Финансиране за обучение на персонала

Бенефициенти

Всички работодатели, чиито служители е предвидено да бъдат обучени по проектно предложение по настоящата схема, следва да фигурират в проекта или като Водещаорганизация, или като партньори.

Когато ВО е и единствен работодател по проектно предложение, е допустимо да няма никакви предвидени партньори. При одобрение на такова проектно предложение ВО може да избере съответна обучаваща организация съгласно ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС или Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. За всички останали случаи партньорствотомежду Обучаващи/ Образователни институции/ организации от една страна и Работодател/и от друга страна е задължително!

Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят обучения) – посредством предвидени дейности, пряко обвързани с постигането на заложените цели. Посочените институции следва да получават актуална информация относно нуждите от обучения на заетите лица и да предоставят обучения за придобиване и/или повишаване на:

 • професионална квалификация
 • ключови компетентности.
 • Работодатели – посредством обученията на заетите лица ще се повиши
 • конкурентноспособността и адаптивността на предприятията и фирмите в страната;
 • Социално-икономически партньори – в качеството им на работодатели или Обучаващи организации.

Държавни(централни и/или териториални) и/или общински администрации не попадат в обхвата на допустимите бенефициенти (ВО и/или партньори) по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В обхвата на допустимите бенефициенти (ВО и/или партньори) по схемата не попадат:

– предприятия, получаващи безвъзмездна финансова помощ, попадаща в приложното поле на Регламент на съвета (ЕС) № 1407/2002 (OB L 2005, 02.08.2002г.), постановяващ правилата за предоставяне на държавни помощи за въгледобивната промишленост, в съответствие с разпоредбата на чл. 1 от Регламента на Комисията (ЕК) № 363/2004 от 25.02.2004г;

– земеделски производители и собственици на гори и заети в техните стопанства, когато обучението е свързано със земеделието и горското стопанство;

– предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 (OJ L 17, 21.1.2000, p. 22-52 );

– предприятия развиващи дейността в сферата на „шосейния транспорт“ за сумата над левовата равностойност на 100 000 евро за период от три данъчни години (съгласно Регламент № 1998/2006г на Комисията относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за минималната помощ, ОВ L 379/28.12.2006)

Представители на целевата група (лица от целевата група, включени в изпълнението на отделен проект) Представители на целевата група съобразно общата цел на Схемата за безвъзмездна помощ са заети лица на трудов или граждански договор в микро, малки, средни и големи предприятия или самостоятелно заети (самоосигуряващите се лица).

За целта при подаване на проектни предложения по настоящата схема всеки работодател, независимо дали е партньор или водеща организация, подава Декларация.

Държавни служители или други служители/работници на държавната и местната администрация, независимо от поста, който заемат, не могат да са част от целевата група по настоящата Схема и за тях не се предвиждат разходи.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви помогне и насочи при избора на подходящ консултант, който да изготви Ваш проект, както и да съдейства за неговото финансиране.

4 Comments
 1. Reply
  папазов 05.08.2009 at 10:37

  Здравейте, ще ви помоля да дадете някакви насоки относно кандидатстването по програма „Развитие на човешките ресурси“,В качеството на работодател искам да подобря езиковата квалификация на персонала.

 2. Reply
  таня георгиева 02.10.2008 at 9:05

  Работя в Читалище, което е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел, и е НПО, до колкото разбирам от вашата статия ние може да кандидатстваме по тази програма да обучение и квалификация на персонала, но възникна следния спор при нас – Може ли да кандидастваме като работодателят е настоятелство?

 3. Благодарим за въпроса д – р Николова

  По програма „Човешки ресурси” може да кандидатства всякакъв вид структура независимо от неговата дейност с малки изключения. В случая Вие имате право да кандидатствате по програмата. При проявен интерес от ваша страна може да направим една среща с вас.

  Иво Янков

 4. Reply
  д-р Корнелия Николова 09.06.2008 at 12:27

  Моля, да ми отговорите, дали здравните заведения могат да са бенефициенти. Аз работя в „Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Шумен“ ЕООД.Нуждата от чуждоезиково /по английски/,информационно и специализирано медицинско обучение е много голяма.
  Възможно ли е здравното заведение в което работя да кандидаства по горепосочените проекти?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0