Какво трябва да знаят одобрените бенефициенти, когато подписват договор по мярка 4.1

Камелия ДимитроваКамелия Димитрова, Мениджър Европейски проекти в консултантска компания Novek

Подписването на договори по Подмярка 4.1 е в разгара си! Близо десет месеца след отварянето на приема по мярката, все още тече разглеждане на проектите по същество  и тяхното договориране. Настоящата статия има за цел да разгледа и анализира параметрите на договорите по Подмярка 4.1, за да може да запознае бенефициентите с отговорностите и задълженията, които поемат с подписването на договора между тях и ДФ „Земеделие” за финансиране по мярката.

Считаме, че е важно бенефициентите да са наясно, че договорите през новия програмен период, респективно по Подмярка 4.1, се различават значително от тези през стария програмен период. Разликите се изразяват в следното: повече задължения за бенефициентите, повече отговорности за тях и по-големи санкции при неизпълнение.

Най-общо договорите по Подмярката са с обем около 23 страници без приложенията към него, които ще бъдат 5 броя. Съдържат 36 члена, които определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора. Впечатление прави, че са включени нови срокове и ангажименти, които бенефициента трябва да изпълнят, за да избегне допълнителни санкции от страна на ДФ „Земеделие”. Тук ще обърнем внимание на новите ангажименти, които не са били част от ангажиментите на бенефициентите по договорите по аналогичната Мярка 121 през стария програмен период.

СТАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – ДО 12 МЕСЕЦА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА!

Всички бенефициенти по мярката са задължени да започнат изпълнението на проектите си в срок до 9 или 12 месеца, според това дали проектите им включват строително-монтажни дейности или не. Ако се откажат от изпълнението на проекта – срокът, в който могат да направят това без санкции, е 6 месеца. За да са наясно бенефициентите в какво се изразява техния ангажимент във връзка с казаното, трябва да се даде конкретен отговор на три въпроса:

Какво се има предвид под започване на изпълнението на проекта?

Как ще се доказва това условия?

Какво се случва, ако не се изпълни това условие?

Започването на изпълнението на проекта се счита за изпълнено в случаите, когато бенефициентът е стартирал дейностите по проекта и е извършил плащания в размер от не по-малък от 20 % от размера на помощта. Това съответствие се доказва в посочения период, съответно 9 или 12 месеца от подписването на договора. Документите, с които се доказва това съответствие, могат да бъдат платежни фактури за авансово или окончателно плащане, приемо-предавателни протоколи или други подобни, удостоверяващи, че ползвателят е извършил плащане на стойност не по-малка от 20 на сто от размера на помощта.

Според договора, в случай че кандидатът не е започнал изпълнението на проекта в посочения срок или не е предоставил надлежни документи за това, Фондът има основание да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ.

Интересно е да споменем, че през стария програмен период стартирането на дейностите по проекта можеше да започне по всяко време, без да има времево ограничение за това. Също така и отказът за изпълнение на проекта можеше да бъде обявен буквално дни преди края на срока за изпълнение на проекта (на 2-та или 3-та година). Това обаче създаде предпоставки за загуба на много евро средства, тъй като договорираните средства реално не се усвояват, но не могат да бъдат използвани за следващ прием, тъй като бенефициентите реално имат 2 или 3 години за изпълнение на проектите си и в рамките на този срок, независимо дали ще бъде изпълнен или не проектът – средствата не могат да бъдат използвани.

С новите правила, относно периода за стартиране на дейностите по проекта, бенефициентите ще имат възможност без санкции да се откажат от изпълнението на проекта в рамките на 6 месеца или да започнат дейностите в срок от 9 до 12 месеца. Проектите, които няма да бъдат изпълнени, ще могат да освободят бюджет за следващ прием и по тази начин ще се намали загубата на средства през периода на прилагане на мярката.

КОНТРОЛ НА КОНТРАГЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОТВЕТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В договора по Подмярка 4.1 са залегнали и клаузи във връзка с мониторинга и контрола над доставчиците по проекта. Един от ангажиментите на бенефициентите, е да включат допълнителни условия в договорите си с доставчиците или по друг подходящ начин да осигурят съдействие за извършване на контрол на контрагентите във връзка със съответното изпълнение. Този ангажимент се отнася за периода на изпълнение на проекта и периода на мониторинг (3 години след окончателното плащане).

ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙНОСТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНА

Ако до този момент бизнес планът в инвестиционните проекти по ПРСР служеше основно за изчисляване на икономическите показатели за ефективност на инвестицията, то през новия програмен период нещата ще изглеждат по съвсем различен начин. Бизнес планът, както текстовата, така и финансовата част, ще бъдат основно средство за отчитане на правилното изпълнение на проекта. Заложените данни и стойности ще трябва да бъдат стриктно изпълнявани, за да се избегне частичен или пълен отказ от финансиране. Така например при проект в Сектор „Растениевъдство”, договорът включва условия за размера на обработваемите площи, както е посочен в Бизнес плана, съответно декларирания размер на площите от Група I (зърнено-житни и др.) и размер на площите от Група II (трайни насаждения и др.). Както са заложени в бизнес плана, така трябва да бъдат изпълнявани в хода на реализиране на дейностите. За Сектор „Животновъдство” например ангажимент на бенефициентите е да имат и поддържат броя на посочените животни и естественият им прираст посочени в бизнес плана. Тези ангажименти важат както за периода на изпълнение на проекта, така и за периода на мониторинг на проекта.

НЕУСТОЙКИ

В договора са залегнали редица неустойки при неточно изпълнение на поетите задължения. Всеки ангажимент, който поема бенефициента, респективно всяка отговорност, е придружена със съответната санкция и неустойка при нейното не изпълнение или неточно изпълнение. Ще дадем няколко примера за това.

В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълни задължението си да започне и/или да предостави пред ФОНДА надлежни доказателства за изпълнението на одобрената инвестиция – дължи неустойка в размер на 5 % от размера на помощта.

В случай, че обработва земя с площ по-малка от декларираната или отглежда животни, по-малко от посочените в договора, ползвателят дължи неустойка в следните размери в зависимост от продължителността на неизпълнението:

3% стойността на цялата изплатена по договора финансова помощ – когато продължителността на неизпълнението е в срок до 1 година от окончателното плащане на финансовата помощ;

5% стойността на цялата изплатена по договора финансова помощ – когато продължителността на неизпълнението е в срок до 2 години от окончателното плащане на финансовата помощ;

10% стойността на цялата изплатена по договора финансова помощ – когато продължителността на неизпълнението е над 2 години от окончателното плащане на финансовата помощ.

Като заключение във връзка с новите условия залегнали в договорите по Подмярка 4.1, може да се каже, че ни очаква един интересен програмен период. Програмен период изпълнен с много новости, много ангажименти, както за бенефициентите, така и за експертите от ДФ „Земеделие”. Да не забравяме, че всички ангажименти, които са залегнали в договорите по мярката, все пак трябва да бъдат и следени. Най-вероятно Фонда ще трябва увеличи административния си капацитет, за да успее да защити и контролира високите изисквания, които поставя пред бенефициентите по мярката.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0