ОП “Развитие на човешките ресурси”

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по:

Приоритетна ОС 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването“

Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда

1.1.  Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда: Целта е успешна интеграция на лицата от уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на ограмотяване, обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация и осигуряване на заетост.

1.2.  Заетост чрез развитие на предприемачеството: Целта е подпомагане развитието на предприемачеството, чрез предоставяне на обучение, консултантски услуги и подкрепа за развитие на собствен бизнес.

Приоритетна ОС 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“

Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.

2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица: Целта е повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заетите лица, чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, предоставяне на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ, въвеждане и укрепване на системите за развитие на човешките ресурси в

предприятията.

2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда: Гъвкавостта на пазара на труда ще се повишава чрез интервенции в три основни направления: насърчаване на териториалната и професионалната мобилност и развитие на гъвкави форми на заетост.

2.3. Подобряване условията на труд на работното място: Тази основна област на интервенция цели привеждане на условията на труд в предприятията в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар

Приоритетна ОС 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.

3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението: Целта е подобряване качеството на образованието и обучението

3.2. Модернизация на системата за образование и обучение: Тази област на интервенция е свързана с изграждане на модерна система за образование и обучение и на система за оценка на качеството й в контекста на по-ефективното използване на финансовите ресурси.

3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение,

научноизследователския сектор и бизнеса: От решаващо значение за подобряването на качеството на българското образование е укрепването на съществуващите и изграждането на нови връзки с бизнес сектора. Успешната реализация на трудовия пазар е най-ясната мярка за стойността на полученото образование.

Приоритетна ОС 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение

Стимулира по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.

4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение: Тази област на интервенция е насочена към разработване на мерки за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групите в неравностойно положение.

4.2. Децата и младежта в образованието и обществото: Тази област на интервенция е насочена към по-пълно обхващане на децата и младежите в образователната система, създаване на по-добри условия за тяхната творческа изява и развитие на техния потенциал за бъдеща успешна реализация.

4.3. Развитие на системата за учене през целия живот: Ученето през целия живот е свързано с постоянно усъвършенстване на професионалните умения и усвояването на нови знания, които са важна предпоставка за успешна реализация на пазара на труда и повишаване качеството на живот.

Приоритетна ОС 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.

5.1. Подкрепа на социалната икономика: Основната цел е да се насърчи развитието на социалната икономика и да се инвестира в социалния капитал.

5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици: Целта е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността, и в специализираните институции.

5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве: Целта е подобряване трудоспособността и повишаване продължителността на трудовия живот на населението в активна трудова възраст за поддържане на здрава работна сила за постигането на целите, очертани в Лисабонската стратегия.

Приоритетна ОС 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги

Подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда,условията на труд, социалните и здравните услуги.

6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда: Подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги по заетостта ще се реализира чрез модернизиране работата на институциите и доставчиците, работещи в сферата на пазара на труда и условията на труд на национално и регионално равнище

6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за

предоставяне на здравни услуги: Целта е подобряване на капацитета и ефективността на работата на институциите, действащи в сферата на социалните и здравните услуги

Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество

Изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ

Приоритетна ос 8: Техническа помощ

Техническата помощ на оперативната програма е отделна хоризонтална приоритетна ос, насочена към подкрепа на ефективното управление и изпълнение на ОП „РЧР“ в съответствие с изискванията на ЕС. Преки бенефициенти са образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране,

8.1. Подкрепа за управлението на ОП „РЧР“

8.2. Подкрепа за информационното осигуряване на ОП „РЧР“

8.3. Укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти

37 Comments
 1. Reply
  Десислава Иванова 19.01.2012 at 15:22

  Здравейте,

  Бих искала да попитам има ли проекти, по които учебен център може да кандидатства, като например за чуждо езиково обучение или компютърна грамотност.

  Благодаря предварително

 2. Reply
  Ивайло Янков 11.01.2012 at 11:06

  Здравейте Милена,

  Вие може да кандидатствате за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 стига дейността да се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Здравейте, искам да ви попитам дали има програма за финансиране през 2012 за спорт. Имам намерение за изграждане на фитнес зала и зала за скуош и намерението ми е в насока за подобряване качеството на физическо състояние в свободното време.
  Благодаря ви предварително!

 4. Reply
  Ивайло Янков 04.01.2012 at 10:59

  Здравейте Марияна,

  За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма за безвъзмездно субсидиране, тъй като град Ямбол не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“, която позволява финансиране на исканата от вас дейност. За да бъдете допустим кандидат по програмата дейността трябва да се развива на територията на една от следните приоритетни общини за община Ямбол, а те са както следва: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Reply
  МАРИЯНА ГОЧЕВА 03.01.2012 at 15:29

  Добър ден!Отдавна искам да отворя детски парти център на територията на град Ямбол! Има ли проект, който да финансира подобна дейност и ако съществува, на какви условия трябва да отговарям? Благодаря ви,лек и спорен ден ви желая!

