Програма „Конкурентоспособност 2007 – 2013”

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 И 2 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007 -2013 Г.“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Конкурентоспособност“ е в съответствие с Постановление № 121 на МС от 31 май 2007г. За определяне на реда за предоставяне на финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на Европейския съюз.
Съгласно ПМС № 121 от 2007 г., безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез:
–    Процедура за подбор на проекти
или
–    Процедура на директно предоставяне.
Пакетът с документи, свързани с кандидатстване по приоритетните оси за програмния период 2007-2013 г. на ОП „Конкурентоспособност“, включва формуляр и образец на бюджета на конкретния проект. Съдържа и няколко декларации, които трябва да се попълнят от кандидата – за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; по чл. 10 от Постановление 121 на Министерския съвет от 31 май 2007 г.; за нефинансиране от други източници и не генериране на приходи от проекта; за държавни помощи и други.
На страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия www.ibsme.org са публикувани и документите за информация на кандидатите. В базата данни са класификаторът на икономическите дейности за 2008 г.; списъците на селските общини в България с адресите на териториалните звена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; приложение I към договора за създаване на европейската общност. Включени са и договорът за безвъзмездна финансова помощ; общите условия към договорите за грантове, финансирани по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“; указанията на Министерството на финансите относно данък добавена стойност; инструкция на финансовото ведомство (ДНФ 02/31 август 2007 г.) относно сертифицирането на разходи по оперативните програми, съфинансирани от кохезионния и структурните фондове на ЕС. Представени са и образец на финансова идентификационна форма; искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ; декларация за нередности; междинен/заключителен технически доклад; текстът на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; критерий за оценка на проектни предложения; образци на банкова гаранция и на доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по договор за грант по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“. На страницата на междинното звено е и методиката за оценяване на проектите.
Проектните предложения по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ се представят в стандартен формуляр за кандидатстване. Предложенията се внасят в управляващия орган, представляван от междинното звено, отговарящо за набирането на предложения по съответната процедура за подбор на проекти, и съдържат всички документи, предвидени в Насоките за кандидатстване.
Важното при подаване на проектните предложения е кандидатите да се уверят, че комплектът с изискваните документи е абсолютно пълен и че приложените данни отговарят на административните изисквания съгласно Насоките за кандидатстване.
С  оглед да се избегнат грешки при разписване на проектопредложения е необходимо да се спазват следните условия.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ НА ЕТАП ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.    Проектното предложение е изготвено в грешен формат и/или различен от публикувания по съответната процедура и не са попълнени всички раздели.
2.    Кандидатът не е представил проектното предложение в необходимия брой копия съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване или не е приложен електронен носител, съдържащ основните документи.
3.    Бюджетът не е попълнен и представен съгласно изисквания формат – не е изразен в лева, не са представени всички работни листове;
4.    Декларация от кандидата по т.III не е надлежно подписана и датирана.
5.    Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия е некоректно попълнена, което води до неправилно определяне на категорията на предприятието-кандидат. Често не се отчитат наличието на свързани предприятия и/или предприятия- партньори по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия.
6.    Декларация по чл. 10 на ПМС № 121/31,05,2007г. Не е попълнена по образец и/или не е подписана от всички лица, оправомощени да представляват кандидата таи вписани в Търговския регистър или определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства подлежат на вписване. Най-често се подписва само един от управителите/собствениците на фирмата-кандидат.
7.    Останалите декларации, които се попълват по образец /напр. Декларация за държавни помощи, Декларация за нефинансиране от други източници и негенериране на приходи от проекта не са приложени към проектното предложение или не са надлежно подписани и/или датирани.
8.    Към проектното предложение не са приложени всички придружителни документи, посочени в Насоките за кандидатстване и в Списъка за проверка към Формуляра за кандидатстване.
9.    Не са спазени изискванията относно формата на представяне на придружителните документи. Насоките за кандидатстване по всяка процедура за подборна проекти по ОП „Конкурентоспособност“ изрично указват начина и формата, в който следва да бъде представен всеки от изискваните придружителни документи – оригинал/нотариално заверено копие/копие, заверено от кандидата. Важно е спазването на изискването на конкретните насоки относно начина на заверка. В случай, че копието се заверява, то всяка една страница следва да бъде заверена по посочения начин.
