НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЗЕВИ) приет от НС на 21 април 2011

Приетият от НС на 21 април Закон за енергията от възобновяеми източници е обнародван от президента в Държавен вестник. Законът влиза в сила от деня на обнародването

photovoltaicТози синтез на ЗЕВИ касае основно частта за фотоволтачините централи!

1. Присъединяване към мрежата (чл.22 до чл. 28)

 • Ще се определят максимални мощности за присъединяване на ВЕИ обекти за отделните райони на база предвижданията на ЕРП (ежегодно до 28 февруари), пратени до ДКЕВР (ежегодно до 30 април) и министъра на ИЕТ;
 • ДКЕВР решава до 30 юни за годишен период от 1 юли. След достигане на лимита заявленията (съответно и таксата от 5000 лв./МВП) ще бъдат връщани на подателите, които ще трябва да чакат следващия годишен период.
 • Условията за фиксиране на лимитите са уредени в наредба към чл. 60 на ЗЕ.
 • Заявленията за присъединяване се разглеждат по реда на постъпване и получават отговор за допустимост до 15 дни. Не е ясен срокът за получаване на становището за условията на присъединяване, но след него заявителите имат 6 месеца да внесат искане за сключване на предварителен договор.
 • Тази процедура не важи за ВЕИ обекти до 30 КВП за покриви и фасади в урбанизирани площи, до 200 КВП за покриви и фасади на производствени и скадови сгради – те подават само искания за проучване начина на присъединяване от операторите по условията на чл. 116(7) от ЗЕ.

2. Предварителни договори за присъединяване (чл. 29)

 • Предвижда се при сключване на предварителен договор да се извърши плащане в полза на оператора в размер на 50 000 лв./МВП за обекти над 5МВП или 25 000 лв./МВП за обекти до 5МВП.
 • Внесената сума остава в полза на оператора, ако не бъдат спазени сроковете по договор за присъединяване.
 • Предварителните договори за присъединяване имат срок на действие 1 година, преди изтичане на който се внася заявление за сключване на окончателни такива.
 • Окончателните договори за присъединяване са не по-дълги от сроковете за въвеждане на обекта в експлоатация и изграждането на присъединителните съоръжения. Тези съоръжения се изграждат единствено от операторите.

3. Изкупуване на енергия (чл. 30 до чл. 32)

 • Собствениците на обекти над 30 КВП осигуряват предаване на данни към операторите в реално време.
 • Операторите могат да ограничават или спират подаването на електричество от ВЕИ към мрежата, но задължително уведомяват производителите по телефон, електронна поща или факс, но и не дължат неустойки.
 • Цената за изкупуване на ВЕИ енергия се фиксира според определената тарифа от ДКЕВР (ежегодно до 30 юни), валидна към момента на получаване на констативен акт за завършване изграждането на обекта (чл. 176, ал. 1 – т. нар. АКТ 15).
 • Отпада досегашният лимит за ежегодна промяна на тарифите от ДКЕВР с + или – 5 %.
 • Енергията от ФВ обекти се изкупува на фиксираната цена за срок от 20 години – на базата на сключени дългосрочни договори за изкупуване. Този срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.
 • През 20-годишния период се изкупува цялото количество произведена ВЕИ енергия, без използваната за собствени нужди.
 • Преференциалните тарифи не се прилагат (полагат) на обекти, финансирани по национални или европейски фондове. Тези случаи получават цена, определена от ДКЕВР по наредба към чл. 36, ал.3 на ЗЕ.
 • Преференциалните тарифи се определят от ДКЕВР ежегодно до 30 юни по условията на наредбата към чл. 36, ал.3 на ЗЕ и според вид ВЕИ, вид технология, капацитет на обектите, масто и начин на монтиране, инвестиционни разходи, норма на възвръщаемост, структура на капитал и инвестиция, производителност на инсталация, разходи за опазване на околната среда, разходи за труд и работна заплата, експлоатационни разходи и др.

