Обявява се процедура за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ по ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели:

Oграничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в градските агломерационни ареали чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси;

Осигуряване на защита за населението и имуществото му чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на свлачища;

Ограничаване разрастването /проявлението на свлачищните процеси чрез изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини в обхвата на градските агломерационните ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения, способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището;

Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището;

Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.);

Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи преоткосиране, повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.);

Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.
Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса;

Изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки.

За отделните проекти важат следните размери на безвъзмездна финансова помощ:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 1 000 000 лв.

Проектните предложения се подават на адрес:

гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.

Краен срок за подаване на проектни предложения:
06 Ноември 2009 година.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване е публикуван тук.

Източник: Главна дирекция Програмиране на регионалното развитие

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

2 Comments
 1. Здравейте Нели,
  За съжаление гр. Николаево, Област Стара Загора , не попада в обхвата на тази програма тъй като не е част от 86 общини попадащи в обхвата на агломерационните ареали, които са допустими за кандидатстване по нея.

 2. Reply
  НЕЛИ НЕДЕВА 29.07.2009 at 11:30

  „“гр.НИКОЛАЕВО се в област Стара Загора. Северно от град Николаево в е хълмът „Асара“. На него има ранновизантийска крепост с три реда крепостни стени, която е охранявала прохода Хаинбоаз /Единствената друга крепост на територията на България, която има три реда крепостни стени е „Царевец“ във Велико Търново/. На хълма Асара се намира и легендарната пещера „Царска дупка“ – сега входът и е затрупан……““

  ПРЕЕДСТАВИТЕЛ СЪМ НА МЕСТНО НПО и въпросът мие вузможно ли е с този проект да се кандидатства за укрепяване на свлаище което се намира от северната страна на тази крепост,защото ако не се направи нещо с времето този хулм може да се събори с него и тази исторческа и единствена крепост.
  БЛАГОДАРЯ!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0