ОП “Административен капацитет”

wb023284.jpgПари за НПО, СГО и Държавни администрации

 

 

 

Структурите на гражданското общество (СГО) могат да кандидатстват с проекти по следните две процедури:

1. „Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация“

Приоритетна ос I: Добро управление

Подприоритет 1.2.: Прозрачна и почтена държавна администрация

Общ размер на финансиране: 11 млн. лв.

Партньори могат да бъдат СГО, централната, областните и общинските администрации.

Примерни допустими дейности:

 • разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, мониторинг, оценки
 • разработване на конкретни предложения и препоръки за промени на нормативни, стратегически или други документи, чрез които се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията
 • разработване на препоръки към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики по отношение на: 1) предоставянето на информация относно административната дейност и обслужване и 2) подобряване на вътрешната организация на работата на администрацията с цел постигане на повече прозрачност, отчетност и превенция на корупцията
 • разработване и усъвършенстване на методологии, правила, наръчници или други инструменти, чрез които СГО да споделят опита си с други представители на неправителствения сектор във връзка с тяхната роля за постигане на повече прозрачност или превенция на корупцията, както и за взаимодействието им с администрацията
 • дейности за информиране на гражданите и бизнеса относно ролята на СГО за постигане на повече прозрачност и по-добра отчетност и превенция на корупцията
 • провеждане на конференции, кръгли маси, семинари, публични обсъждания и др. за насърчаване на партньорството и сътрудничеството между гражданското общество, администрацията, съдебната система, бизнеса и медиите за постигането на повече прозрачност в административната дейност и обслужване
 • провеждане на съпътстващи обучения
 • дейности за информация и публичност относно конкретните цели и резултати на проекта

2. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество“

Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

Подприоритет 2.3.: Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество

Общ размер на финансиране: 14 млн. лв.

Партньори могат да бъдат СГО, централната, областните и общинските администрации, както и органите на съдебната власт.

Примерни допустими дейности:

 • разработване на анализи за бенефициентите и/или техните партньори – СГО (функционални, организационни, анализи за нуждите от обучения и др.)
 • разработване на стратегии за организационно развитие за бенефициентите и/или на техните партньори – СГО
 • провеждане на обучения за представители на СГО
 • създаване и обновяване на сайтове, онлайн библиотеки и форуми, бази данни, регистри и др. за бенефициентите и/или техните партньори – СГО
 • разработване на наръчници, справочници, информационни материали и др., които се прилагат от СГО за подобряване на работата им с администрацията и/или със съдебната система
 • провеждане на конференции, кръгли маси, работни срещи на представители на СГО с администрацията и съдебната система за постигане на целите на настоящата процедура
 • проучване и прилагане на добри практики в други държави членки за създадени успешни модели за партньорство между:

СГО – СГО

СГО и администрацията

СГО и съдебната система

 • популяризиране на добри практики в дейността на СГО и на успешни модели за партньорство между СГО и администрацията и/или съдебната система
 • създаване на мрежи за сътрудничество между СГО (регистрирани в България) с цел насърчаване на съвместни проекти и инициативи за преодоляване на специфични проблеми в определени сфери на дейност, за подобряване на комуникацията и координацията и създаване на устойчиви механизми на взаимодействие между СГО и администрацията и/или съдебната система
 • дейности за информация и публичност относно конкретните цели и резултати на проекта.

И при двете процедури за структурите на гражданското общество минималният праг на проекта е 100 000 лв., максималният – 390 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2008 г., 17:30 часа.

Срокът за задаване на въпроси на сайта на ОПАК по откритите процедури за СГО е 11.04.08 г., а срокът за отговор – 18.04.08 г.

Паралелно с двете процедури за кандидатстване с проекти за СГО стартират и 6 нови процедури за конкретни бенефициенти (те са посочени изрично в ОПАК). По тези процедури са предвидени за договаряне 30 млн. лв.

С проекти ще може да се кандидатства по:

Приоритетна ос I: Добро управление

 1. Подприоритет 1.2 Прозрачна и почтена държавна администрация – МДААР, МС, Омбудсман

Общ размер на финансиране: 2 млн. лв.

 1. Подприоритет 1.3 Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики – МДААР, МС

Общ размер на финансиране: 9 млн. лв.

 1. Подприоритет 1.4 Администрацията – партньор на бизнеса – АОП, КЗК, МДААР, МС, МФ

Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.

Приоритетна ос ІІ: Управление на човешките ресурси

 1. Подприоритет 2.1 Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация – Институт по психология – МВР, МДААР

Общ размер на финансиране: 1 млн. лв.

 1. Подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация – БАН, Институт по психология – МВР, ИПАЕИ, МДААР, Омбудсман, ЦПР

Общ размер на финансиране: 8 млн. лв.

Приоритетна ос ІІІ: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

 1. Подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост – ДАИТС, МДААР, МС

Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.

Примерни допустими дейности по тези процедури са: разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, мониторинг, оценки и др.; предложения за промени на нормативни, стратегически или други документи; разработване или усъвършенстване на приложни документи като методологии, вътрешни правила и процедури, на инструкции и наръчници, указания за работа, планове за действие; въвеждане на нови механизми и прилагане на добри практики за повече прозрачност и отчетност, по-добър контрол и превенция на корупцията в администрацията; дейности за информиране на обществеността, от една страна, и на служителите в администрацията, от друга; провеждане на обучения, конференции, кръгли маси, семинари; мерки за информация и организиране на разяснителни кампании относно процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни и др.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по процедурите за конкретни бенефициенти е 500 000 лв., максимален праг – няма. Продължителността на изпълнение на проектите е 12 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2008 г., 17.30 ч.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0