Министерството на земеделието публикува проекто промени по наредби №29 и №30, касаещи мярка 312 и мярка 311 за приема на проекти през 2010-та година

Междуведомствената работна група имаше за задача да направи анализ и да изготви предложения за необходимите промени в нормативната уредба с цел оптимизиране на процеса по управление на усвояването на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в следните направления

Със заповед № Р-24 от 20.02.2009 г. на бившия заместник министър-председател г-жа Меглена Плугчиева беше създадена междуведомствена работна група с представители на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, Националната служба за съвети в земеделието, както и представители на неправителствени партньори и независими експерти в областта на развитие на селските райони. Междуведомствената работна група имаше за задача да направи анализ и да изготви предложения за необходимите промени в нормативната уредба с цел оптимизиране на процеса по управление на усвояването на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в следните направления:

1. засилване на мерките за прозрачност и публичност при обявяване на процедурите за отпускане на финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

2. оптимизиране на процедурите за отпускане на помощта;

3. подобряване на механизма на работа на комисиите за прозрачност и контрол;

4. избягване на конфликт на интереси при отпускане на финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Междуведомствената работна група анализира действащата нормативна уредба по усвояването на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за да бъде постигнато оптимизиране, предложи да бъдат извършени промени в наредбите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

На основание чл. 40 от Инструкцията за организацията на документооборота в Министерството, беше съгласуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

РА/РСР РА/РСР № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.). Материалът беше съгласуван с дирекциите на Министерството на земеделието и храните, с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Държавна агенция по горите.

Впоследствие бяха проведени допълнителни разговори и срещи с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като бяха предложени нови промени за изменение на наредбата.

В тази връзка и във връзка с отразяването на промените в ПРСР, свързани с усвояване на допълнителни финансови средства по линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, официално изпратени на 03.08.2009 г. през системата SFC2007 и одобрени на 15.12.2009 г. от Комитета за развитие на селските райони, са отразени следните изменения в наредбата:

 • увеличава се размера на финансовото подпомагане с 10 % (от 70 % на 80 %) за инвестиции, свързани с „новите предизвикателства” пред Общата селскостопанска политика, а именно за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници. Съгласно одобрения от ЕК текст на ПРСР, по-високият процент на субсидията ще се прилага за проекти одобрени след официалното изпращане през системата SFC2007 на промените по ЕПИВ (03.08.2009 г.);
 • увеличение за 2009 г. и 2010 г. на авансовото плащане от 20 % на 50 % от размера на субсидията при спазването на условията на Регламент (ЕО) № 1794/2006 (110% банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция).

Отразени са и промените в ПРСР, официално одобрени от Европейската комисия на 16 юли 2009 г., касаещи мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Промените са свързани с включването като допустим разход на закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване (включително компютърен софтуер) със срок на действие не по-дълъг от датата на заявката за плащане към Разплащателната агенция (РА) и при условие, че бенефициентът ще е собственик на съответния актив към тази дата. Други разходи свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, разходите по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи, не се признават за допустими разходи.

Включени са промени с цел оптимизиране на процедурите за кандидатстване, подобряване качеството, резултатността и ефективността на ПРСР и нейното изпълнение. Промените в тази връзка, които касаят мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” са следните:

 • изрично е записано изискването на чл. 5, т. 3 на Регламент 1975/2006, а именно: „Без да се засягат специфичните разпоредби, финансова помощ не се предоставя на ползватели на помощ, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на помощта, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.”;
 • добавено е изискването, че в случай на строително-монтажни работи няма да се предоставя финансова помощ за дейности и разходи, извършени преди посещението на място от РА. Посещението на място от РА ще се извършва до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане;
 • уточнено е, че посещението/проверката на място от страна на РА ще се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител или на свидетел, в случай, че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при посещението. Кандидатът има право да напише в протокола възражения по направените констатации и получава копие от протокола веднага след приключване на посещението/проверката на място;
 • уточнени са функциите на ЕКОП;
 • включено е изискването бизнеспланът да се представя и на електронен носител, като таблиците, включени в него, да са във формат „xls”;

Изменения по Мярка 312

Изменения по Мярка 311

Източник: „Министерство на земеделието и храните”

30 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 21.03.2011 at 14:03

  Здравейте Добрин,

  Възможно е програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 стига мястото да се намира в една от приоритетните общини за програмата. Що касае времето за подготовка зависи, колко бързо ще се съберат задължително прилежащите документи, които са част от проекта.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Добрин Маринов 19.03.2011 at 16:33

  Здравейте,
  Бих искал да попитам,следното:
  1) възможно ли е да получа финансиране за изграждането(строителство на сграда + оборудване) за авто комплекс и по коя програма?
  2)Какъв е ориентировъчния срок за подготовка на документите от консултантска фирма в посочения случай?
  Предварително Ви Благодаря за отговора!

