Какво трябва да знаем, когато кандидатстваме за изграждане и/или модернизиране на „Акваферма“

Получаването на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по рибарство преминава през няколко етапа. Условно тези етапи могат да бъдат формулирани по следния начин: запознаване с условията и изискванията на мярката, подготовка на проекта, кандидатстване, изпълнение на проекта, подаване на заявка за изплащане на финансовата помощ и мониторингов период

ПЪРВИ ЕТАП: „Запознаване с условията и изискванията на мярката”

Основните въпроси, на които всеки кандидат следва да си отговори, преди да пристъпи към подготовка на необходимите документи за кандидатстване са обособени в няколко основни групи, посочени по-долу:

ВЪПРОС 1. Допустим кандидат ли съм?

  • В зависимост от вида предприятие:

1. Основното изискване за допустимост на кандидатите е те да бъдат микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

2. Или междинни предприятия, които не попадат в дефиницията на ЗМСП, но са със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро.

„Предприятие“ е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

  • В зависимост от правната форма, допустими предприятия са:

1. Физически лица, които следва задължително да бъдат регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999 г.);

2. Юридически лица или Еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на общи и специфични изисквания, подробно описани в № 35 от 08.10.2008г. за “Производствени инвестиции в аквакултурата“.

ВЪПРОС 2. Допустима ли са инвестицията и разходите, за които желая да получа безвъзмездна финансова помощ?

Допустимите групи разходи са посочени в чл. 17, ал. 2 на Наредба № 35 08.10.2008 г., а недопустимите – в чл. 18 .

Чл.17, ал. 2

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целите по чл. 2:

1. разходи за строително-монтажни работи;

2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;

3. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;

4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;

6. предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;

7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за производствената дейност на кандидата;

9. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;

10. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

11. пунктове за продажба на собствена продукция във ферми за производство на аквакултури;

12. обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта;

13. съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

14. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда.

(3) Допустими са разходи, извършени след подписването на договора по чл. 22, ал. 2, с изключение на разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7.

(4) Допустими са разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7, извършени в периода 1.01.2007 – 31.12.2015 г.

Чл.18

Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:

1. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността;

2. закупуване на земя и изграждане на инфраструктура за обучение – над 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;

5. разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност;

6. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми;

7. зарибителен материал и дейности по зарибяване;

8. закупуване на транспортни средства, които не са пряко свързани с производствената дейност на кандидата и са за превоз на жива риба, с изключение на специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;

9. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 2, т. 4, 6 и 7; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента;

10. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

11. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;

12. закупуването на техника и оборудване втора употреба;

13. плащане в натура;

14. разходи, извършени преди датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2, с изключение на предвидените в чл. 17, ал. 2, т. 4, 6 и 7;

15. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на помощта;

16. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които не обслужват пряко дейността на кандидата;

17. прехвърляне на участия в търговски дружества;

18. инвестиции, свързани с търговия на дребно, с изключение на пунктове за продажба към ферми за производство на аквакултури;

19. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;

20. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;

21. плавателни съдове, които не обслужват и не са пряко свързани с производството на аквакултури.

Всеки един разход може да бъде извършен за инвестиции в един или няколко от следните сектори:

Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.

Сектор 02 – Промяна на производството в резултат на разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.

Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.

С изключение на разходите за закупуване на земя, ноу-хау, патентни права, лицензи и предварителни разходи за подготовка на проекта, всички останали разходи са допустими за подпомагане САМО в случай, че са извършени СЛЕД подписване на договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ с ИАРА.

Съгласно чл. 15 от Наредба № 35 08.10.2008 г. инвестиции, реализирани с цел гарантиране на съответствие със стандартите на Общността, касаещи околна среда, човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуманно отношение към животните, безвъзмездната финансова помощ може да се одобрява до датата, на която тези стандарти стават задължителни за предприятията.

Следователно, финансова помощ от ЕФР може да се предоставя на съществуващи предприятия, за да отговорят на новите стандарти, произтичащи от правото на Общността, но само за гратисния период до датата, на която стават задължителни.

Помощта за инвестиции за изграждане на нови предприятия трябва да засяга инвестиции, които изцяло отговарят на стандартите на Общността по отношение на околна среда, човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуманно отношение към животните. Следователно, в случаите на изграждане на нови предприятия, допустими за финансиране са само инвестиции, които отговарят на съответните стандарти на Общността.

ВЪПРОС 3. Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро;

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 евро;

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат e 2 000 000 евро;

Размерът на публичното съфинансиране е 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия и 30 на сто – за междинни предприятия.

Предварителните разходи са в размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустимо е авансово плащане в размер до 20% от стойността на одобрената финансова помощ, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;

Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 3 000 евро.

ВЪПРОС 4. Какви са изискванията към проектите?

Инвестициите следва да се реализират на територията на Република България.

Подпомагат се проекти, които:

1. не оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

2. не водят до свръхпроизводство на даден вид аквакултура на пазара.