10.    Към проектните предложения не е представен необходимия брой оферти за всяка отделна инвестиция в ДМА/СМР в съответствие с изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване / ако е приложимо/ или са приложени оферти на чужд език без превод на български език.
11.    Неспазване на крайния срок и час за подаване на проектните предложения, което е основание за отхвърлянето им.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ НА ЕТАП ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧАСТА, КАСАЕЩА ОПИСАНИЕТО НА КАНДИДАТА
1.    В частта „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите често посочват като място/места на изпълнение на проекта единствено града, в който /които ще бъдат реализирани дейностите по проекта. Следва да се конкретизира точния адрес на дейността.
2.    В частта „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване, посочените тел.номер/факс за връзка с кандидата не са актуални или са попълнени некоректно,което създава трудности при изискване на допълнителни разяснения от страна на УО/МЗ. Съществуват случаи, в които факс апарата не се обслужва редовно, което води комуникацията до невъзможност и пропускане на срокове.
3.    Грешно определяне на кода но основната икономическа дейност съгласно Класификатора на икономическите дейности – 2008 (КИД-2008). Този код е виден от Удостоверението относно код на основната икономическа дейност, издавано от Националния статистически институт – в случаите, когато кандидатът не е пререгистриран съгласно Закона за Търговския регистър. В случай, че е регистриран по ЗТР и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в Търговския регистър, това обстоятелство се проверява по служебен път съгласно чл.23, ал.4 от ЗТР.
4.    Некоректно попълване на таблицата във Формуляра за кандидатстване, съдържаща данни относно категорията/статута на предприятието, съгласно ЗМСП, което води до неправилното определяне на максимално допустимия интензитет на безвъзмездната помощ.
5.    При описание на капацитета за изпълнение и управление на проекта, кандидатът не е уточнил към коя дата/период се отнасят посочените данни.
6.    При представяне на опита на предприятието в изпълнението на проекти/дейности, сходни с тези, включени в проектното предложение, не се описват подробно реализираните такива и често липсват данни за: резултатите на дейността; роля на компанията и степен на участие в изпълнението на дейността; общ размер на разходите по проекта;източник на финансиране.
7.    При описание на основните налични производствени и административни помещения, с които разполага кандидата, липсва конкретна информация относно техния вид, площ, дали са негова собственост или са под наем, като често е налице само общо изброяване на наличните административни и производствени помещения.
8.    Налице е разминаване между посочените финансови данни на кандидата във Формуляра за кандидатстване и данните съгласно официалните финансови отчети на предприятието  Отчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс за  съответните финансови години.
9.    В частта от Формуляра за кандидатстване, в която следва да се опишат основните конкуренти на предприятието – кандидат, е включено само общо изброяване на основните конкуренти, без да са описани и анализирани силните и съответно слабите страни на кандидата в сравнение с неговите основни конкуренти.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ НА ЕТАП ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧАСТТА, КАСАЕЩА ОПИСАНИЕТО НА ПРОЕКТА
1.    При попълване на таблицата относно размера на исканата безвъзмездна помощ кандидатите често допускат грешки, свързани  с изчисляването на процента финансиране/съфинансиране и размера на исканата безвъзмездна финансова помощ –  залагат се по-високи или по-ниски от допустимите минимални и/или максимални прагове/проценти или се допускат грешки при изчисление.
2.    Общата и специфичната цел/цели са формулирани недостатъчно ясно. Често кандидатите пропускат да обосноват съответствието на проектното предложение с целите на ОП „Конкурентоспособност“ и /или целите на конкретната процедура за подбор на проекти.
3.    Често проектните предложения не включват ясна и конкретна обосновка и анализа на необходимостта от проекта не е достатъчно подробен, коректен и правилен. Не се описват основните проблеми, предизвикателства пред развитието на предприятие от- кандидат, стратегия за тяхното решаване и връзката с дейностите, предвидени за изпълнение по съответния проект.
4.    Описанието на очакваните резултати от изпълнението на проекта не е достатъчно подробно и ясно – не се посочат какъв е очакваният ефект от изпълнението на проекта за развитието на предприятието/производството или са посочени резултати, които са трудно проследими и/или неприложими за конкретния проект.
5.    При описанието на дейностите за изпълнение най-често се включват недопустими дейности и респективно не се включва описание на дейности, задължителни за изпълнение съгласно Насоките за кандидатстване. Липсват наименования и подробно описание на предвидените за изпълнение дейности. В  случаите, когато допустима дейност е закупуването на дълготрайни материални активи /ДМА/ и/или дълготрайни нематериални активи /ДНА/, при описанието на проектните дейности кандидатите посочват само наименованието на съответната машина/оборудване/дълготраен нематериален актив, без да включват подробни описания на техническите спецификации и приложението на съответния ДМА/ДНА. В случаите, когато допустима дейност е извършването на строително-монтажни работи /СМР/, в част от проектните предложения отделните обекти на СМР не са достатъчно ясно и подробно описани и обосновани. Описанието на дейностите не включва изпълнението на дейности, произтичащи от задълженията по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -дейности за визуализация и одит на изпълнението на проекта.
