Нова година, нови възможности по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

След като Министерство на земеделието, храните и горите  публикувана индикативната годишна работна програма по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за 2018 година, вече имаме яснота кога ще отворят за прием дългоочакваните мерки, както за частни инвеститори, така и за общини, местни поделения на вероизповеданията и др., а именно :

През месец януари се очаква да отвори приема на проектни предложения по Подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти включени в Приложение 1 чл. 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Допустими кандидата по тази мярка са :

 • Земеделски производители
 • Групи/организации на производители;
 • Юридически лица;
 • Физически лица

 Максималният % на финансиране е в размер на  50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 000 000 евро .

През месец февруари  се очаква да стартират две подмярки за прием на проектни предложения :

 Подмярка 6.1”Създаване на стопанства на млади фермери”

Допустими  кандидати са :

Физически лица или еднолични търговци на възраст между 18 и 40 години

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 25 000 евро

Изплащането на помощта се извършва на два етапа :

 • Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

В предстоящия прием по мярката ще бъдат допустими инвестиции в  реконструкция на пътища, улици и водоснабдителни системи, културна, образователна и спортна инфраструктура, както и проекти за  подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради и обществените зелени площи в населените места.

Максималният % на финансиране е в размер на 100%

Бюджета по мярката ще бъде около 100 млн. евро

През месец март ще се приема проектни предложения по Подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Допустимите кандидати могат да кандидатстват за различни дейности според правната си форма.

Физическите лица, ЕТ и юридическите лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии; местните поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии и общините, собственици на минимум 10 ха горски територии, както и  микро, малко или средно предприятие  могат да кандидатствате за :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Физическите лица, ЕТ и юридическите лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии; местните поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии и общините, собственици на минимум 10 ха горски територии, както и горските стопани или доставчици на услуги имат възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

 Максималният % на финансиране е  до 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 500 000 евро .

През месец април ще отвори врати и дългоочакваната Подмярка 6.4.1”Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм;
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз;
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустимите кандидати са :

 • Земеделски производители
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Максималният % на финансиране е до 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 200 000 евро .

 През април ще отвори врати и Подмярка 4.1.2”Инвестиции в земеделски стопанства”

Мярката  е насочена изцяло към развитието на малките земеделски стопанства които имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 6000 евро и 7999 евро включително.

Тя ще бъде сред последните шансове на земеделските производители, с конкретна насоченост производство на селскостопански продукти, да получат финансиране на проекти, свързани с производство на първична селскостопанска продукция.

Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,  кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, на които мин. 33% от приходите за предходната календарна година са от земеделска дейност.

Максималният % на финансиране е до 80%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  25 000 евро .

През месец юни ще стартира Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Допустими за финансиране са следните разходи:

 • възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг;
 • придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта – извършени както в процеса на подготовка на проекта, преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Допустимите кандидати по тази мярка са :

 • Местни поделения на вероизповедания регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица, по силата на чл. 10 от същия закон.

Финансовата помощ е в размер на :

 • 100% за проекти който след извършването на инвестицията не генерират приходи ;
 • 75 % за проекти който след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи .

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 400 000 евро .

 

Сигурни сме, че имате много идеи и защо не  някоя от изброените програми да се окаже най-подходящата за реализирането им.  Консултантска компания NOVEK ще помогне в начинанието Ви, като изготви професионално Вашето проектно предложение. За връзка с консултантите на NOVEK  позвънете на тел: 02/ 489 69 59.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0