Консултантът говори: Димитър Конев за подмярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма

димитър конев

Димитър Конев – Управител на консултантска компания Novek

Приемът по подмярка 4.1.2 чука на вратата, а част от потенциалните кандидати все още не знаят, че са допустими. Защо се получава така?

Вече сме публикували няколко разработки по 4.1.2, но все пак остават неясноти, които ще се постараем да изчистим.

Все още за мнозина у нас е неясно понятието малко стопанство. А какво представлява то?

В разработената Тематична подпрограма за развитието на малки стопанства към ПРСР 2014 – 2020г., Министерството ни предлага това понятие да се свързва със следните параметри:

 • Използвана земеделска площ – до 10 хектара (или 100 декара);
 • Икономически размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем (виж СПО) от 2 000 до 7 999 евро;
 • Регистрация като земеделски производител.

Ето тук, възниква първият казус. Още преди да има приета наредба, за определяне точните условия за кандидатстване по мярката, стана ясно, че допустими ще бъдат кандидати със СПО в размер от 6 000 до 7 999 евро. Това означава, че ако официално се възприеме това определение у нас, тогава от подпрограмата ще отпаднат стопанства под 6 000 евро СПО, които на практика са над 300 000 на брой. Тези стопанства няма да имат достъп до публичните средства, които са за развитие на селските райони по ПРСР 2014 – 2020г.

Какви са основните проблеми на малките стопанства у нас?

За малките стопанства в страната, както и за малките предприятия, бива изключително трудно да се наложат на пазара. Проблемите са много, но основно отчитаме затруднената пазарна ориентация и реализацията на продукцията от малките стопанства. Не по-малко важен и задържащ развитието им фактор е и ограничената възможност за инвестиции и достъп до финансиране. Не са малко стопанствата, при които се отличава остаряла (в най-добрия случай) или липсваща селскостопанска техника; липсващи хидромелиоративни съоръжения; липсващи обекти за съхранение на продукцията и на наличната техника.

Сред основните предизвикателства за земеделските производители в страната е, да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобалната конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. В допълнение, малките земеделски стопанства често са изправени пред непреодолими законодателни и административни бариери, свързани с трудно наемане на земя; къси вериги на доставки; преработка на място в стопанството и други отдавна осъществени и уредени неща при другарите им от другите страни – членки на ЕС.

Във Вашето стопанство се откроява поне един от горепосочените проблеми? Може би е време да се запознаете по-обстойно с подмярка 4.1.2?

Изключихме възможността съвсем малките стопанства (под 6 000 евро СПО) да кандидатстват по тази подмярка, поради ограничаващите и условия за размер на стопанството. Но тук има и още един фактор, който за някой може да бъде ограничение и това е изискването да сте получили най-малко 33% приходи от земеделска дейност от Вашите общи такива, за предходната календарна година. Този критерии за допустимост, бива следван и от още един, който може да бъде определен като пречка за някои кандидати, а именно: най-малко 75% от СПО на стопанството Ви да е формиран от секторите „животновъдство“; „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично – маслени и лекарствени култури“.

Останалите критерии за допустимост не бива да Ви плашат. По-опитните от Вас са наясно, че трябва да са регистрирани като земеделски производители, независимо от правната форма – физически лица, еднолични търговци, (еднолични) дружества с ограничена отговорност – разбира се регистрирани по Търговския закон и разбира се, да отговарят на изискванията за размер на стопанството (виж СПО калкулатор).

Нямате си на идея какво ще бъде допустимо по тази подмярка?

Повечето кандидати, които за пръв път ще се възползват от условията за финансиране на Програмата, често се затрудняват при определяне напитанка дейностите, за които искат да получат финансиране. Това се получава, поради невъзможността да бъдат правилно разбрани – избраните термини и понятия, използвани за създаване на документите. Честно казано, понякога това затруднява и нас като консултанти, тъй като е от изключителна важност, условията да бъдат адекватно разбрани и изпълнени, за да бъдат избегнати гафове след одобрението на проекта, както и по време на неговото изготвяне и оценка.

Приемаме, че отговаряте на условията за допустимост на кандидата. Започвате да се чудите, какви дейности може да предприемете, за да повишите производителността си и да бъдете по-конкурентоспособни на пазара. Е, имате действащо стопанство, но то Ви дава прекалено висок разход на енергия – тогава защо да не предприемете дейности, които да повишат енергийната ефективност на Вашето стопанство? Помислете – тази дейност е напълно допустима!трактор

Стопанството Ви се разраства! Убедени сме, че имате някакъв агротехнологичен инвентар, но той определено не е достатъчен, за да задоволи нуждите на стопанството Ви, което (както споменахме) се разраства. Имате нужда да внедрите нови или да обновите наличните производствени материални и/или нематериални активи? А защо не закупите един трактор – нова машинка с двигател с вътрешно горене, която ще Ви помага в селскостопанското производство.

Допускаме, че сте изправени пред друг казус – къде да съхранявате земеделската си продукция, която става все повече и повече. Дали не е дошло времето да изградите един нов склад за съхранение или просто да разширите стария с една малка реконструкция?

Бъдете креативни – мислете за своето стопанство! Възможностите Ви не се ограничават до тук.

малка оранжерияОбичате да сте на топло? Вашите растения (особено при този нечовешки студ) също ще се радват да помислите за тях. Вие сте добър земеделски производител и не искате Вашата продукция да измръзне – направете си малка оранжерия, която в допълнение ще може да оборудвате с помощта на Програмата.