4. Преходни и заключителни разпоредби на ЗЕВИ

 • Предварителните договори за присъединяване се сключват за срок от 1 година, а не 2 години, както бе досега.
 • Присъединяването на ВЕИ обекти се извършва по досегашния ред, ако до влизане в сила на ЗЕВИ е платена цена за присъединяване или е поето задължението за изграждане на присъединителните съоръжения според чл. 116, ал. 7 на ЗЕ. Ако не са изпълнени посочените условия, ВЕИ обектите се присъединяват по договорените условия и на цена за присъединяване по ЗЕВИ.
 • ВЕИ обекти със сключени предварителни договори за присъединяване се присъединяват по договорените условия, но приведени по условията, че сроковете на тези договори е до 1 година или не по-дълъг от срока, предвиден в съответните договори.
 • В срок до един месец от датата на влизането в сила на закона ДКЕВР определя и обявява преференциални цени съгласно чл. 32. До определянето на преференциалните цени по ал. 1 се прилагат цените, определени към датата на влизането в сила на закона.
 • В срок до 1 месец от обявяването на преференциалните цени от ДКЕВР (т.е. до два месеца след влизането на ЗЕВИ в сила) производителите са длъжни да:

Light bulbвнесат таксата 25 000 или 50 000 лв./МВП за обекти съответно до и над 5 МВП;

Light bulbв случай, че производителят е поел задължение да изгради присъединителните съоръжения се внася само гаранция в размер на сумите от горната точка;

Light bulb представят доказателства за придобити вещни права върху имотите, върху които ще се строи ВЕИ обектът;

Light bulb представят копие на виза за приектиране или валиден ПУП, когато това се изисква по ЗУТ (не важи за присъединителните съоръжения).

 • Дадените гаранции се възстановяват в срок от 1 месец след въвеждане на присъединителните съоръжения в експлоатация.
 • При неспазване на посочените срокове (2 месеца след влизане на ЗЕВИ в сила), предварителните договори за присъединяване се прекратяват. За ВЕИ обекти, които са завършени и в експлоатация, се фиксира за 20 години преференциалната цена, която е в сила към датата на влизане на ЗЕВИ в сила. Цената не подлежи на промяна за оставащия период от срока на договора за изкупуване.
 • За ВЕИ обекти с предварителни и окончателни договори за изкупуване, които изпълнят посочените по-горе условия в посочените срокове, ще важи за 20 години преференциалната цена на ДКЕВР за ФВ, която е валидна към датата на получаване на АКТ 15 по ЗУТ.

Това резюме на закона за ВЕИ е предоставен от колегите на БФА (Българска фотоволтаична асоциация)

47 Comments
 1. Reply
  Б. Благоева 02.04.2012 at 10:46

  Здравейте г-н Янков,

  според Вас какво се случва с централи над 200кВп – ВЕИ, които са на етап молба за становище от ЕРП, те трябва да ли да чакат до 1 юли 2012 по закон?

  По принцип такова е мнението на ЧЕЗ. Според закона за ВЕИ единствено ал.13 е в сила от чл. 23 към днешна дата (в сила е Наредба 6 от 9.06.2004 г.).

  Благодаря предварително!

  Отговор към Нели – за декларацията е важно да пише, ако сте обект по чл.24 ал.2, че имота Ви е със статут за прозиводствена дейност, пише се в свободен текст.

 2. Reply
  Ивайло Янков 16.03.2012 at 14:44

  Здравейте Нели,

  Не мога да разбера, какво точно искате от нас!

 3. Здравейте,

  Бихте ли могли да публикувате образец на декларация от общинска администрация за обекти по чл. 24 ал. 2 от ЗЕВИ, която се изисква от ЕРП (ЧЕЗ).

  Във форума има качена такава, но е с много лошо качество и не се чете.

  • Здравейте, бихте ли ми дали линк към форума за декларацията по чл.24, ал.2 ЗЕВИ – нищо че не се чете , искам само да видя какво долу-горе представлява, защото работя в Общинска администрация и днес се сблъсках с този проблем за първи път. Благодаря ви предварително!!!

 4. Reply
  Атанас Костов 13.12.2011 at 16:06

  Пропуснах да кокретизирам за чл.147 т.14 от ЗУТ

 5. Reply
  Атанас Костов 13.12.2011 at 16:04

  Въпрос: Промяната на чл.147 т.14/нова/ тълкували се или се чете?
  През м.октоври получавам стр.разрешение за трета категория на обект „Фотоволтаична централа“ 4.8 кw във собствен имот с.Стойките общ.Смолян.
  Моля за Ваш коментар.

 6. Reply
  Ивайло Янков 13.12.2011 at 10:53

  Здравейте Декян,

  Да, могат и най вероятно ще Ви направят спънка, тъй като трябва да стане ясно от ПУП-а, че има сграда, която е или производствена и/или складова.

