Наредба 4 за реда на плащанията по мерки и причините за откази е обнародвана

В днешния 48-ми брой на Държавен вестник (8 юни 2018 г.) е обнародвана Наредба 4 от 30 май за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ от изплащане, или за оттегляне на изплатена финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Наредбата посочва в чл. 4, че искането за плащане се подава от бенефициента чрез ИСУН  като електронен формуляр по образец, публикуван в ИСУН, с приложени към него изискуеми документи.

Всички срокове за разглеждане на искания за плащане започват да текат за ДФЗ – РА от датата на изпращането им от бенефициента в ИСУН.
Искането за авансово плащане се подава от бенефициента в срок не по-рано от 10 дни от сключване на административния договор и не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект.
Бенефициентът представя обезпечение по авансово плащане под формата на банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА или запис на заповед „без протест“ и „без разноски“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Обезпечението се освобождава изцяло от ДФЗ – РА до четиринадесет дни от датата, на която ДФЗ – РА установи, че размерът на подлежащата на изплащане финансова помощ по подадено искане за междинно и/или окончателно плащане надхвърля размера на авансовото плащане.
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва авансово плащане в срок до 30 дни от датата на подаване на искане за авансово плащане.
Искането за междинно плащане отново е по образец и с приложени документи.
Бенефициентът подава искане за окончателно плащане след изпълнение на одобрения проект в срок. До 90 дни от подаване на искането ДФЗ – РА проверява заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане, за установяване спазване на критериите за допустимост и другите задължения на бенефициента.
Бенефициентът може по всяко време да оттегли изцяло или частично искането за авансово, междинно или окончателно плащане и приложените към него документи.
В наредбата е описано как се извършват плащанията по подмерки 6.1 (млади фермери) и 6.3 (малки стопанства). В чл. 21 се посочва, че първо плащане се извършва въз основа на сключен административен договор. второ плащане – въз основа на подадено искане за второ плащане.
Първото плащане се извършва от Разплащателната агенция в срок до два месеца от сключване на административния договор.
Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер на стопанството с намерение за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектно предложение, ДФЗ – РА, извършва проверка или посещение на място и ако установи спазване на заложените в одобрения бизнес план срокове за засяване/засаждане на земеделските култури, извършва първото плащане в срок до един месец от извършване на проверката или посещението.
Бенефициентите по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ подават искане за годишно плащане ежегодно в сроковете, определени в административния договор. Първото искане за плащане може да бъде подадено и при условията и сроковете, определени в Условията за изпълнение на одобрените проекти.
Размерът на годишното плащане не може да надвишава 10 % от стойността на годишната пазарна продукция, предлагана на пазара от групата или организацията на производители, и не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро. Плащането за последната година се извършва при условие, че бенефициентът е изпълнил коректно одобрения бизнес план.
Бенефициентите по мярка 16.1 „Сътрудничество“ подават искане за годишно плащане, свързано с разходи за функциониране на оперативната група, ежегодно в сроковете, определени в административния договор.
Пълният текст на наредбата може да бъде прочетен в днешния 48-ми брой на Държавен вестник .
С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0