 3. Reply
  Ивайло Янков 14.06.2010 at 12:53

  Здравейте отново,

  Не е задължително стига да може сама да се справите! Хубаво е да се ползва добър консултант, който е насяно с детайлите при подготовката на проекта, както и при цялостната консултация. Не знам на какъв етап сте в момента от към документацията, както и не знам за какво ще кандидатствате. Що касае втората част на въпроса Ви, ние не сме правна кантора за да изказвам мнение по нещо с което не съм запознат.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Благодаря Ви за отговора, само искам да попитам още нещо по мярка 312 задължително ли трябва да използвам услугите на консултанска фирма, по-надеждно ли е, и късно ли е сега да се подготвят документите?
  Друг въпрос имам, значи бях ръководител по един друг проект и излезнах в майчинство. До момента на подписването на договора със всичко аз се занимавах, после от администрацията ми отказаха договора под претекст, че нямам право като съм в майчинство. Научих , че са ме сменили, искам да знам дали е възможно законно това, по какъв начин са го направили при условие, че от една страна не съм подписвала никакъв документ че се отказвам, а от друга съм в законен отпуск по задължително майчинство , тези 132 дена?
  Как да постъпя и имам ли някакви права.
  Предварително Ви благодаря!

 5. Reply
  Ивайло Янков 14.06.2010 at 10:18

  Здравейте RK,

  Към момента положението е следното:

  Ако сумата надвишава 15 000 евро, събирате 3 съпоставими еднакви оферти, като към всяка една има приложение с техническите показатели на конкретния автомобил. На база най – ниска оферта подпасвате предварителен и/или окончателен договор с конкретната фирма. Това важи и за оферти под 15 000 евро, като там процедурата е същата, но само прилагате една оферта.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. когато се кандидатства за автомобил необходим за труднодостъпни пътища по мярка 312, провежда ли се процедура по АОП и кога?

 7. Reply
  Димко Николов 01.04.2010 at 14:43

  Здравейте, навсякъде говорим за „приоритетните общини за програмата“ – интересува ме къде мога да намеря информация за приоритетните общини за съответните програми

 8. Reply
  Ивайло Янков 23.03.2010 at 14:06

  Управителният съвет на Управляващия орган по ПРСР взе и решение за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. А по-какъв начин се подновява тяхната валидност.

 10. Reply
  Ивайло Янков 23.03.2010 at 10:43

  Здравейте Румен,

  Минималния срок за валидност на офертите по Мярка 312 е 6 (шест) месеца

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Знаете ли какъв е срокът на валидност на офертите по м312 подадени в ЦУ.

 12. Reply
  Иавайло Здравков 18.03.2010 at 17:08

  Здравейте Георги,

  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. е казано следното:

  21. За проекти, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

  22. Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници по чл. 6, ал. 2, подадени преди 3 август 2009 г. е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

  Тоест, ако вашия проект е внесен след 3 август ще може да се възползвате от 10% увеличение на субсидията.
  Оценките се очакват да излязат сега март/април

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 13. Reply
  георги георгиев 18.03.2010 at 15:52

  Подал съм документи за фотоволтаична централа февруари 2009г.
  Не мога да разбера ще вляза ли в 80% субсидия при евентуално
  одобрение и кога най-после ще започнат да одобряват

 14. Reply
  Иавайло Здравков 15.03.2010 at 17:10

  Здравейте Георги,

  Увеличението на субсидията от 70% на 80% важи само за проекти свързани с ВЕИ. Увеличението на авансовото плащане от 20% на 50% важи за всички проекти по Мярка 312 и 311

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Reply
  Георги Колев 15.03.2010 at 15:36

  Здравейте,

  Бихте ли дали повече информация по промените по мярка 312, които са обявени:

  * увеличава се размера на финансовото подпомагане с 10 % (от 70 % на 80 %) за инвестиции, свързани с „новите предизвикателства” пред Общата селскостопанска политика, а именно за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници. Съгласно одобрения от ЕК текст на ПРСР, по-високият процент на субсидията ще се прилага за проекти одобрени след официалното изпращане през системата SFC2007 на промените по ЕПИВ (03.08.2009 г.);
  * увеличение за 2009 г. и 2010 г. на авансовото плащане от 20 % на 50 % от размера на субсидията при спазването на условията на Регламент (ЕО) № 1794/2006 (110% банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция).