 7. Здравейте,

  Пред предварителен договор съм. На скицата има отбелязана сграда, но в кадастъра не е отбелязан типа на сградата, а енергото ме питат точно това. Мога да мина само с удостоверение за търпимост, но според архтекта на общината може да ми издаде такова само за паянтова сграда. Та въпросът ми е, могат ли да ми направят спънка за това, че сградата е паянтова?

 8. Reply
  Ивайло Янков 21.11.2011 at 12:41

  Здравейте Митко,

  Истината е, че към момента ЕРП буквално се подиграват с хората! Това, което сте описали като казус е не законно съобразно! Моя съвет към вас е да входирате жалба и/или да искате среща с някой от ЧЕЗ.

 9. Здравейте,
  Имам следния проблем с ЧЕЗ относно получаване на становище за присъединяване на ФВЦ с мощност 30кWp.
  Всички етапи съм минал; ПУП, РИОСВ, МЗ и т.н.Подготвени са ми всички проекти без ел.част тъй като в него трябва да се посочи мястото на присъединяването, трасе, сечение на кабел и т.н.
  Подадох „заявление за присъединяване“ до ЧЕЗ в началото на м.Май. Макар, че становището трябваше да получа в 30 дневен срок, отговора пристигна чак през м. Август.
  В него се казва, че „заявлението Ви ще бъде разгледано“ след влизане в сила на разпоредбите на чл.23 от Закона за енергия от ВЕИ след 01.07.2012 г. или може да си изтеглите молбата и ще Ви възстановим внесената сума.
  Моето мнение е, че отговора на ЧЕЗ е некоректен тъй като в
  Чл. 24.от същия закон се казва „Разпоредбата на чл. 23 не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:
  1. с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии“.
  Това нормална позиция ли е на ЧЕЗ или някакво собствено тълтувание.
  Моля за Вашия коментар.

  Предварително Ви благодаря
  С поздрав;
  Митко

 10. Привет,
  моля да ме извините за цялото горно писание.
  Едва след това открих повече от полезния Ви форум и съм съсредоточил вниманието си върху него.
  Моля не ми отговаряйте на този етап – ще формулирам въпросите си може би в нова тема на форума, но при всички положения ще са доста по-насочени.

  Благодаря Ви!

 11. Здравейте г-н Янков,
  надявам се Вие, а всички читатели на форума да не ме сметнат за голям наивник с въпросите си, тъй като в момента всичко, което съм прочел за ВЕИ е доста хаотично в главата ми.
  Но, да Ви въведа основно в проблема,…
  В момента всъщност проучвам процедурата по изграждане и присъединяване към електропреносната мрежа на соларни панели, монтирани на покривни конструкции в урбанизирани зони с мощност до 30кВ. От тук основните стъпки които трябва да следвам вече ми се преплетоха:( Моля коригирайте ме, а още по-добре, ако има документ, достататъчно ясен и подреден – първо ми го пратете 🙂
  1/понеже инсталацията е малка очевидно попада в изключенията по членове 22-28 и само се подава исканине за проучване начина на присъединяване от операторите по условията на чл. 116(7) от ЗЕ към ДКЕВР. Т.е. очаквам, че не се заплаща такса от 25000 лева и едва след одобрението получавам следващи стъпки, които да извърша,…
  2/освен искане към ДКЕВР, искат ли се някакви разрешения от местните власти по населени места? Тук попадат може би разрешения за мотниране на самите панели на тавана, може би проект, одобрение на гл.архитект,…
  3/след одобрение от ДКЕВР, какво следва, за да ме присъедини регионалния доставчик към електропреносната си мрежа? Тук визирам, такси, молби, срокове,…
  4/за сгради в режим на Етажна Собственост – договор за възмезно ползване с Етажната собственост предполагам е достатъчен?!

  Благодаря Ви предварително за вниманието!
  С Уважение,
  ИванВ.

 12. Здравейте г-н Янков,

  при ЧЕз не правят разлика между стъпка 1 и стъпка 2, които описвате по-горе. Това предполагам е практиката на EON България. От тяхната страница направих справка и цитат: *

  Условия за присъединяване на обект на потребител към електрорапределителната мрежа

  За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в Центровете за обслужване на клиенти.

  Документите, които е необходимо да попълните са:

  “Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа”

  или

  “Молба за предварително проучване възможностите за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа” – в случаи на смяна предназначението на земята или изработване на ПУП/ПЗ.

