Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:
Да сегментирате пазара и да се насочите към настоящите и потенциални доставчици и суровини и бъдещите клиенти на вашите продукти /услуги. Трябва да си отговорите икономическо съобразно ли е разстоянието на което се намират, тоест разходите до там няма ли да повишат повече себестойността на Вашия продукт и да го направят неконкурентен? Ако ли не е задължително да помислите дали има надежден транспорта и комуникация от/до тях и комуникациите. Съобразете и кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате.
Когато правите анализ на бъдещия си бизнес обособете в отделни звена и настоящото състояние и тенденциите на средата, евентуалните заплахи и начините за преодоляването им, което веднага ще осигури намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит като например:
Какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност/можете да потърсите отговор в статистики и прогнози за развитието на региона/? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло /може да проверите дали областната стратегия залага в целите си подобрение на инфраструктурата в региона и дали има планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони/?

Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите за производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката и минималните изисквания за дейността, гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
Това е необходимо да направите, за да може да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването или смекчаването на бъдещи санкции от държавните органи.
За да ограничите енергопотреблението на бъдещия обект на вашето производство и успоредно с това да намалите себестойността на продуктите може да помислите за внедряването и употребата на алтернативни източници на енергия. Това ще въздейства значително върху средносрочната Ви конкурентоспособност.

Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези „общи“ разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата. С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи.
Например: Внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за „създаване“на управленската система още към подготвителните „общи разходи“, а разходите за сертифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция.
Сега е моментът да подберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията – неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност с левова равностойност над €15,000. Имайте предвид, че „разбиването“ на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по €15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта
Извлечените данни от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.

Как да изберете най-подходящата за Вас оферта?
Следвайте следната поредица от стъпки:

1. ОСИГУРЕТЕ ПО ТРИ ОФЕРТИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ НАД €15000, ЗА ЧИЯТО ПОДКРЕПА КАНДИДАТСТВАТЕ.
С цел да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате е задължително да поискате оферти от няколко източника, за да могат те да се съпоставят и да се подбере икономически най-целесъобразната:
Например: Ако стойността на услугите/продуктите/СМР/оборудването, което ще закупите е над €15000, то следва да поискате по няколко оферти съответно от: Проектантско/консултантски фирми, Строителни фирми, Доставчици на машини и съоръжения.

Когато пускате искането за оферта на определен доставчик на продукт/услуга е необходимо да съобразите офертата с определено типово задание и/или технически спецификации за услугата. Искането за оферта трябва да се разпрати на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.

ПРИМЕР за искане за оферта: Виж приложението

Ако решите да публикувате това искане за оферта в централен всекидневник е важно да знаете, че тези разходи подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. изпълнители/доставчици.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ОФЕРТА ПО ИЗБРАНА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА.

ПРИМЕР за процедура:

След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.

3. ПРИЛОЖЕТЕ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА КЪМ ОБЩИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

4. ПОПЪЛНЕТЕ В БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДАННИТЕ ОТ ИЗБРАНИТЕ ОФЕРТИ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ДАННИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ТАБЛИЦИ

Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт „гълтат“ голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.

Статията е предоставена от Мария Петрова, Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания Енпром ООД: www.enprom.bg

195 Comments
 1. Моля да ме насочите има ли програма за финансиране изграждане на ресторант във Село Калояново обл.Пловдив

 2. Здравейте може ли да попитам дали е възможно да ме насочите за построяване на ресторант в село Калояново и как трябва да постъпя и какво да направя

 3. Здравейте,
  Мога ли да кандидатствам по мярка 312 за изграждане на производство на електо енергия в с. Логодаж обл. Благоевград

 4. MOJE LI DA SE KANDIDATSTVA ZA OBORUDVANE NA ZAVEDENIE ZA BARZO HRANENE Blagoevgrad

 5. Здравейте,в град Елхово имам 500 квадрата земя имаме почти готов проект за ресторант.Дали ще може да подлежи на финансиране.Благодаря

  • Здравей Илиан,

   град Елхово попада под обхвата на приоритетните общини, което ви дава възможност да получите до 75% субсидия за осъществяването на твоята идея. Освен ресторанта, по проекта биха могли и да се включат допълнителни неща (Транспортни средства, оборудване) които ще ти помогнат да развиваш бизнеса си по-успешно. За по-подробна информация, можеш да се свържеш с нас, като си запазиш среща в някой от нашите офиси поне един ден предварително. Ако се намираш в района на гр. Ямбол, най-близкия офис се намира в град Сливен.