ВТОРИ ЕТАП: „Подготовка на проекта”

След като сте се запознали с основните изисквания и сте определили, че отговаряте на условията е необходимо да се подготвят документите и проекта за кандидатстване.

Основните изисквания към документите са посочени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 35 от 08.10.2008 г.

  • При подготовката на документите трябва да обръщате внимание на:

1. Необходимо е да прецените кои документи се отнасят до инвестицията, за която кандидатствате и за Вас, като кандидат, следвайки инструкциите на Заявлението;

2. вида и съдържанието на документите – дали съответните органи, институции и др. са вписали правилно Вашите имена, инвестицията, за която кандидатствате и дали надлежно са подписали и подпечатали съответния документ;

3. давността на документите – някои документи са валидни за определен срок време (законово определен или изрично посочен в Наредбата);

  • Обърнете внимание при подготовката на офертите:

1. Проверете в страницата на МЗХ и/или ИАРА дали са обявени референтни цени и за кои активи;

2. В съответствие с Наредбата съберете по две или по една независими оферти за всеки един актив, за който кандидатствате;

3. Офертите трябва да бъдат съпоставими за всеки отделен актив и допълнително ще бъдат оценявани на база наличието на: размер на авансово плащане, наличие на сервизно обслужване, срок на доставка, съответствие с технологичен проект, предвидено обучение на персонала и гаранционен срок;

4. При получаването на офертите обърнете внимание дали офертите съдържат следните реквизити – лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата, подпис и печат на оферента.

  • Обърнете внимание при подготовката на техническия и/или технологичен проект:

1. Проектът трябва да включва в технологична схема и да обосновава необходимоста от всеки един актив, който е част от инвестиционния проект;

2. Описаният производствен процес и посоченият капацитет на производството следва да бъдат съобразени с техническите показатели, на активите, за които ще се кандидатства за финансово подпомагане;

3. Проектът трябва да бъде подписан от изготвилото го лице и подпечатан (при подготовката му от фирма).

  • Обърнете внимание при подготовката на документите за собственост и строителните документи:

1. Необходимо е всички строителни документи, разрешителни и становища да бъдат издадени на името на кандидата, от което се определят и видовете документи за собственост;

2. Когато за дадени дейности не се изисква Разрешение за строеж и това е потвърдено в издаденото Становище от съответната Община, необходимо е сградите и/или помещенията да могат да бъдат използвани по предназначение (т.е. в предоставеното разрешение за ползване (Акт за узаконяване на обекта) е посочено, че помещенията/сградите/обекта е с предназначение дейността, за която кандидатствате);

3. Строителните документи трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ.

След като сте подготвили всички изискуеми документи е необходимо да се попълнят заявлението за кандидатстване и инвестиционните намерения част А и част Б. При попълването им спазвайте инструкциите.

ТРЕТИ ЕТАП: „Кандидатстване”

Готовият проект се подава в едно от 27 териториални звена на ИАРА по място на извършване на инвестицията.

Попълнените заявление за кандидатстване, инвестиционните намерения Част А и Част Б се подписват и подпечатват в присъствието на служител на ИАРА при подаване на проекта, като при подписването се поставя и дата.

Служителят попълва Служебен формуляр. Преди да Ви бъде предоставено копие от него, следва да отразите писменно съгласието/несъгласието с резултатите от проверката върху формуляра.

При приемането на заявлението Ви се издава входящ номер и документите Ви се изпращат в ЦА на ИАРА, където се извършва проверка и анализ на заявените данни и предоставените документи. Проверките са административни и на място.

  • Важно:

1. На всеки един етап може да получите писмо за изискване на допълнителна информация и документи – обърнете внимание на посочените срокове за отговор;

2. Необходимо е да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за избор (приоритизация и оценка) на проектите в Наредбата:

– Критериите за допустимост отразяват изискванията към проектите, кандидатите и инвестициите и са задължителни за всички кандидати. Всеки един проект трябва да отговаря на тези критерии, които отразяват изискванията на европейските регламенти и националното законодателство;

– Критериите за избор (приоритизация и оценка) на проектите се прилагат за класиране в низходящ ред само на проекти, отговарящи на всички задължителни изисквания, съобразно броя на получен точки. Тези изисквания не са задължителни, а само препоръчителни и дават предимство на тези, които отговарят на тях, при равни други условия.

В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване ще получите уведомително писмо за одобрение/отхвърляне на проекта.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Изпълнение на проекта”

След подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, инвестицията следва да се извърши в съответствие с договора, предоставените документи и заявените данни в срок до 24 месеца.

  • Важно:

1. При необходимост от промяна на предварително заявените данни и параметри е необходимо да представи ИАРА искане за изменение и допълнение на договора с приложени документи, обосноваващи искането;

2. По време на изпълнението е необходимо да се спазват всички заложени срокове и етапи на изпълнение;

3. В края на изпълнението на проекта трябва да отговаряте на всички законови изисквания към дейността, която изпълнявате и да притежавата всички необходими регистрации и разрешения.

При възникване на въпроси по отношение на документите и попълването на образците на заявлението за кандидатстване

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на  проекта след неговото одобрение.

1 Comment

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0