  Набора ми от документи, които подготвях ми бяха прегледани от служител на ЧЕЗ в клиентсикя център, преди да си платя таксата и да ги входирам,както и предполагам те могат да разчетит скици и Заповеди на общината, от която става ясно че към този момент земята ми е земеделска и още не е с променен статут, а и ясно им беше обясенно че сме в процедура на съгласеване на преписка и искаме предварително поручване на условията за пирсъединяване към мрежата им. Бланка ми дадоха с която да попълня Заявелние, таксата си платих от 245 лв., и само допълнителна декларация (?????) ми изискаха от ОБщината. (За пръв път пък виждах да се изисква от Общинска администрация да издава документ декларация??!!! Удостоверение съм съгласна, но Декларация е пълен абсурд. Естественов Общината бяхме първите след новите промени и доста се чудеха как ще декларират обстоятелства по ЗУТ!). Дори в офиицалните услуги, които предлагат ЧЕЗ липсва Заявелние за предварително поручване на условията за пирсъединяване.
  Вероятно при различните ЕРП се процедира различно в процедурата (като стъпки), но по-логичното е както и аз си мислех, и както Вие мпишете, е пракитката на ЕОН. Но се убеждавам, че пракитката им е да не дават съгласователни становища, присъединяване. Дори ми бяха казвали, че Централи с преференциални цени (които са по чл.25) не са желани за ЕРП-тата. Договорирането на пазарен принцип търсят. Което пък обезсмисля всякаква инвестиция в такива централи (нито една банка няма да отвори варти на инвеститор, които се е споразумял с ЕРП да му изкупуват тока на 1 лв. примерно днес, а следващата година цената може да е 40 ст. за кв.), както и инвеститорския интерес ще бъде тотално провален след новите промени в Законодателството. Лично мое мнение е, че приоритетната зелена енергия не е желана от ЕРП-тата.

  • Reply
   Б. Благоева 06.04.2012 at 12:11

   Здравейте Мария,

   в момента имам подобен на вашия казус – от ЧЕЗ искат декларации по чл. 25 и чл. 24, въпреки че не сме по тези членове, за становище от тяхна страна. Искам да Ви попитам, как процедирахте Вие с Декларация по чл.25 – предоставихте ли им такава?
   Вашата централа под 200кВ ли е и имате ли становище вече?

   Поздрави,
   Б.Благоева

 13. Reply
  Ивайло Янков 30.08.2011 at 17:06

  Здравейте Мария,

  Още преди да влезе в сила новия закон за ВЕИ се искаха или виза за проектиране или одобрен ПУП за искане за присъединяване към мрежата.
  Незнам точно, какво сте входирали! Защо?

  Стъпка 1: Заявление за предварително проучване за възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа
  Документи:
  Скица на имота;
  Документ, удостоверяващ вещно право върху имота.

  Стъпка 2 : Искане за проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа
  Документи:
  Копие от виза за проектиране или одобрен ПУП;
  Документ удостоверяващ вещно право върху имота;
  Идеен проект на електроцентралата;
  И т.н.

  Това си беше още по старите правила! Ако сте искали стъпка 1 то е абсурдно да Ви искат ПУП, но ако сте искали стъпка 2, то тогава имат основание и няма как след, като още е земеделска земя да Ви дадат предписание за присъединяване

