ОП “Регионално развитие”

По тази програма могат да кандидатстват Общини и НПО.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по:

Приоритет 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие:

1.1. Социална инфраструктура

Специфичната цел на операцията е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

1.2. Жилищна политика

Специфичната цел на операцията е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите и да се допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение.

1.3. Организация на икономическите дейности

Специфичната цел на операцията е да улесни интегрирането на инфраструктурни съоръжения и терени с цел развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции.

1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Специфичната цел на операцията е да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане.

1.5. Системи за устойчив градски транспорт

Специфичната цел на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

Приоритет 2: Регионална и местна достъпност:

2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура

Специфичната цел на операцията е насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища.

2.2. Информационна и комуникационна мрежа

Специфичната цел на операцията е осигуряване на достъп до широколентова инфраструктура в прехода към информационно общество

2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

Специфичната цел на операцията е предоставяне на достъп до националната газоразпределителна мрежа или по възможност – до възобновяеми енергийни източници с цел повишаване на инвестиционната привлекателност и регионалната конкурентоспособност.

Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма:

3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Специфичната цел на операцията е развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение на туризма

3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Специфичната цел на операцията е увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.
Операция 3.2. ще финансира дейности, свързани с развитието на продукти и маркетинг на дестинации от регионален обхват и въздействие на цялата територия на страната.

3.3. Национален туристически маркетинг

Специфичната цел на операцията е повишаването на ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности, маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверфикацията на туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма.

Приоритет 4: Местно развитие и сътрудниство:

4.1. Дребномащабни местни инвестиции

Специфичната цел на операцията е да се подпомогне местното развитие чрез реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиционни решения.

4.2. Междурегионално сътрудничество

Специфичната цел на операцията е да стимулира регионалните и местни иновации и обмен на най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия.

Приоритет 5: Техническа помощ:

5.1. Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Специфичната цел на операцията е подпомагането на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове.

5.2. Комуникация, информация и публичност

Специфичната цел на операцията е да подпомага Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на Комуникационния план по ОПРР за предоставяне на информация и информиране на обществото относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти в нейното изпълнение.

5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Специфичната цел на операцията е укрепване капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по СФ

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0