 6. Reply
  Росица Алекова 16.10.2015 at 5:31

  Здравейте,
  Бих желала да отворя козметичен салон в гр. Смолян. Мога ли да кандитсвам за финансиране по ЕП?

  • Reply
   Ивайло Янков 19.10.2015 at 8:43

   Здравейте Росица,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“ , при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за област Смолян, а те са както следва: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 7. Reply
  Соня Спасова 14.10.2015 at 11:35

  Здравейте, мога ли кандидатствам по програмата за салон за красота в с. Владо Тричков, община Своге?

 8. Здравейте! Мога ли да кандидатствам по програма за ресторант, който е под наем вече от 25 години. Ако не, вече съм говорил с наемодателя да го купя, но първо искам да разбера дали мога да кандидатствам ако е под наем.

  • Reply
   Ивайло Янков 28.09.2015 at 14:21

   Здравейте Деян,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансира по програма „Развитие на селските райони“ при положение, че ресторанта се намира под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 9. Здравейте,
  искам да отворя магазин за ръчно направени изделия ( бродерия, бижута, козметика, аксесоари за дома и др). Мога ли да участвам по някаква програма, тъй като съм и безработна.
  Благодаря предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 07.09.2015 at 15:13

   Здравейте Гина,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Имайте предвид, че ще са ви необходими средства за подготовка на цялостната проектна документация.

  • Reply
   Ивайло Янков 07.09.2015 at 14:25

   Здравейте Христо,

   Зависи от дейността Ви, би могло да се кандидатства, когато става въпрос за собствени нужди, но имайте предвид, че това трябва да е обвързано с конкретна дейност с която се занимавате, а не на частна къща примерно.

 10. Reply
  Димитрина 27.08.2015 at 13:59

  Здравейте!
  Имам собствен парцел в гр.Сандански и искам да направя автомивка. Може ли това да бъде финансирано по програма?
  Къде мога да намеря изискванията, на които трябва да отговарям, ако е възможно.

  Благодаря предварително.

 11. здр. искам да Ви попитам има ли програма за финансиране за отваряне на ресторант.
  Благодаря Ви предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 24.08.2015 at 10:13

   Здравейте Мирослава,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 12. Reply
  Невяна Маринова 28.01.2015 at 12:07

  Здравейте имам около 25 овце мога ли да кандидатствам за увеличението им и къде да попитам село Сърнено Добричка обл

  • Reply
   Ивайло Янков 29.01.2015 at 12:29

   Здравейте Невяна,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 13. Reply
  Ивайло Янков 28.01.2015 at 10:51

  Здравейте Тодор,
  Исканата от вас дейност би могла да се финансиране по програма „Развитие нас селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
  За повече и по подробна информация заповядайте при нас

 14. Reply
  Тодор Димитров 27.01.2015 at 15:39

  Забравих да уточня намира се в района на гр.Стара Загора

 15. Reply
  Тодор Димитров 27.01.2015 at 15:37

  Здравейте!Имам собствен парцел около 4 декара и искам да направя склад метали.Може ли това да бъде финансирано по програма?

 16. Reply
  Стоян Стоянов 28.06.2012 at 16:41

  Здравейте,искам да създам фотоволтаична централа в Бургас,бихте ли ме насочили

  • Reply
   Ивайло Янков 29.06.2012 at 8:25

   Здравейте Стоян,

   За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 на територията на града Бургас, тъй като той не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат по програмата, Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини за област Бургас, а те са както следва: Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

 17. zdraveite interesuva me dali kv.6umeli-etara gr Gabrovo dali popada v spisaka za razvitie na selskite raioni

 18. Reply
  В. Янкова 29.11.2011 at 22:28

  Означава за момента отглеждане на цветя /едногодишни и многогодишни/ и тяхната продажба.

 19. Reply
  Ивайло Янков 29.11.2011 at 16:35

  Здравейте г-жа Янкова,

  Моля обяснете какво се има предвид под „градински център“

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  В. Янкова 27.11.2011 at 20:12

  Здравейте,

  И от мен един въпрос 🙂 Възможно ли е финансиране по ЕП на градински център и къде мога да намеря изискванията, на които трябва да отговарям, ако е възможно.

  Благодаря предварително.

 21. Reply
  Ивайло Янков 22.11.2011 at 20:53

  Здравейте Йорданка,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране в сферата на туризма по Мярка 312/311, която е част от програма „Развитие на селските райони“.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. Zdraveite! Moga li da kandidatstvam po niakoia miarka, programa na ES za novosazdadena fima v obshtina Tutrakan – malak selski hotel ili sladkarski tseh ili druga deinost.