 14. Здравейте г-н Янков,

  продължавам и след Новите промени, с борбата с ЧЕЗ. Как смятате Вие, на етап Искане за поручване на условията за присъединяване към ел. мрежата на ЧЕЗ, логично ли е да ми искат Виза за поректиране или ПУП. Земята ми няма сменен стяттут, а в момента е в процедура такава, като за да ми се издаде екологична оценка от РИЮОСВ- Благоевград, съответно ми искат от ЧЕЗ писмо. От друга страна би могло да се изготви порект за ПУП, ако ЧЕЗ съответно не ми даде проучване как ще се присъедини моята бъдеща ФЕЦ. От съответната община днес ми се обадиха и ми казват, че не могат да издадат виза за поректиране, защото земята е земеделска и не е порменен статута. ЕДИН ОМАГЬОСАН кръг. Но аз разбирам ясно и съзнателно, че ЧЕЗ събира таксите, мълчи 14 дни и след това изпарща писмо да пердоставя ВИза за порекитране или ПУП. АЗ не искам предаврителен договор за пирсъединяване! Обясинх им го на господата в ЧЕЗ- Сандански. И още нещо да ВИ споделя, опитват се да пирнуждават хората да подписват Декларация по чл. 25 от Закона за ВЕИ, с което да се откажат от преференциалната цена на изкупуване на ел.енергията. Това е абсурдно и съответно със скандал завърши моето посещение в офиса им в ЧЕЗ. Много неясно и многосмислено са си изработели образец на декларация и, ако човек на внимава какво подписва и какво му набутват упорито служителите на ЕРП-тата, се обрича на плащане на такси, а в последстиве когато стигне на етап преговори в банката не ми е ясно каква прогнозируемост ще си осигури и ще се защити пред банката когато търси финансиране. Смятам, че с новия закон за ВЕИ, негласно ЧЕЗ „демонстрира“ изключително заблуждаване на инвеститорите и НЕ би следвало на етап подаване Искане за поручване на услоивята за присъединяване, да иска от мен ПУП или виза за порекитране. Вие как мислите. Споделете ако имате наблюдения на отиз етап след като приеха новите промени. Как се държат ЕРП-та и как мога да се справя. Но таксите си ЕРП-та не са намалили, а съответно са увеличили междувременно. Предварително Благодаря

 15. Reply
  В.Петкова 31.07.2011 at 2:24

  Здравейте г-н Янков,

  Удостоверението за поливност е от Напоителни системи, не от Басейнова дирекция както съм писала. В него се отбелязва, че площта на имота по начин на трайно ползване (нива, ливада, пасище и т.н.) земята е съответно поливна или неполивна.

  Поздрави
  В. Петоква

 16. Reply
  В.Петкова 31.07.2011 at 1:30

  Здравейте г-н Янков,

  мисля, че категоризацията на земите (от 1 до 10 категория, бонитетна оценка) се прави при допускания, че земята е неполивна. При процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи те се категоризират в 10 категории според продуктивните възможности на почвените и климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различните видове растителна продукция и наложените ограничения на земеползване при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет;
  Прави ми впечатление, че в скиците се отбелязва Категория на земята при неполивин условия ……… Отделно се представя друг документ, от Басейнова дирекция, мисля че беше Удостоверение за поливност на земята.
  Така, че в моя случай е съвсем реално земята ми да е 8 категория , при неполивин условия и същевременно да се оказва поливна, съгласно Удостоверението, издадено ми от Басейнова дирекция.

  С уважеине,
  В. Петкова

 17. Reply
  Ивайло Янков 26.07.2011 at 10:25

  Здравейте г-н Петков,

  Това, което ми е известно на мен е, че не би трябвало да има проблем за смяна предназначение на земята за ФВЦ ако тя е над 4 категория земеделска. Също тъка не знам как може земя 8 категория да бъде поливна при положение, че тя практически е не използваема за каквато и да е земеделска дейност.

 18. Reply
  В.Петкова 25.07.2011 at 21:07

  Здравейте г-н Янков,

  искам да ви попитам, ако земята ми е поливна и е 8-ма категория имам ли ограничения да не мога да променя статута на земята за изграждане на ФЕЦ. От 20 май 2011 г. има изменение в Закона за опазване на земеделските земи и съответно в Правилинка за прилагане на ЗОЗЗ, където се налагат ограничения за поливинте терени. По отношение на площта – моят терен е 4 дка.

  (Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2001 г., предишен текст на чл. 23, изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Не се допуска върху поливни площи и земи от първа до четвърта категория проектиране и изграждане на обекти с площ над 500 дка, освен с разрешение на Министерския съвет за всеки отделен случай по предложение на Комисията за земеделските земи.

  (2) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията ал. 1 не се прилага.

  (3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.

  Успешен ден

 19. Reply
  Ивайло Янков 15.06.2011 at 11:00

  Чл. 24. Разпоредбата на чл. 23 не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници:

  1.с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии;

  2.с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони;

  След, като е дворно място парцела е отреден за строеж на къща. Трябва да се направи следното: Мястото се отрежда за изграждане на фотоволтачина централа, като проектанта автоматично сменя предназначение като го прави (ПП – Промишлена зона) и Вие попадате в чл. 24, т.2 и избягвате процедурата по чл.23.

