Нови възможности за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по мярка 4.2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Цели на процедурата са:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1. земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие и да осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ Поморие.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 13.05.2019 г. 16:00 часа. Бюджетът на финансовата помощ за приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 450 000 лв. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, с изключение на проекти на големи предприятия, за които размерът на финансовата помощ възлиза на 40 %.

Към момента по Мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да кандидатстват още земеделски стопани, признати групи или организации на такива, дружества регистрирани по Търговски закон, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на следните Местни инициативни групи:

 • МИГ  „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“краен срок за кандидатстване 04.11.2019 г.
 • МИГ „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“краен срок за кандидатстване 10.04.2019 г.
 • МИГ  „Любимец – Ивайловград“ – краен срок за кандидатстване 21.03.2019 г.
 • МИГ “ Мъглиж, Казанлък, Гурково“ – краен срок за кандидатстване 25.02.2019 г.
 • МИГ „Момчилград – Крумовград“ краен срок за кандидатстване 05.08.2019 г.
 • МИГ „Средец“краен срок за кандидатстване 26.03.2019 г.
 • МИГ „общини Елена и Златарица“краен срок за кандидатстване 25.03.2019 г.

С помощта на консултантска компания  Novek може да следите актуалните приеми, които се обявяват от Местните инициативни групи в България, с цел прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Всички допустими кандидати ще имат възможност отново да кандидатстват по едни от най-популярните мярки от ПРСР 2014-2020, а именно:

 • Мярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
 • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
 • Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”;
 • Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и други.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0