МЗХГ публикува указания и срокове за създаване на масиви

Земеделското министерство публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година. Те касаят създаване на масиви от земеделски земи от така наречените „бели петна“.

В указанията се припомня, че до 31 юли собствениците на имотите подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ в общинските земеделски служби, в която съобщават начина, по който искат да ползват имотите си – в реални граници или като част от масиви. Когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът посочва сключените договори.

От своя страна ползвателите на земята (земеделските стопани) подават заявление (до 31 юли) по чл. 70 от същия правилник с приложен към заявлението опис на имоти, в което посочват начина, по който желаят да ползват всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или чрез процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи в съответното землище.

 

Задължение на общинската служба по земеделие е в срок до 1 август да изготви предварителния регистър на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване.

 

Имоти от договори за наем, чиито срок изтича по време на стопанската година, т.е. преди приключване на стопанската година, за която е заявен (посочен) за ползване в подадените декларации и заявления, се изключват от предварителния регистър, съответно от процедурата за създаване на масиви за ползване, освен ако в срока до 15 август са представени анекси за продължаване срока на съответния договор. Собствениците и ползвателите обработват изключените имоти в реални граници.

Идеалните части от имоти се ползват от техните собственици и/или ползватели извън споразумението, респ. разпределението. Само когато всички собственици и/или ползватели на идеални части на един имот са изразили желание за участие в процедурата, то целият имот се включва в предварителния регистър, съответно в границите на съответния масив.

 

Общинската служба по земеделие предоставя в срок до 15 август предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 5 август на съответната година.

 

В срок до 20 август комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ определя върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), както територията, в която се създават масивите за ползване, така и границите на масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Създадените масиви се разпределят чрез споразумение, сключено между производителите, които желаят да ги ползват.

 

Целта на споразумението по чл. 37в е собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.

 

В срок до 30 август участниците в процедурата сключват споразумение за ползване на масивите за предстоящата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване.

Участниците в споразумението могат да коригират представените от комисията граници на масивите с цел ползване на изключени площи, получени след сечението между картата на възстановената собственост или кадастралната карта и физическите блокове от цифровата орто фото карта (ЦОФК).

 

Общинската служба по земеделие в срок до 25 август публикува обява за изготвените регистър и картата на ползването в кметството и в сградата на ОСЗ. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“.

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.

Забележка: Споразумението следва да се предава в SHP формат за приемане от FРZ 2. В сайта на СД „ИМКО-3” е указана структурата на предаваните данни.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ въз основа на доклада на комисията, с която одобрява сключеното споразумение, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението.

 

В срок до 10 октомври заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ведно с приложенията, се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикуват на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“.

Комисията изготвя в срок до 15 септември проект за служебно разпределение на масивите за ползване,

– когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището, или

– за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ, или

– когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Регистърът и картата на ползването се оповестяват в срок до 20 септември.

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 25 септември по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ въз основа на доклада на комисията, с която одобрява служебно разпределените масиви за ползване, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, полските пътища и напоителни канали, разпределени в границите на масивите.

 В срок до 10 октомври заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ведно с приложенията, се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикуват на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“.

Когато в разпределените масиви за ползване попадат земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за които преди издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ не са сключени договори за наем или за аренда, то имотите могат да бъдат предоставени на ползвателите на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. В тези случаи комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ предоставя списък със съответните имоти на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него лице, съответно кмета на общината, а ползвателите отправят искане до компетентния орган за сключване на договор.

Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

С разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ се допуска в масивите за ползване да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0