На вниманието на кандидатите по ПРСР: Индикативен график за прием на заявления за подпомагане за 2017 г. – част II

Здравейте, приятели!

В днешната кратка публикация продължаваме с индикативния график по ПРСР и остатъка от мерките, които следва да отворят за прием до края на 2017 г..

Какво още очакваме до края на годината?

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” се очаква да стартира в периода октомври-ноември. Допустими са:

Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти.

Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р. България и 40% за всички останали. Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат.[/box]

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ –  една от дългоочакваните мерки от Програма за развитие на селски райони  се очаква да отвори за прием – за пръв път през този програмен период – през месец декември 2017 г..

Подмярка 6.4 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции свързани с:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Нейният бюджет ще е 50 200 000 евро. Размерът на финансовата подкрепа ще е от 10 000 до 200 000 евро, а съфинансирането – до 75%.

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” ще стартира през декември 2017 г..

Ще се приемат проекти с включени инвестиции за реконструкция на пътища, улици и водоснабдителни системи, културна, образователна и спортна инфраструктура, както и проекти за  подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради и обществените зелени площи в населените места.

 • Бюджетът по мярката ще бъде около 200 млн. евро

Сами може да се убедите, че възможностите са много, докато времето за взимане на решения от изключителна важност за подготовка на Вашият проект става все по-кратко.

Ако имате идея, свържете с консултантска компания Novek, за да може тя да стане реалност !

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0