Не сте фен на затворени пространства? Харесва Ви повече на открито и Вашите култури са придобили Вашия манталитет. Е, има логика. Всички обичаме свободата. Тогава не им я отнемайте, но помислете за тях – все пак имат нужда от постоянен приток на воден ресурс и подхранващи суровини. Изградете си напоителна системакапково – напоителна система, с която културите Ви ще са винаги задоволени; ще спомогнете за възстановяването на природните елементи (драстично намаляващата ерозия не е за подценяване) и разбира се, ще генерирате двойно повече продукция, от колкото с всеки друг метод за напояване.

Развихрете въображението си, не спирайте до посочените примери! Не забравяйте, че целта на тази подмярка е да подобрите дейността на стопанството си и да повишите  неговата конкурентоспособност.

Да си дойдем на въпроса, или колко пари ще ни бъдат отпуснати по 4.1.2?

Ще започнем с няколко по-важни точки, а именно:

 • Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като би могла да се увеличи с 10% при определени условия, включващи проекти от млади земеделски производители; колективни инвестиции; проекти, изпълнявани в райони с природни или други ограничения; проекти с иновации, свързани с опазване на околната среда, както и проекти в сектор „животновъдство“; с 15% пък ще бъде увеличена финансовата помощ, ако инвестициите Ви са изцяло свързани с изпълнявани от кандидати ангажименти по мерките „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“.

Имайте предвид, че се изисква съфинансиране от Ваша страна, затова е добре да разполагате с поне 30% от предполагаемата стойност на инвестицията Ви.

И сега за границите на проекта…

Минималният и максималният размер на общите допустими разходи за един проект са в границите от 1 250 евро до 25 000 евро. Помощта по тази подмярка е драстично по-малка, сравнена с големите земеделски мерки, затова много ясно структурирайте приоритетите си и обмислете добре за какво ще изразходвате субсидията. Ще Ви дам следния пример:

За създаването на 20 декара овощна кайсиева градина, ще са Ви необходими приблизително 16 900 лева ( при схема на засаждане 44 бр./дка), с кайсиева градинавключени разходи за материали (вкл. и посадъчен материал); разходи за машинотракторни и транспортни услуги и разходи за труд. С максималната отпусната субсидия, ще имате възможност спокойно да създадете 50 декара кайсиеви насаждения, което ще изстреля инвестицията Ви почти до тавана на левовата равностойност на 25 000 евро и например, ще Ви ограничи от закупуването на подходящ агротехнологичен инвентар.

Разходете се из Вашето стопанство. Помислете добре какво ще Ви е необходимо, за да повишите качеството и количеството на продукцията си. Помислете и за нейното съхранение. Приоритизирайте дейностите си! Представете си, че инвестицията е изцяло за Ваша сметка – кои дейности са наложителни и не търпят отлагане; кои могат да изчакат и кои са Ви напълно излишни! Отговорете си на тези прости въпроси и ще видите как моментално в съзнанието Ви ще изникне първообраза на Вашата инвестиция.

Добре.. разходили сте из стопанството си; приоритизирали сте дейностите, които ще предприемете; вече сте изключително мотивирани да преборите хиляди кандидати, за да получите отпусканата субсидия. Как?успех

Ето тук се намесваме ние. Ние сме Ваши приятели. В крайна сметка, нашата крайна цел е Вашият успех!

 

11 Comments
 1. Здравейте,

  С примера за създаване на кайсиева градина да разбирам, че земята е собственост на кандидата?

  Защото разходите за закупуване на земя не могат да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите разходи.

  (3) Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 5 и 6 не могат да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 4 и т. 7 – 10.

 2. Reply
  димитър цветанов 25.07.2017 at 14:24

  можели да се кандидатства за нови насаждения от ягоди

 3. Reply
  Георги Миков 11.06.2017 at 15:26

  След евентуално одобрение по 4.1.2, може ли да се кандидатства по 6.3, ало има втори прием?

  • Здравейте,
   стига да не превишавате СПО (Стандартен производствен обем) от 7 999 евро вкл. – нямате пречка да кандидатствате по мярката.

 4. Reply
  димитър цветанов 22.02.2017 at 10:38

  кога се очаква да стартира подмярка 4.1.2

  • Здравейте,
   факт е огромното забавяне по мярка 4.1.2! Тя беше предвидена за началото на годината, но предвид политическата ситуация в страната, предполагаме от министерството не са успели да реагират на време с подготовката. Надяваме се в съвсем кратък срок, след сформиране на правителство, системата да започне да функционира адекватно и приемът да стане факт.

 5. Reply
  димитър цветанов 10.02.2017 at 14:31

  при кандидатсването по 4.1.2 СПО ми ще бъде 7995

  • Здравейте,
   Към датата на кандидатстване по мярка 4.1.2, не трябва да сте надвишили 7 999 евро СПО.
   Тъй като не мога да Ви кажа, дали със сигурност имате 7 995, понеже нямам данни за стопанството Ви, ако сте решили да кандидатствате и по мярка 4.1.2 е най-добре да посетите някой от офисите ни в страната, за да Ви разясним какво може да предприемете като действия през тази година.

 6. Reply
  димитър цветанов 10.02.2017 at 14:30

  прехвърянето на СПО ще стане след фходирането на проект по 4.1.2

 7. Reply
  димитър цветанов 10.02.2017 at 12:54

  удобрен съм по подмярка 6.3 .имам желание за кандидатстване по 4.1.2 .примерно:края на март входирам по 4.1.2 след това през април изпълнявам разтежа си по 6.3.възможно ли е тъй като СПО ми минава 8000.

  • Здравейте,
   няма ограничение за кандидатите по 6.3, да кандидатстват и по 4.1.2, но прехвърлите ли 7 999 евро – вече сте недопустим кандидат по мярката.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0