ОП “Регионално развитие”

По тази програма могат да кандидатстват Общини и НПО.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по:

Приоритет 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие:

1.1. Социална инфраструктура

Специфичната цел на операцията е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

1.2. Жилищна политика

Специфичната цел на операцията е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите и да се допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение.

1.3. Организация на икономическите дейности

Специфичната цел на операцията е да улесни интегрирането на инфраструктурни съоръжения и терени с цел развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции.

1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Специфичната цел на операцията е да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане.

1.5. Системи за устойчив градски транспорт

Специфичната цел на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

Приоритет 2: Регионална и местна достъпност:

2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура

Специфичната цел на операцията е насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища.

2.2. Информационна и комуникационна мрежа

Специфичната цел на операцията е осигуряване на достъп до широколентова инфраструктура в прехода към информационно общество

2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

Специфичната цел на операцията е предоставяне на достъп до националната газоразпределителна мрежа или по възможност – до възобновяеми енергийни източници с цел повишаване на инвестиционната привлекателност и регионалната конкурентоспособност.

Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма:

3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Специфичната цел на операцията е развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение на туризма

3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Специфичната цел на операцията е увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.
Операция 3.2. ще финансира дейности, свързани с развитието на продукти и маркетинг на дестинации от регионален обхват и въздействие на цялата територия на страната.

3.3. Национален туристически маркетинг

Специфичната цел на операцията е повишаването на ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверфикацията на туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма.

Приоритет 4: Местно развитие и сътрудниство:

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

Специфичната цел на операцията е да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения.

4.2. Междурегионално сътрудничество

Специфичната цел на операцията е да стимулира регионалните и местни иновации и обмен на най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия.

Приоритет 5: Техническа помощ:

5.1. Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Специфичната цел на операцията е подпомагането на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове.

5.2. Комуникация, информация и публичност

Специфичната цел на операцията е да подпомага Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на Комуникационния план по ОПРР за предоставяне на информация и информиране на обществото относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти в нейното изпълнение.

5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Специфичната цел на операцията е укрепване капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по СФ

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0