  Увеличаването на 80% само за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници ли важи? За микропредприятията и примерно за развитие на селски туризъм (къща за гости)? Авансовото плащане също ли е само за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници?
  Благодаря предварително.

 16. Благодаря.

 17. Reply
  Иавайло Здравков 01.03.2010 at 12:02

  Здравейте Румен,

  В момента тече проверка на проектите внесени през 2009г. Всеки момент се очаква да излязат оценките по тях.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 18. Знаете ли кога ще започнат одобряването на тези проекти,защото документите са в ЦУ повече от година

 19. Reply
  Иавайло Здравков 24.02.2010 at 12:41

  Здравейте Мариан,

  Така не мога да Ви кажа! Необходимо е скица на мястото, за да се прецени, тъй като ще се слагат тракерни системи. Първото нещо за да кандидатствате с проект за финансиране по програма „РСР”, Мярка 312 ще трябва въпросното да е в приоритетна община по програма, след, което да регистрирате фирма към същата община и мястото да бъде заведено като актив на фирмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  Мариан Стефанов 23.02.2010 at 22:34

  Здравейте.Имам няколко въпроса.Имам парцел от 800кв.м.в регулация на населено място.Колко голяма инсталация може да се постави на това място като се използва следяща слънцето система.Нямам достатъчно средства за изграждането на фотоволтаична централа.Мога ли да кандидатствам за субсидия за изграждането й.Целта ми е продажба на ел.енергията на ЕРП.Нямам регистрирана фирма.Има ли изисквания за вида на юридическото лице и предмета му на дейност.Какъв е най-удачния вариант за мен при условие,че съм държавен служител.Какви средства са ми необходими за реализирането на тази ми идея ако ползвам субсидии и ако не ползвам субсидии.

 21. Reply
  Иавайло Здравков 23.02.2010 at 16:18

  Здравейте Даниела,

  Може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312 стига обаче посочената от вас дейност да се развива в една от приоритетните общини за програмата. В момента в който регистрирате фирма в съответната община и броя на хората в нея са до 10 човека Вие сте микро предприятие.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. Reply
  даниела 23.02.2010 at 15:36

  Здравейте интересувам се по коя мярка мога да си финансирам изграждането и оборудването на фризьорски салон.Имам готов проект разрешително за строеж и ми е дадена линия но нямам микропредприятие и не съм регистрирана по закона за занаятчиите защото не извършвам дейност. благодаря за съдействието предварително

 23. Reply
  Иавайло Здравков 17.02.2010 at 13:08

  Здравейте Краси,

  Вие може да финансирате посочената от вас дейност по Мярка 121, но към настоящия момент тя е затворена и не се знае през тази година кога ще отвори. Следете Finansirane.eu за подробности!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. Здравейте инетересувам се по коя мярка мога да си финансирам би и изграждането на сушилня за гъби и билки?
  Предварително ви благодаря за съдействието.

 25. Reply
  Иавайло Здравков 27.01.2010 at 10:39

  Здравейте Иван,

  Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания novek може да Ви съдейства при подготовката и управлението на проекта за финансиране към съответната програма.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Reply
  Иван Маринов 26.01.2010 at 18:59

  Интересуваме се от фирма, която може да ни помогне в разработването на проекта. От 2 години имаме разрешение за строеж за малка фотоволтаична централа в собствен селски имот.

 27. Reply
  Иавайло Здравков 26.01.2010 at 11:15

  Здравейте Биляна,

  Промените се очакват да влязат в сила сега при отварянето на новия прозорец за набиране на проектни предложения. Относно субсидията, която се очакваше да стане от 200 000 на 500 000 за проекти свързани с ВЕИ в последните промени, които сме публикували става ясно, че няма да има такава, което според мен не проблем. За сега си е 200 000 евро и няма индикация да се промени.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 28. Za mnogo godini na celia ekip!!!!! Po povod gornoto a dali e iasno ot koga ste sa dopustimi investicii s razmer do 500 k E?! ili samo govoriat otnovo?

 29. Reply
  Иавайло Здравков 25.01.2010 at 12:15

  Здравейте Павел,

  Новия прием на проекти по програма „РСР”, Мярка 312 се очаква да стартира март/април тази година.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 30. Здравейте,
  При така направените промени в наредба 29 за мярка 312, кога да очакваме стартиране на приема на заявления за подпомагане?
  Блгодаря!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0