КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

В тази статия ще се опитам да обясня какво представляват категориите на строежите.

Всяка една структура създадена от нас хората представлява строеж. В наши дни всичко ,което ни заобикаля в населените места и което ние смятаме понякога за даденост – сгради ,улици,паркове,инсталации и т.н. е част от единното цяло наречено урбанизирана среда.

Тази среда обаче постоянно се променя , обновява и развива. Това води до нейното усложняване и за да не се получи объркване , което да доведе до нейният крах са създадени норми и закони ,които да определят правилата, по които да става това развитие на урбанизираната среда. В България основният закон ,които определя тези правила е „Законът за устройство на територията“. За съжаление той е и се очква да бъде многократно променян , което води след себе си множество проблеми. Според този закон всички строежи се причисляват към определена категория. Тези категории са 6 на брой и зависят от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежите.

Самите категории са както следва:

1. Първа категория:

1) автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии,

пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях;

2) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в

областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването,

газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности;

3) строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на

районите от бедствия и аварии;

4) строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната

среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;

5) хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири с обем над

50 млн. куб.м или с височина на язовирната стена над 80 м;

6) строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес;

7) съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;

8 ) електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата;

9) производствени предприятия с капацитет над 500 работни места и съоръжения към тях;

10) металургични и химически предприятия, мини, рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им,

както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;

11) други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет;

12) недвижими паметници на културата с категория „световно значение“ и „национално значение“;

13) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

2. Втора категория:

1) пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и

съоръженията към тях;

2) разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на

водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването,

газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности;

3) хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина

на язовирната стена от 50 до 80 м;

4) съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;

5) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за

посетители;

6) производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях;

7) електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата;

8)недвижими паметници на културата с категория „местно значение“;

9)реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

3. Трета категория:

1) общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията

към тях;

2) елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни

и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;

3) жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено

обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места

за посетители;

4) производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях;

5) електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата;

6) паркове и градини с площ над 1 хектар;

7) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на

строежите от тази категория;

4. Четвърта категория:

1) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях;

2) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено

обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200

места за посетители;

3) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;

4) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;

5) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от

тази категория;

6) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга

конструкцията им;

5. Пета категория:

1) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за

обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100

места за посетители;

2) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;

3) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;

4) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от

тази категория;

6. Шеста категория

1) временни строежи свързани с организация и механизация на строителството.

*Временните строежи се премахват при завършване на строителството. Ако възложителят не изпълни това, строежът не се въвежда в експлоатация и временните строежи се премахват за негова сметка въз основа на заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице.

2) временни строежи свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии

3) стопански постройки със селскостопанско предназначение и

строежите от допълващото застрояване

4) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с

изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически

надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;

5) оранжерии с площ до 200 кв.м;

6) басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;

7) подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им

терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

8 ) ремонт на елементите на техническата инфраструктура;

9) огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;

10) изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;

11) пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;

12) временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.

13) консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата, които не са от световно или национално значение;

14) остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната

улична мрежа;

Номенклатурата на видовете строежи по отделните категории се определя с наредба на

министъра на регионалното развитие и благоустройството.

*** С тази статия съм обхванал всички категории строежи описани в „Закон за устройство на територията“. Въпреки това за по-голяма сигурност и предпазване от неволни грешки поради изменения в закона ,когато Ви се наложи сверете тази информация с актуално издание на закона и по точно с :

ГЛАВА ОСМА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел I.

Инвестиционно проучване и проектиране

Чл. 137.

За Finansirane.eu, статията подготви архитект Спас Смиленов.
Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД може да Ви съдейства при подготовката и управлението на проекта/и за финансиране към съответните мерки.
Вашите въпроси към архитект Спас Смиленов, както и дискусия с него можете да осъществиете във форума на адрес: www.finansirane.eu/forum/

13 Comments
 1. Reply
  МАНОЛ ЗЛАТЕВ 31.01.2018 at 17:55

  саморъчно- направи си сам преди 15 г. , с редене и подмазване с бетонов разтвор на камъни с различна големина изградих две подпорни стени , без основи- едната с висомина 55 см. и на 1 метър от нея друга с височина 65 см. Същите се намират на 30 м. от улизата и на 2 м от сградата .
  Въпроса ми е същите незаконен строеж ли са и ако са в коя категория са и дали са обект на принудително премахване ?

 2. Reply
  арх.инж.Даниела Караиванова 21.09.2016 at 8:24

  Коя категория са оранжерии за цветя 500кв м- РЗП

 3. Поздравления, г-н Янков!
  Написаното от Вас в тази статия актуално ли е към днешна дата?