 23. Reply
  Ивайло Янков 15.11.2011 at 10:52

  Здравейте Мари,

  Не знам дали Ви разбирам правилно! Ако искате да кандидатствате за довършване на хотела, то няма проблем да се случи стига да се намира в някоя от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А-Я!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. zdraveite,imam proekt za malak semeen xotel,koito se sastoi ot 7-10stai i restorant,proekta o6te ne e zavar6en no v blizko bade6te 6te bade zavar6en.Vaprosat mi e moga lli da kandidatstvam po-programata i kam kogo triabva da se obarna,poto4no kakvo triabva da napravia.blagodaria vi

 25. Reply
  Ивайло Янков 14.11.2011 at 17:45

  Здравейте отново,

  При желание от ваша страна моля заповядайте в нашия офис! Що касае информация свързана с кандидатстването по програма за финансиране има доста в нашия сайт, просто няма как да Ви разпиша всичко на имейла!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Reply
  Алекс Начев 12.11.2011 at 23:14

  Здравейте отново и благодаря за отговора, г-н Янков.

  Дейността ще се развива на територията на приоритетна община-проверих.
  Не съм наясно с европрограмите, откъде и с какво се започва. Надявам се Вие да ми разясните накратко… за проектите и всичко необходимо – като цени и време / може на мейла /
  Благодаря за отделеното време!

 27. Reply
  Ивайло Янков 11.11.2011 at 12:25

  Здравейте Алекс,

  Стига исканата от вас дейност да се развива на територията на приоритетна община за Мярка 312/311 Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за нея.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 28. Reply
  Алекс Начев 10.11.2011 at 17:31

  Здравейте,
  Искам да Ви попитам има ли програма за финансиране за изграждане на автосервиз с 3 клетки? Фирмата ни е малка / 2 наети лица + управител /, в момента се занимава с търговия на различни резервни части. Мисля, че дейността ни попада в една от приоритетните общини.
  Благодаря Ви предварително!

 29. Reply
  Ивайло Янков 01.11.2011 at 17:33

  Здравейте Тоня,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312.

  Имайте предвид, че трябва да се действа изключително бързо ако искате да входираме вашия проект тази година. В противен случай, че трябва да входираме вашия проект следващата година по Мярка 311.

  За повече подробности се свържете с мен!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 30. Reply
  Тоня Минчева 01.11.2011 at 16:10

  Здравейте,
  Имаме къща за гости в гр.Сопот.Тъй като искаме да разширим дейноста ,възможно ли е изграждането на басейн,джакузи,както и закупуването на коне да се финансира по мярка 312.
  Благодаря Ви предварително!

 31. Reply
  Ивайло Янков 27.10.2011 at 15:27

  Здравейте Христина,

  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311 при положение, че исканата от вас дейност се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 32. Reply
  Христина Ганчева 27.10.2011 at 14:43

  Моля за да ме насочите има ли програма за финансиране на изграждането на детски център за забавление в съществуващ сграда.

 33. Reply
  Ивайло Янков 12.10.2011 at 10:28

  Здравейте Весела,

  В зависимост от използваната суровина Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 123 и/или 312, които са част от програма „Развитие на селските райони“. Ако проекта Ви е по Мярка 123 то няма ограничение относно приоритетните общини.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 34. Искам да попитам дали попада в мярка 312, ако се изготви проект за малък сладкарски цех на територията на някой от одобрените селски райони?

 35. Reply
  Ивайло Янков 11.10.2011 at 10:08

  Здравейте Николай,

  Моля да ми опишете технологията и основната използвана суровина за да мога да Ви кажа по коя програма може да бъде финансирана исканата от вас дейност.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 36. Reply
  Николай Гочев 10.10.2011 at 23:41

  здравейте, искам да инвестирам в производство на дървени въглища, чрез закупуване на инсталация за производството на дървени въглища по новите изисквания на МОСВ, мога ли да кандидатствам по мярка 312 от ПРСР и АКО ДА какво трябва да направя като за начало.
  Благодаря ви предварително

 37. Reply
  Ивайло Янков 18.02.2011 at 12:19

  Здравейте Виктория,

  Това, което искате е извън правилата на Мярка 312! За да започнете СМР частта трябва да мине комисия, която е до 20 дни след като входирате проекта си за финансиране. Всеки направен разход по изпълнението на дейностите по проекта са не признати преди това.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 38. Reply
  Виктория 17.02.2011 at 23:39

  Здравейте!
  Искам да кандидатствам по мярка 312,всички документи,проекти са почти готови ,но разбрах че приема ще бъде края на 2011 година. Интересува ме, ако започна строителството преди да съм подала заявление за участие има ли някъкъв начин да ми изплатят част от разходите след това.
  Благодаря предварително!