 20. Reply
  Н.Узунова 14.06.2011 at 15:54

  Г-н Янков,
  искам да Ви попитам ,ако централата е 80kWp и се намира в урегулиран парцел /празно дворно място/ по кой член ще е процедурата според Вас
  чл.23 или чл.24.?
  С поздрав:Узунова

 21. Reply
  Н.Узунова 14.06.2011 at 15:53

  Г-н Янков,
  искам да Ви попитам ,ако централата е 80kWp и се намира в регулиран парцел /празно дворно място/ по кой член ще е процедурата според Вас
  чл.23 или чл.24.?
  С поздрав:Узунова

 22. Reply
  Ивайло Янков 14.06.2011 at 10:07

  Здравейте Ваня,

  Забавянето е във връзка с приемането на новия закон за ВЕИ. Към момента ЕРП изчистват нещата според новия закон за ВЕИ. Най – добре се свържете с EVN и ги попитайте какво е положението с вашата документация.

 23. Reply
  Ваня Михайлова 13.06.2011 at 18:38

  Здравейте господин Янков,
  нашият случай е: Подали сме заявление за становище за присъединяване към мрежата на 03.05.2011 година в EVN за 80 kwp, но все още нямаме никакъв отговор.Каква е според Вас причината.
  Благодаря Ви предварително за отговора.

 24. Радвам се, че при Вас има добро развитие на нещата. За съжаление обаче, ние не можем да се похвалим с подобен развой. Все още не можем да се сдобием с еднозначна информация по нашия казус. Със сигурност обаче се подготвяме да си потърсим правата по съдебен път.
  Успех с начинанието, г-н Янков и ако все пак получите информация и за случай като нашия, ще Ви бъдем благодарни ако я споделите.

 25. Reply
  Ивайло Янков 08.06.2011 at 14:35

  Приятели,

  Преди два дена от ЕОН ни изискаха допълнително становище от главния архитект на съответната община, където ще се изгражда централата, в което искаха да бъде описано, че мястото е ПП (Производствена зона) и отдаваната мощност на централата ще бъде до 200 кв. за да можем да минем по облекчената процедура на чл. 24, т.2.

  След, като гл. архитект подготви съответното становище ние го изпратихме до ЕОН за съгласуваме. От там го одобриха и сега ще превходираме на ново документацията за присъединяване към мрежата. Имайте предвид, че в момента се подготвят новите формуляри съобразени с новия закон за ВЕИ.

  Може да видите темплейта на формуляра в форума на Finansirane.eu за да може да си го сваляте при необходимост! Тук: http://www.finansirane.eu/forum/viewtopic.php?f=4&t=785

 26. Reply
  Ивайло Янков 30.05.2011 at 15:14

  Днес се чух с ЕОН и от там ми казаха следното:

  Трябва да превходираме отново за съгласуване, като обаче трябва да намалим от 250 кв. на 200кв. за да може още тази година да ни стартира процедурата по новите правила на закона.

  При входирането ще трябва да приложим обяснителна записка от главния архитект на съответната община в която да опише, че парцела е промишлена зона и отговаря на изискването в новия закон за ВЕИ.

  След като входираме ще ни издадат списък с допълнителни документи, които ще трябва да осигурим…това били новите неща, които се изискват по новия закон

  Имайте предвид, че говорим за централа до 200 кв. всяка мощност над тази вече попада под обхвата на чл. 23, който трябва да влезе в сила от 1 юни 2012г.

  Ако има нещо ново ще Ви информирам…

 27. Здраевйте,

  в моя случай, съгласуващите институции (Вик,РИОСВ, ЧЕЗ) и най-вече ЧЕЗ ме посъветваха да изчакам пиремането на новата цена от ДЕКВР, за да продължа процедурата по ПУП и предварителен договор за проучване и за пирсъединяване към ел. мрежата. ОТ РИОСВ – Благоевград бяха много учтиви хората и дори се извиниха, че има нови промени във връзка с новия ВЕИ ЗАкон и те самите са още в неведение и очакват нови процедури и по-скоро не отказват да приемат заявления, но очакват още по-неясни неща да се случват. Така, че явно чакаме тези нови цени да определи ДЕКЕВР за да знаят как да пирлагат Закона и свързаните с това институции. На Кога окончателно ДЕКЕВР трябва да публикува цените, мина общественото обсъждане доколкото знам на 25 май беше, до края на месеца ще ги обявят ли?

