Ново работно място – нова възможност за бизнеса

Основната цел на тази процедура е да предостави помощ на предприятията (публични и частни) за наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в териториалните дирекции на Бюрата по труда.

Фирмите, които желаят да кандидатстват по съответната процедура, могат да поучат финансиране за следните допустими дейности:

 1. Предоставяне на обучение по професионални компетенции
 2. Предоставяне на обучение по ключови компетенции – чужди езици, дигитални компетентности, умения за учене, математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки.
 3. Работодателят  наема успешно завършилите професионалното обучение лица период от 6 месеца до 1 година.
 4. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места

Програмата протича условно на три етапа. Първи – избор на представители от целевата група (безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ), които да вземат участие в програмата. Вторият етап е организиране и провеждане на обучение по професионални и ключови компетенции от страна на фирмата бенефициент по програмата или от организация, която тя е наела да изпълни тази дейност. След успешно приключване на обучението фирмата бенефициент избира от младежите, успешно завършили обученията, кои да назначи на новооткрити работни места. Самото започване от страна на младежите на работа в предприятието бенефициент е третата част на проекта. Нейната продължителност е между 6 месеца и 1 година.

За да участва по тази процедура фирмата трябва да изготви проект, който включва задължително първите три от горепосочените дейности.

Изборът на лица, които да вземат участие в програмата се извършва от териториалните дирекции на Бюрата по труда и фирмата кандидат. Условно процесът протича в следната последователност:

След като проектът на фирмата бенефициент е одобрен за финансиране по процедура Ново работно място в най-кратки срокове се публикува в териториалните дирекции на Бюрата по труда обява за одобрен проект и възможно включване на участници от целевата група в него. ДБТ съобщава на всички регистрирани лица, които отговарят на изискванията на проекта, за съществуването на подобен проект. Те от своя страна ако са заинтересовани заявяват желание да участие в проекта. След изтичане на определен период ДБТ изготвя списък с всички безработни младежи, желаещи да се включат в програмата, който предоставя на предприятието бенефициент. Предприятието от своя страна оценя предложенията и съставя кратък списък с кандидатите, които смята за подходящи. Списъкът, който изготвя предприятието може да съдържа всички предложени кандидати. На база на изготвеният списък от предприятието ДБТ започва да провежда лични интервюта с одобрените в списъка кандидати. След интервютата ДБТ изготвя окончателен списък с одобрените за участие в обучението кандидати, който предоставя на предприятието. В най-кратък срок след приключване на тази процедура трябва да започне и реалното реализиране на заложените дейности по проекта – обучението и последващото назначаване на успешните курсисти в предприятието бенефициент.

За финансиране по тази програма, кандидатът не е нужно да участва със собствено участие. Това означава безвъзмездното финансиране може да покрива до 100% от размера на проекта. Минималните разходи по проект, за който може да се кандидатства по процедура Ново работно място е 20 000 лева, а максималната – 390 000 лева. Допустимите разходи по всеки проект са разделени в 3 групи както следва:

 

РАЗХОДИ ОТ ГРУПА А

 1. Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за преподаватели, извършващи обучения по професионална квалификация и ключови компетенции
 2. Разходи за стипендии на обучаващите се в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 часа)
 3. Разходи за възнаграждения на наетите младежи за период от 6 до 12 месеца ( в т.ч. –  Разходи за възнаграждение; Допълнителни възнаграждения; Възнаграждения за основен платен годишен отпуск; Дължими осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя не по-малко от размера на минималния  осигурителен доход)
 4. Разходи за командировка на преподавателите
 5. Разходи за транспорт на обучаемия, когато обучението е извън населеното място на обучаемия
 6. Разходи за закупуване на консумативи и материали, които нямат характер на обзавеждане и оборудване
 7. Разходи за наем, режийни разходи на помещенията, където ще се провеждат обученията
 8. Разходи за дейности по осигуряване на публичност – направени публикации, табели, брошури, стикери, листовки и др.
 9. Разходи за застраховки на наетите младежи за периода на обучение по професионална квалификация
 10. Разходи за одит на изпълнението на проекта – Когато размерът на безвъзмездната помощ е повече от 200 000 лв. Разходите за одит са не повече от 1% от размера на помощта.
 11. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта (в т.ч. – Разходи за избор на обучаваща организация, която да извърши обучението; Разходи за организиран транспорт на младежите до мястото на провеждане не обучението)
 12. Разходи за амортизация на оборудването, използвано в процеса на изпълнение на проектите дейности

РАЗХОДИ ОТ ГРУПА Б – Максималният им размер е до 40% от разходите от група А

 1. Разходи за закупуване не обзавеждане и оборудване, свързани със задаването на нови работни места
 2. Разходи за застраховки на закупеното обзавеждане и оборудване, когато тяхната стойност надхвърля 5000 лв. без ДДС

РАЗХОДИ ОТ ГРУПА В – Не трябва да надвишават 10% от общите разходи от група А и група Б

 1. Възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за членовете на екипа по организация и управление на проекта (ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и др.)
 2. Разходи за командировки на членовете на екипа за организация и управление на проекта
 3. Разходи за материали и консумативи, свързани с дейността по организация и управление на проекта (не трябва да имат характер на оборудване и обзавеждане)
 4. Разходи за наем на офис и режийни разходи на екипа по организация и управление на проекта

Недопустими разходи по тази процедура са разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и или попълване на документите за кандидатстване. Освен тях недопустими разходи за закупуване на стоки втора употреба, разходи за стоки, финансирани по други проекти, програми или финансови схеми.

[signoff]

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0