Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част II

Продължение на част I: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? 

Как да докажем приход от земеделска дейност?

ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТПриходите/доходите от земеделски дейности се доказват с представянето на:

 1. Справка – декларация за приходи от земеделски дейности;
 2. Заверено копие от териториална дирекция на НАП на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година, като към нея се прилагат и съставните части на финансовия отчет;
 3. Документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година – спрямо годината на кандидатстване.
 • За приходите, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство се изисква и удостоверение за регистрация на животновъден обект или документ, че животновъдния обект е вписан в списъка на Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти – за предходната календарна година, спрямо годината на кандидатстване.

Предоставяни финансови условия по подмярка 4.1.2 и какви са те??

И тук помощта, както е при другите мерки от Програма за развитие на селски райони, се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата – под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи! Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в левовата равностойност на 1 250 евро, а максималният размер на разходите е левовата равностойност на 25 000 евро.

За одобрени проекти, помощта е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като тя би могла да бъде увеличена с 10% за проекти:

 • представени от млади земеделски стопани;
 • изпълнявани в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
 • с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
 • с иновации; опазване на околната среда; биологично производство; икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени;
 • инвестиции в сектор „животновъдство“

С 15% пък ще бъде увеличена помощта за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климата“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

До тук, всичко звучи чудесно, но имайте предвид, че максималният размер на помощта за проект (отговарящ на повече от едно от условията) е не повече от 80% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи. Също така, ако Ви бъде предоставена финансова помощ – в размер над 60%, кандидатът (Вие) се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта, за период от 3 години от датата на получаване на окончателното плащане (на които наблягам!).

Моля, не пренебрегвайте следващите редове!!

Няколко изключителни важни неща, които следва да имате предвид, преди да кандидатствате за подпомагане по подмярка 4.1.2:

 1. При заявяване за закупуване на земеделска техника, следва да се посочи и размерът на земята, за която техниката ще бъде използвана, като техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника следва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя, с отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния обект.
 2. Отнася се и за капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, като трябва да съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция продукция.
 3. Както и параметрите и капацитетът на напоителните системи, за които следва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури.
 4. Проектите могат да се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато не е – към него се прилагат документи за учредено право на стоеж върху имота за срок не по-малък от 6 години (когато е приложимо и считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане!); документ за ползване на имота, за срок не по-малко от 6 години (при същите условия); при строително – монтажни дейности – 10 години.
 5. Проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на земеделските стопанства и в допълнение капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
 6. Няма да се подпомагат като самостоятелен проект:
  • събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
  • инвестиции в нематериални активи.

Приоритет – за кого??

Вече е ясно, че изборът на проекти предложения ще се извършва при даване на приоритет на:

 • стопанства в сектор „плодове и зеленчуци“ и/или сектор „животновъдство“;
 • стопанства, сертифицирани за производство на биологични продукти;
 • стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • проекти, с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност;
 • проекти, с инвестиции за иновации в стопанствата.

Ако някой от термините не Ви е познат, може да откриете отговора в нашия РЕЧНИКа тук може да видите и Приложение I по чл. 38 от Договора за функциониране на ЕС

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0