 4. в коя категория попада пиролиза на стари гуми и какви са екологичните изисквания? коя е законовата уредба?

  • Reply
   Ивайло Янков 24.01.2013 at 14:43

   Здравейте Елена,

   Ние няма как да знаем към коя категория попада исканата от вас дейност и какви екологични мерки трябва да покрива.

 5. Reply
  Йовка Чавдарова 19.10.2011 at 11:44

  Здравейте,
  Интересува ме каква категория строеж е изграждането на въздушна оптична кабелна мрежа в населено място с ниско застрояване с население до 3000 души.Мрежата е пасивна.Кабелът ще се изтегля върху стълбове на Е-ОН с напрежение до 400V (т.е. върху съществуваща мрежа) Според Наредбата за изменение и допълнение на Нредба №1от 2003г.за номенклатурата на видовете строежи чл.10,ал.4(нова,ДВ,бр.23 от 2011)електронните съобщителни мрежи и съоръжения са пета категория,но според Наредба №17 от 3.06.2005 чл.5,ал.2 ,издаването на РС за такива обекти се извършва по реда на чл.147,ал.1 т.2 ЗУТ.

 6. Reply
  любомир 20.09.2011 at 14:15

  моля да ми разясните каква категория строеж е аптека с площ 60м2
  намираща се на партера на жилищна сграда с РЗП 3000м2

 7. Reply
  Камен Вуцов 14.09.2011 at 12:19

  „(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководителите на централните изпълнителни органи и кметовете на общините ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране.“ и „НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ“ за кои категории строежи се отнасят? в сила ли са и за пета категория?

 8. Reply
  Венезия Йорданова 03.06.2011 at 16:50

  Селскостопанските аптеки до 1000 м2 коя категория са според наредбата?

 9. Здравейте!
  Наредба 2 действително важи за строежите от първа до трета категория както и за
  минималните гаранционни срокове на строежите от първа до пета
  категория за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
  Член 20 ал.4 т.3 и т.4 от наредбата гласи:
  3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и
  антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в
  агресивна среда – 3 години;
  4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и
  стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за
  вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5
  години;

  Другото на което може да се опрете е член 169 от ЗУТ, а именно:

  Раздел III.
  Изисквания към строежите (Предишен раздел 4 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.)

  [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]

  Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

  1. носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

  2. безопасност при пожар;

  3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

  4. безопасна експлоатация;

  5. защита от шум и опазване на околната среда;

  6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководителите на централните изпълнителни органи и кметовете на общините ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране.

  (3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

  1. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;

  2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

  3. физическа защита на строежите.

  (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с компетентните министри, издава наредби за определяне на изискванията по ал. 1 и 2 и по ал. 3, т. 1 и 3, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както и други изисквания за безопасност при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия.

  (5) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерският съвет приема наредба за инженерно-технически правила за защита на строежите при бедствия и аварии по предложение на министъра на вътрешните работи.

  (6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Министерският съвет и общинските съвети ежегодно приемат програмите по ал. 2 и осъществяват контрол по изпълнението им.

  Ето и 2 линка към наредбата и закона:

  http://www.energiina-efektivnost.bg/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0.html

  http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904

 10. Reply
  Анелия Димитрова 20.10.2010 at 10:53

  Здравейте,
  Интересува ме кой нормативен документ (закон или наревдба) урежда минималните гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи и хидроизолация на строежите от 4-та категория.
  Наредба 2 от 31.07.2003г. отнася ли се само за строежи от 1-ва до 3-та категория?
  Имам закупен апартамент ново строителство, въведен в експлоатация от 29.06.2009г. Оттогава два пъти целият апартамент се наводнява заради некачествени СМР или некачествената хидроизолация на терасата на горния етаж (35м2), половината от която се явява таван за апартамента ми.
  Строителят отказва да подпише констативен протокол за скрити недостатъци и до момента не предприема никакви действия за ремонт.
  Имам подписан от двама свидетели на отказа му констативен протокол от 02.06.2010г.

 11. Reply
  Ивайло Янков 15.09.2010 at 10:37

  Здравейте Юлиан,

  Ако става въпрос за кандидатстване по програма „Развитие на селските райони“ то задължително фирмата подизпълнител за СМР – частта трябва да е регистрирана в камарата на строителите без значение, коя категория строеж влиза вашия обект.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. Reply
  Юлиан Ангелов 15.09.2010 at 8:50

  Здравейте, интересува ме дали за строежи от шеста категория:
  3) стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване до 35 м2.
  Нужно ли е фирмата изпълнител да бъде регистрирана в строителната камара.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0