок СПО. За повече въпроси и разяснения, бихте могли да се обадите на телефон: 02/ 489 6959.

 4. Благодаря, перфектна сте 🙂

 5. „За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15%.“
  От кой нормативен акт?
  Приложима ли е Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 , която ползвате за база или да очакваме Наредба № …… от 201.. г. за прилагане на подмярка 4.1.2

  • Здравейте,
   Наредба 9 не е приложима, тъй като тя е за мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Очаква се да бъде публикуван проект на Наредба, с която да бъдат регламентирани условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства и когато тя е факт, ще бъде публикувана и в нашия сайт.
   Член 29 от Програма за развитие на селски райони, отговаря на мярка 11 „Биологично земеделие“, а член 30 – „Плащания по „НАТУРА 2000″ и Рамковата директива за водите“.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0