 28. Reply
  Ивайло Янков 20.05.2011 at 16:55

  Здравейте приятели,

  Днеска се чух с ЕОН и ми казаха, че все още няма никаква ясното относно, това как да действат според новия закон. Също, тъка обясниха, че към момента нито приемат нито ще извършват някакви действия свързвани със съгласуваме и издаване на становища. Имам уговорка за пореден път да се чуя по телефона другата седмица към края за повече яснота!

  Имали някакво движение ще Ви информирам… Сега освен да чакаме друго не може да направим…

 29. Има ли някакви новини? За съжаление аз не мога да достигна до никаква информация и към момента не мога да бъда полезен.

 30. Reply
  Ивайло Янков 18.05.2011 at 9:26

  Както се казва: „Играта продължава“, ние поне продължава и няма отказване….В петък ще имам разговор с ЕОН, тъй като днеска се събират юристите да решават как ще се действа за напред…

 31. Аз също ще споделя информация за хода на придвижване на моята документация както и опита в тълкуването на съответните инстанции с които имам допир на новия закон За ВЕИ.

  Дай боже да има усилия, които да са оправдани и в крайна сметка да давата резултат

 32. „Ако има нещо ново ще Ви информирам, както Ви моля и Вие да споделяте подобни неща за да можем да направим едно общо запитване от името на „БФА“

  Предварително благодаря за информацията и ако получа някаква информация, която да бъде полезна ще я споделя.

 33. Reply
  Ивайло Янков 16.05.2011 at 13:58

  Не знам какво да кажа…положението не е никак добре към момента. Днеска се чух с ЕОН и ми казаха, въпреки, че са подали към НЕК запитване за съгласуване и то излезе с положително становище пак ще го анулират, не знам какво да мисля… Имам уговорка към петък да се чуем отново, че сряда била срещата с юристите на ЕОН за да изяснят какво да правият, но в близкия месец няма да има движение, тъй като те самите не знаели още какво да правят.
  Ако има нещо ново ще Ви информирам, както Ви моля и Вие да споделяте подобни неща за да можем да направим едно общо запитване от името на „БФА“

 34. Здравейте,
  Имам два проекта (централи) по 5 МW, които се движат заедно. Искане за проучване към Е.ОН съм пуснал преди повече от година, становище от Е.ОН получих през Септември, и от тогава – нищо. Разбрах, че е препратено искането за проучване до НЕК за съгласуване през началото на Ноември… и сега сме без предварителен договор с Е.ОН. В новия ЗЕВИ в прав текст е казано, че тези които имат становища само – изгарят, следователно – СЪД! Но както и във вашия случай никой все още не смее да поеме отговорност и да го декларира официално – писмено.

 35. Reply
  Ивайло Янков 16.05.2011 at 9:58

  Здравейте отново,

  Това, което се говори из „коларите“, че реално закона трябва да започне да функционира едва другата година… но не мога да се ангажирам с това, като твърдение. Ще видим тази седмица какво ще стане, тъй като се предвижда чрез „Българска фотоволтаична асоциация“ да се проведат разговори с всички ЕРП-а. Идеята е да се знае тяхната позиция и как ще се действа от тук нататък…Както бях споделил в горния си пост за анулиране становището се получи следното: от ЕОН са изпратили до НЕК документацията за съгласуване и пристъпване към предварителен договор, което е много странно тъй, като ми бяха заявили, че ще ни бъде анулирано становището. И към момента не може да се каже какво точно се случва, но при всички случай новия закон за ВЕИ ще ограничи инвестициите в този сектор.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 36. Здравейте г-н Янков,

  това особено ме обезпокои :„Имайте предвид, че вчера Е-ОН ни анулира издадено становище за присъединяване към мрежата , както и прекрати издаването на предварителен договор.“, защото ние в момента сме в процедура на Съгласователни становища от ЧЕЗ, В и К, противопожарна за издаване на становище за необходимостта от ОВОС/ екологична оценка за ПУП, което напрактика поведение от старна на ЕРП-тата блокира всяка една стъпка. Този „нов“ закон има ли шанс до 2 месеца както е записано в него след като ДЕКЕВР си изпълни своите задължения за определяне на перференциаланта цена и т.н., нещата да се улеснят значително или поне да не се блокират за по-дълъг период от време, от този който е предвидил законодателя? Напрактика в моя случай щентралата ни ще е 102 kwp по предварително задание и поректиране от изпълнителя, очакват ли се някакви улуснени процедур както се говореше за присъединяване и т.н.,в смисъл това забавяне блокиране от 2 месеца (по закона) след това да се окаже в някаква степен за сметка на по-улеснени бюракратични процедури, а не да спринитраме отново по съгласувателни инстанции и да се изчакват неразумно дълги срокове. Вие как мислите?