 6. Здравейте Красимир,

  Да, може стига дейността Ви да се развива на територията на приоритетна общини за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 7. Искам да ви попитам дали може да получа спонсориране за изграждане на пейнтбол игрище, нямам фирма, а терена е общински.

 8. Здравейте!
  За съжаление не мога да се възползвам от тази програма, тъй като съм от град Хасково, а тя не е сред приоритетните общини.Очаквам предложение!

 9. Reply
  Ивайло Янков 07.12.2011 at 14:58

  Здравейте Гери,

  Да има такава и тя се казва „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311 стига исканата от вас дейност да се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Що касае фирмата тя трябва да бъде ново регистрирана на територията на една от приоритетните общини, където ще се извършва дейността.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Здравейте,

  Има ли програма, която да финансира закупуване на машини за производство на хартиени опаковки и кашони.Имам помещение, но все още нямам регистрирана фирма.По принцип едно от условията при кандидатстване по проектите е фирмата да има 3 години приключени.Благодаря Ви!

 11. Reply
  Ивайло Янков 14.11.2011 at 18:14

  Здравейте Диана,

  За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана на територията на София, тъй като не е сред приоритетните общини за финансиране

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. Здравейте,
  отдавна мечтая за отварянето на детски парти център, в който децата да могат да лудеят на воля и в топло и в студено време ( т.е открита и закрита площадка).Представям си го някакси приказно – като в „Алиса в станата на чудесата“.Смятам, че до сега в София, че и в България, няма нещо подобно.Все още не съм мислила за място.Има ли проект, който да финансира подобна дейсност и ако да на какви условия трябва да отговарям?
  Благодаря предварително

 13. Reply
  Ивайло Янков 28.10.2011 at 16:31

  Здравейте Валери,

  Има програма, която може да финансира исканата от вас дейност, но трябва да се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 14. Здравейте! Искам да попитам мога ли да кандидатствам по някоя програма за финансиране.Аз съм работещ и искам да занам имам ли някаква възможност за финансиране за отваряне на заведение.Моля да ми отговорите.

 15. Reply
  Ивайло Янков 12.09.2011 at 10:20

  Здравейте Алекс,

  Вие може да кандидатствате за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312. Може да получите до 200 000 евро субсидия и проекта Ви не трябва да надвишава 400 000 евро. 70% са безвъзмездни средства, а останалите 30% са съ финансиране от ваша страна. Що касае „ЕТ“ то трябва да се прецени коя форма на статут на фирмата е по добре във вашия случай!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 16. Reply
  Алекс Алеков 11.09.2011 at 12:54

  Здравейте!
  Искам да попитам мога ли да кандидатствам по програма за развитие на селските райони в община, попадаща в списъка включените общини, за отварянето на магазин за авточасти. Имам собствено търговско помещение и съм ЕТ, но желая да преориентирам дейността си. Нужно/препоръчително ли е да не съм ЕТ (а юридическо лице), ако мога да кандидатствам? Какъв е размера на средствата, които мога да полуюа, и предназначението, за което мога да ги използвам? Благодаря Ви предварително. Моите уважения.

 17. Reply
  Ивайло Янков 25.08.2011 at 10:11

  Здравейте Мария,

  За съжаление ние работим основно с проекти в сферата на бизнеса и не следим програми, които позволяват финансиране в социалната сфера.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 18. Zdraveite! Iskam da popitam pri kakvi uslovia moje da se kandidatstvuva po programa za integrasia na xora s uvrejdania- srokove,neobxodimi dokumenti i drugi iziskvania?

 19. Reply
  Ивайло Янков 21.07.2011 at 13:28

  Здрваейте Валентин,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана чрез проекти, които общината е бенефициент и тя трябва да ги е включила в тях.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  валентин василев 21.07.2011 at 10:50

  здравийте ако може да ме информирате повеч дали имате проекти по които да кандидатстваме за построяване на детска площатка в едно село във Великотърновска област.
  тел.0884858258

 21. Здравейте Анастасия,

  За съжаление не мога да Ви помогна, тъй като ние не се занимаваме с проекти в социалната сфера, а работим основно с проекти в икономическата сфера.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. Здравейте!
  „Дом с крила“ е неправителствена организация, която сега стартира. Основните й цели са:
  1.Алтернативен модел на отглеждане и развитие на деца до предучилишна възраст с активното участие на родителите по немска система за ранно интелектуално развитие и активна психологическа намеса, ранна социализация и развитие на нестереотипен начин на мислене от ранан детска възраст
  2.Подпомагане родителите в процеса на родителстване чрез психологически курсове.
  Може ли да ме насочите към какъв проект мога да се насоча за финансиране.
  Благодаря ви много за отделеното внимание!

