Обявена е процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е:

 • Минимален размер – 500 000 лева;
 • Максимален размер – 2 500 000 лева;

Интензитетът на помощта е:

По Елемент А

 • При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“:

дейности извън ЮЗП – 50 %;

дейности в ЮЗР –  25 %;

 • При избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ – 45 %;

По Елемент Б

 • Режим „de minimis“ – 50 %;

В процедурата са заложени следните изисквания към кандидатите:

 • големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство;
 • минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • да развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008:
  • B „Добивна промишленост“,
  • C „Преработваща промишленост“,
  • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,
  • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
  • F „Строителство“

За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит изготвен и съгласуван от правоспособно лице. Също така проектите задължително трябва да включват дейности по Елемент А.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (само за режим „регионална инвестиционна помощ”);

Елемент Б

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата)1 ;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта;

Допустими разходи:

Елемент А

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б

 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв.;
 • Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“) съгласно КИД 2008 г.
 • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини
 • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000

За подробна консултация по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, както и по отворената в момента за кандидатстване „Развитие на клъстери в България“, ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0