 37. Reply
  Ивайло Янков 13.05.2011 at 12:06

  Здравейте отново,

  Може ли да кажете колко е голяма вашата централа и колко време чакате за предварителния договор?

 38. Reply
  Ивайло Янков 13.05.2011 at 11:56

  Здравейте Иван,

  Не е писмено! Към момента никой не може да ти каже какво точно става! Това ни беше казано „не официално“ по телефона, но не мога да Ви кажа от кой…Ще изчакаме още малко да видим какво ще стане. В момента и ние сме на етап предварителен договор и към момента чакаме НЕК да съгласуват с което ще дадат ход на ЕОН да издаде предварителен договор, но към момента никой в държавата не може да каже „какво става“. Най – вероятно другата седмица ще има събрание на „Фотоволтачината асоциация“ да се коментират не ясно членове от новия закон. Както и ще се проговори с всички ЕРП-та как ще тълкуват определение членове от закона… Ако има нарушение от страна на ЕОН и/или НЕК ние сме готови да предприемем необходимите правни действия.

  Ще Ви държим в течение какво се случва с този „нов закон“ за ВЕИ…

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 39. „Имайте предвид, че вчера Е-ОН ни анулира издадено становище за присъединяване към мрежата , както и прекрати издаването на предварителен договор.“

  Здравейте,
  Писмено ли Ви уведомиха, че процедурата е прекратена (че и ние сме на този хал – становище от Е.ОН и безкрайно забавяне на предварителния договор)? А имате ли намерение да заведете дело за пропуснати ползи, защото ние обмисляме този вариант и е 99% сигурно, че дело ще има?

 40. Reply
  Ивайло Янков 10.05.2011 at 10:18

  Здравейте Мария,

  Исканата от вас информация никой не може да Ви каже към момента! Все още се чете новия закон и се правят тълкованията от адвокатите. Имайте предвид, че вчера Е-ОН ни анулира издадено становище за присъединяване към мрежата , както и прекрати издаването на предварителен договор. В момента преправяме нещата по нашите проекти спрямо навоя закон за ВЕИ за да прокараме документацията според новите изисквания. В най-скоро време ще направя подробен анализ на новия закон за ВЕИ и ще обеся кое е добре и кое не е в него.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 41. Здравейте отново,

  означава, че до два месеца от 3 май 2011, от обнародване и вилзане в сила на закона, ДКЕВР трябва да обяви преференциалната цена на която ще изкупува електричеството от ФЕЦ в частонст? Може ли да разясните каква ще е цената на изкупуване на ел.енергията от ФЕЦ, когато проекта се финансира по европрограма, защото е записано, че перференциалинте цени не се пирлагат когато обекат е финансиран по национални или европейски фондове? Предполагам пак ще е перференциална, но няма да се определя на етап акт 15?

 42. Reply
  Ивайло Янков 09.05.2011 at 13:02

  Здравейте Мария,

  Закона не е обвързан със съгласуването с РИОСВ. Той касае изкупните цени на произведената ел. енергия от ВЕИ, което е обвързано с ЕРП, там е възможно забавяне в момента, тъй като ЕРП, че изчакат ДКЕВР да обяви цените на които ще се присъединяват централите.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

  • Reply
   Атанас Лесов 14.05.2012 at 17:51

   Здравейте г-н Янков.
   Подал съд искане за издаване на виза за проектиране на ФЕЦ с инсталирана мощност 12 kWp, съгласно чл.24, ал.1, върху помощни нежилищни постройки в населено място – постойките са законни и са посочени в плана на населеното място. Построени са преди 7 април 1987 г, за което съм представил нотариално заверене декларация. По предварителна информация ми е необходимо само становище от инженер конструктор, но от съответната община ме бавят два месеца и споменаха, че трябва да изготвя проект за съответните постойки – навес за дърва, постройки за животни и лятна кухния.
   Наистина ли е необходимо изготвянето на проект за вече съществуващи закони постройки или становището от инженер конструктор е достатъчно.
   Благодаря Ви.

 43. Здравейте г-н Янков,

  във връзка с новия Закон за енергията от ВЕИ, приет на 21 април 2011 година, очаква ли се да има промяна в режима на съгласуване и издаване на разрешителни от РИОСВ и РЗИ?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0