6.    Често допускани грешки при разработване на Плана за действие за изпълнение на проекта са:
–    Кандидатите често залагат нереалистично кратки срокове за изпълнение на определени дейности.
–    Времевият обхват на дейностите, свързани с провеждането на процедури за избор на изпълнители, не е съобразен с времевите и стойностни прагове съгласно приложимото законодателство за избор на изпълнители от страна на бенефициентите.
–    Друга често допускана грешка е липсата на съответствие между описаните във Формуляра за кандидатстване дейности и дейностите, посочени в Плана за действие.
7.    Много често частта от Формуляра за кандидатстване, касаеща описание на методологията
за изпълнение на проекта, е попълнена неправилно и не съдържа необходимата информация.
8.    В частта „Постигане на цели, свързани с изпълнението на хоризонталните политики на
ЕС“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите отбелязват наличието на „пряка връзка“
между проекта и хоризонталните политики на ЕС, без да представят обосновано описание
на приноса на техния проект за опазване на околната среда, създаване на нови работни
места, развитие на информационното общество, повишаване на енергийната ефективност на
кандидата и пр.
9.    Често се допускат грешки и при определяне на индикаторите за измерване изпълнението
на проекта.
В частта „Индикатори за измерване изпълнението на проекта“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат индикаторите, които най-добре ще измерват резултатите от изпълнението на проекта. „Базовата стойност“ представлява първоначална стойност  на  индикатора,   с   която   впоследствие   ще   се   сравнява/измерва  постигнатия напредък. За базова стойност, например, може да се определи стойността на съответния индикатор в годината, непосредствено предхождаща годината на изпълнение на проекта. Целесъобразно е кандидатите да уточнят подхода, който са възприели при определяне на базовата стойност за всеки посочен индикатор. При планиране промяната на всеки индикатор, кандидатите следва да имат предвид, че „п“ е годината на изпълнение на проекта.
Във Формулярите за кандидатстване по ОП „Конкурентоспосбност’ са заложени две групи индикатори за измерване изпълнението на проекта:
Индикатори за продукт – Продуктовите индикатори се използват за измерване на физическите резултати от изпълнението на проекта. Те се измерват във физически или валутни единици – например брой закупени машини, обем произведена продукция, брой въведени нови продукти и други, приложими за съответния проект.
Индикатори за резултат – индикаторите за резултат служат за измерване на ползите за кандидата от изпълнението на проекта. Често допускана грешка при представянето на индикаторите за резултат е неправилно сумиране на общата стойност на индикатора. Дали посочените стойности за даден индикатор от всичките години ще се сумират или следва да се вземе стойността на съответния индикатор за последната година зависи от спецификата на самия индикатор.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ИЗГОНВЯНЕТО НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Образецът на Бюджет на проектните предложения по ОП „Конкурентоспособност“ включва 3 работни листа:
Работен лист 1: „Общо допустими разходи по проекта“;
Работен лист 2: „Източници на финансиране“ и
Работен лист 3: „Допълнителни разходи“.
Най-често допусканите грешки при попълването на Бюджета на проектните предложения по ОП „Конкурентоспособност“ са:
Включване в Бюджета на разходи за изпълнение на дейности, които не са описани в проектното предложение, или разходи, които не съответстват на описаните дейности.
Включване в Бюджета на разходи, определени като недопустими съгласно Насоките за кандидатстване по съответната процедура за подбор на проекти.
Неспазване на максималните интензитети на безвъзмездна помощ или на стойностните ограничения, заложени за разходите за дейности по определени компоненти/елементи;
Допускане на технически грешки в изчисленията, представени в бюджета – добавяне на допълнителни редове без задаване на формули (в случай, че в бюджета са предварително заложени такива); грешно задаване на формули за събиране/умножаване и пр.
Грешно пренасяне на сумите от работен лист 1 в работен лист 2, което впоследствие води до определяне на грешен процент на безвъзмездната помощ и източниците на
финансиране.
Непренасяне на допълнителните разходи от работен лист 3 в работен лист 2.
Липса на подробно описание/разбивка на разходите за визуализация – посочване на обща сума на разходите за визуализация, без допълнителна разбивка на бюджетни
подпера за всеки отделен вид разход.
Включване в  бюджета на проекта на разходи като  обща сума с уточнението,  че разбивката е дадена като  приложение на проекта.  Най-често това се допуска при
посочването на разходи за материали и консумативи.
Разходите за заплати по трудови договори  (ако това е допустимо  по  съответната процедура), включени в перо „Възнаграждения“, следва да бъдат прогнозирани в такава
мерна   единица   (час,   ден,   месец),   в   каквато   ще   бъдат   отчитани,   при   спазване изискванията на Кодекса на труда, според който работният ден продължава 8 ч. при 5 дневна работна седмица.
Разходите  за възнаграждения  по  граждански  договори  (ако  това е  допустимо  по съответната процедура) следва да бъдат предвидени в бюджетно перо „Външни услуги“.
Сборът     от    процентите     на    заявената    безвъзмездната    финансова    помощ     и съфинансирането от страна на кандидата надвишава 100 %.

Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства безпрепятствено да разработите своя проект към съответната програма

Източник: Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013″

10 Comments
 1. Reply
  Мариана Петкова 26.12.2014 at 17:16

  Здравейте. Имаме фирма, която е замразена. Искаме да я размразим и да започнем търговия с козметика.Фирмата е семейна, председател е бил брат ми. Но той сега не се занимава с нея. Трябва ли да сменяме неговото име, той е регистреран като ЕТ, а с нея ще се занимавам предимно аз ? Има ли някаква възможност за финансиране по европейска програма?Благодаря.

 2. Здравейте отново,

  Моля да ми изпратите на ново имейла, тъй като несъм получил нищо!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Reply
  И. Неделчев 18.11.2009 at 23:06

  Изпратих Ви моя въпрос на посочения имейл адрес и вече седмица очаквам Вашия отговор.Пердполагам, че сте доста ангажиран и с това си обяснявам закъснението на отговора Ви. Благодаря предварително.

 4. Reply
  Иавайло Здравков 12.11.2009 at 12:58

  Здравейте г – н Неделчев,

  Разбира се, че има. Може да си оправите въпросите на моя имейл адрес: ivaylo@finansirane.eu

 5. Reply
  И. Неделчев 10.11.2009 at 23:28

  Здравейте! Има ли начин да отправя своя въпрос така, че да бъде прочетен единствено от Вас, а не от всички читатели на сайта, който искам да споделя, че е изключително полезен.

 6. Reply
  Атанасов 22.06.2009 at 15:18

  Благодаря за своевременния отоговор.Редовно следя вашия хубав сайт.Има ли излязла наредба да видя условията?

 7. Reply
  Ивайло Янков 18.06.2009 at 14:34

  Здравейте г – н Атанасов,
  „Технологична модернизация на предприятията“ – 2009 ще стартира след изборите, това казаха нашите източници. Следете нашия сайт!

  Ако сте потенциален кандидат, може от сега да се готвите тъй, като няма да има, кой знае какви промени по нея.

 8. Reply
  Атанасов 18.06.2009 at 14:19

  „Технологична модернизация на предприятията“ – има ли наредба и срокове на прием на проекти?

 9. Здравейте г – жа Иванова – Пенева,

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 10. Reply
  Ivanova-Peneva 27.05.2009 at 10:44

  Моля предложете консултация за изработване само на бизнес план по ПРСР мярка 312 производство на енергия от възобновяеми източници – изграждане на фотоволтаични системи.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0