Нови възможности за финансиране през 2020г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува проект на Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 за 2020 календарна година. Ето и по-интересните мерки, които ще вълнуват земеделските стопани през новата 2020 година:

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, която според индикативния график трябва да отвори за прием през Януари 2020г.[/box]

Изискванията за кандидатстване са същите, както през отминалия прием – кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани, стопанството на кандидатите трябва да отговаря на изискването за икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 и 7999 евро, кандидатите трябва да докажат минимум 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година е от земеделска дейност, не са одобрени по 4.1, 4.2, 6.1 от ПРСР 2014-2020г., както и по Наредба № 28 от 2008г. от ПРСР 2007-2013г. и мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по ПРСР 2007-2013г.

Важно пояснение е обаче, че според индикативния график предвиденият прием по подмярката през 2020г. ще е целеви. В новия прием допустимите кандидати ще са Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД, с важното уточнение отглеждащи свине, овце, кози и птици. 

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]За месец Март 2020г. е заложен прием по една от най-големите мерки в ПРСР 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.  [/box]

Тя също е обявена с целеви прием, като допустими кандидати ще са Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“ със стопанство на кандидатите като да  отговаря на изискването за икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО ) минимум 8000 евро.

[toggle title=“Видове животни в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори по подмярка 4.1“ state=“close“]

Говеда и биволи

1. Телета и малачета до 1 г.

2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

4. Млечни крави и биволици

5. Месодайни крави

Овце

6. Овце – млечни, и овце – месодайни

7. Други овце

Кози

8. Кози – майки

9. Други кози

Свине

10. Свине – майки

11. Прасенца под 45 дни

12. Други свине

Птици

13. Кокошки – носачки

14. Бройлери

Други

15. Пчелни семейства [/toggle]

Финансирането ще е:

 • максимум 60% от размера на разходите, допустими за подпомагане;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект 1 мил. евро;
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект 15 000 евро.

Допустимите разходи, за които ще могат да кандидатстват земеделските стопани, са:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства ;
 • разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • разходи за софтуер;
 • общи разходи, свързани с проекта.

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Друга интересна подмярка, която се очаква да отвори е 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Нейният прием е предвиден за Април 2020г.[/box]

По нея могат да участват земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

 • 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;
 • Регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
 • Са получили приходи от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 • не са одобрени по 4.1, 4.2, 6.1 от ПРСР 2014-2020г., както и по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по ПРСР 2007-2013г.

[toggle title=“Култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1.2“ state=“close“]

Култури в обхвата на приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

1. картофи, батати

Плодови зеленчукови

1. домати

2. пипер

3. сладък пипер

4. лют пипер

5. патладжан

6. краставици

7. корнишони

8. тиквички

9. дини

10. пъпеши

11. бамя

12. градински фасул (зелен)

13. градинска бакла (зелена)

14. градинска грах (зелена)

Листностъблени зеленчукови

1. главесто зеле

2. карфиол

3. салата

4. марули

5. спанак

6. магданоз

7. копър

8. листно цвекло

9. киселец

10. лапад

11. алабаш

12. листна целина

Кореноплодни зеленчукови

1. моркови

2. магданоз – коренов

3. целина

4. салатно цвекло

5. репички

6. ряпа

7. пащърнак

Лукови зеленчукови

1. лук (зрял и зелен)

2. чесън (зрял и зелен)

3. праз

4. арпаджик

Многогодишни зеленчукови

1. хрян

Зеленчуци за зърно – варива

1. леща за зърно

2. градинска бакла (зърно)

3. градински фасул (зърно)

Лозя

1. Десертни лозя

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове

1. ябълки

2. круши

3. дюли

4. мушмули

Костилкови овощни видове

1. сливи/джанки

2. праскови/нектарини

3. кайсии/зарзали

4. череши

5. вишни

6. едроплоден дрян

Ягодоплодни видове

1. ягоди

2. малини

3. къпини

4. френско грозде (бяло и червено)

5. арония

6. касис

7. бодливо грозде

8. боровинки

9. смокини

Черупкови овощни видове

1. лешници

2. бадеми

II. Списък с животни в сектор „Животновъдство“

Говеда и биволи

1. Телета и малачета до 1 г.

2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

4. Млечни крави и биволици

5. Месодайни крави

Овце

6. Овце – млечни, и овце – месодайни

7. Други овце

Кози

8. Кози – майки

9. Други кози

Свине

10. Свине – майки

11. Прасенца под 45 дни

12. Други свине

Птици

13. Кокошки – носачки

14. Бройлери

15. Пуйки

16. Гъски

17. Патици

18. Щрауси

Други

19. Пчелни семейства [/toggle]

Разходите, за които може да се кандидатства, са определени по следния начин:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Финансовата помощ по подмярката е в размер на 60-80% от размера на разходите, допустими за подпомагане, като минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 250 евро, а максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 25 000 евро. 

[box type=“info“ align=“alignright“ class=““ width=““]Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. също ще отвори за прием на проектни предложения през Юни 2020г. [/box]

Целта на подмярката е подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др.

Кандидати могат да са

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват. 

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи, като максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  300 000 евро, а минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 2 500 евро.

Разходите, за които може да се получи финансиране са

 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките
 • Ограждане на залесената територия;
 • Попълване
 • Годишна премия за хектар;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести;
 • Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проект.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0