Мярка 4.2 влиза в процедура, публикувани са насоки и условия за кандидатстване

Предложения, запитвания и коментари по условията ще се приемат до 3 февруари

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. влезе в процедурата, предхождаща отварянето й. На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите са публикувани условия и насоки за кандидатстване по нея. Министерството стартира приемане на коментари, предложения и запитвания по посочените условия, като до 3 февруари заинтересованите ще могат да пишат на електронната поща rdd@mzh.government.bg.

Все още не е ясно кога ще се отвори мярката за преработка на земеделски продукти, но след като започне приемът, в тродължение на три месеца кандидатите ще могат да подават проектите си.

Бюджетът на мярка 4.2 е 85 млн. евро. Минималните разходи по един проект трябва да са не по-малко от 15 хил. евро, а максималните не повече от 2 млн. евро.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. подобряване опазването на околната среда.

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез  преработка на първични земеделски биологични продукти.

Проектите по подмярката трябва да се изпълняват на територията на България. Проектите, включващи инвестиции в преработка на селскостопански продукти са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони на страната.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на интернет адреса http://eumis2020.government.bg/.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0