  С уважение: Анастасия Грозева, психолог, създател на „Дом с крила“

 23. Reply
  Ивайло Янков 07.03.2011 at 12:16

  Здравейте Миглена,

  За да Ви издадат сертификат за био- производител мисля, че трябва да минат 3 години през, които ще Ви правят проби за доказване, че наистина всичко е съобразено с изискванията за био сертификат. Що касае финансирането Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „РСР“. Имайте предвид, че зеленчуци е едно, а мляко е съвсем друго, тъй като двете неща са напълно различни и не може да се кандидатства за двете с един проект.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. Reply
  Miglena Toteva 03.03.2011 at 19:29

  3draveite, mnogo milo ,4e mozeme da kkomentirame na6ite idei.Interesyvam se ot proizvodstvo na bio prodykti-plodove i zelent4ytsi,i proizvodstvo na kiselo mliko ,sirene i ka6kaval pazbirase BIO.Ne sam zakypila o6te zemia i ma6ini.Interesyvam se dali tazi deinost moze da bade finansirana ot EC. i ot koi ili do koi stadii.Mnogo 6te se radvam da mi otgovorite. Blagodaria predvaritelno

 25. Reply
  Ивайло Янков 20.01.2011 at 16:22

  Здравейте Цветомир,

  За съжален исканата от Вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 при положение, че се съобразите с изискванията на програмата.
  Важно е да Ви кажа, че самата програма може да финансира изграждането на цялостно предприятие, но при положение, че вече имате закупена техниката тя няма да Ви бъде призната за разход. Друг важен момента исканата от Вас дейност да бъде реализирана в някоя от приоритетните общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Reply
  Цветомир Ангелов 20.01.2011 at 12:45

  Притежавам обрудване и квалифициран персонал за производство на ПВЦ и АЛУМИНИЕВА дограма. С оглед на свития пазар и възможности за работа в република България, как мога да се възползвам от дуржавни или европейски програми за подпомагане

 27. Reply
  Ивайло Янков 03.01.2011 at 15:38

  Здравейте Иван,

  Програмата, която финансира такава дейност се казва „Развитие на селските райони“,Мярка 123. Що касае подробните условия може да ги видите в НАРЕДБА 18 /Мярка 123, тъй като няма как тука да Ви преразкажа съответната мярка. Ако има нещо несяно относно наредбата ще Ви отговорим с най-голямо удоволствие.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 28. Zdraveite! Iskam da otkriq ceh za proizvodstvo na konservi, no nqmam dostatu4no sredtstva! Zatova iskam da popitam ima li nqkakva programa da buda podpomognat i ako ima kakva e procedurata za u4astie?

 29. Reply
  Светослав Киров 23.10.2010 at 19:51

  Здравейте! Искам да попитам мога ли да кандидатствам по някоя програма за финансиране.Аз съм работещ и искам да занам имам ли някаква възможност за финансиране за отваряне на заведение. Благодаря предварително.

 30. Reply
  Ивайло Янков 01.06.2010 at 12:38

  Здравейте Петя,

  Принципно може!, но ако бяхте дали малко повече информация щях да Ви кажа как може да стане. Що касае кандидатстването Ви като физическо лице, лично аз не го препоръчвам поради ред причини. Моята задача е проекта Ви да бъде повече от добър при входирането за оценка, и аз като консултант не бих Ви посъветвал да кандидатствате като физическо лице!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 31. искам да знам дали може да бъде финансирана една моя идеиа за производство.до коло може да е финансирането и като физи4еско лице може ли, защото като фирма(имам такава) но не искам.

 32. Eleonora, trqbva da oble4e6 ideata si vav finansova odejda

 33. Имам огромното желание да плредам научето през годините на младото поколение, но незная как да кандидатсвам без многото шапки, които де факто с нищо не помагат.Интересуват ме единствено художесвените занаяти.

 34. Reply
  елеонора 15.11.2009 at 16:34

  имам идея, която смятам че ще е рентабилна,но не знам от къде да тръгна,моля разяснете ми как се кандидатсва по проект за финансиране на идеи. знам какво искам но не знам как да стартирам реализацията на идеята си,наясно съм че въпроса ми не е зададен правилно, за което се извинявам

 35. интересуваме да ли трябва да имам фирма и да ли може сас новосаздадена фирма и идея да се вкльо4а в програмата за финансиране на идеи!

 36. Reply
  Ивайло Янков 16.05.2009 at 10:58

  Здравейте Сузана,

  На посочения линк: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/1606 може да свалите пълната документация

 37. Trsq informaciq za dokumentaciq + prilojeniq i vsi4ko neobhodimo – okomplektovane – za podavene na proektno predlojenie: pridobivane na bezvazmezdna financova pomo6t po operativna programa „Pazvitie na 4ove6kite pesurci“.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0