 39. Reply
  Ивайло Янков 10.02.2011 at 16:37

  Здравейте Галина,

  Ако правилно съм Ви разбрал искате финансиране за закупена сграда, което е не допустим разход по програмите! Моля ако не съм Ви разбрал правилно да поясните

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 40. Reply
  Галина Петкова 10.02.2011 at 16:14

  Здравейте, Искам да попитам допустимо ли е финансирането на вече закупена селскостопанска сграда и по коя мярка ? Сградата ще се ползва за нуждите на регистриран земеделски производител.
  Благодаря предварително.

 41. Reply
  Ивайло Янков 28.01.2011 at 11:45

  Здравейте Йорданка,

  При всички случай ще имате предварителни разходи, до входирането на проекта, които са около 10 000 – 15 000 лв. (технически, архитектурни проекти, такси, консултантски и т.н.) 70% Вие е безвъзмездната субсидия, като 30% е съ-финансиране от ваша страна, дали ще са собствени средства и/или банков кредит няма значение.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 42. Reply
  йорданка пенчева 27.01.2011 at 21:35

  Здравете Ивайло,искам да кандидатсвам по мярка 312.Не ми е много ясно трябва ли да имаш начален капитал,за да започнеш дейност в областта селски туризъм?Какво означава,че се финансира проекта до 70%? Останалите30%?

 43. Reply
  Ивайло Янков 24.01.2011 at 17:17

  Здравейте Деница,

  За съжаление и за двете дейности няма как да кандидатствате тъй като попадат под обхвата на община Свищов, която не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“, Мярка 312

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 44. Здравейте имам два вупроса:1.Къща за гости в с.Вардим, съответния имот е заведен като актив на фирмата.Къщата е в почти завършен вид,без обзавеждане.Може ли да кандидатсвам по някоя от програмите?
  2.Кафе-бар на територията на град Свищов,с персонал над 50 души.Бихте ли ме опътили към коя програма да се насоча?

 45. Reply
  Ивайло Янков 21.01.2011 at 11:33

  Здравейте Иво,

  Проектите се входират в териториалните звена на Разплащателна агенция, след което отиват в централно управление в София.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 46. Reply
  Ивайло Янков 21.01.2011 at 11:26

  Здравейте Мария,

  Най- добре е съответния имот да бъде заведен като актив на фирмата. Към март месец тази година се очаква да отвори новия прием на проектни предложения по Мярка 312.

  Що касае нашите финансови условия ще ги получите на посочения електронен адрес!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 47. Reply
  Иво Тонев 21.01.2011 at 10:53

  Бихте ли ми казали къде се приемат окончателно проектите в областната разплащателна агенция или в Министерството на земеделието?

 48. Здравейте, искам да развия селски туризъм- къща за гости по 312 програма за 50 000 евро. Какъв ще е Вашият хонорар за всичко до приемане на проекта?

 49. Имам къща с която искам да кандидатствам по 312 програма. Предстои ми регистрирането на ЕООД. Задължително ли е да се впише като актив на фирмата как ще е по-добре за мен? В момента отворена ли е тази програма? Благодаря Ви предварително.

 50. Reply
  Ивайло Янков 19.01.2011 at 17:14

  Здравейте Димитър,

  Прекия разход, който се дава предварително за подготовката на проектната документация при не одобрение на проекта се губи, но друг е въпроса и отношенията с консултантската фирма. Дали по тяхна вина не е одобрен проекта или по ваша, а е възможно и форсмажорна ситуация.Имайте предвид, че сериозните консултантски фирми имат интерес проектите да бъдат одобрявани и поради тази причина се отнасят твърде сериозно с всеки един проект. Това дали е поел 20 или 200 проекта няма никакво значение ако е добре свършена работата. Нали за това се плаща, има и вариант да не използвате консултант, но дали проекта ще е добре направен е друг въпрос, както и загубеното време от ваша страна. В крайна сметка Вие си избирате! Животът отговаря на този, който заслужава, а не на този, който има нужда. Не се казва: „Ако имаш нужда, ще пожънеш!“. Казва се: „Ако посееш, ще пожънеш!“. Хората казват: „Аз наистина имам нужда да пожъна!“ Тогава наистина имаш нужда да посееш!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

1 2 3 4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0