Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:
Да сегментирате пазара и да се насочите към настоящите и потенциални доставчици и суровини и бъдещите клиенти на вашите продукти /услуги. Трябва да си отговорите икономическо съобразно ли е разстоянието на което се намират, тоест разходите до там няма ли да повишат повече себестойността на Вашия продукт и да го направят неконкурентен? Ако ли не е задължително да помислите дали има надежден транспорта и комуникация от/до тях и комуникациите. Съобразете и кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате.
Когато правите анализ на бъдещия си бизнес обособете в отделни звена и настоящото състояние и тенденциите на средата, евентуалните заплахи и начините за преодоляването им, което веднага ще осигури намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит като например:
Какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност/можете да потърсите отговор в статистики и прогнози за развитието на региона/? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло /може да проверите дали областната стратегия залага в целите си подобрение на инфраструктурата в региона и дали има планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони/?

Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите за производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката и минималните изисквания за дейността, гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
Това е необходимо да направите, за да може да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването или смекчаването на бъдещи санкции от държавните органи.
За да ограничите енергопотреблението на бъдещия обект на вашето производство и успоредно с това да намалите себестойността на продуктите може да помислите за внедряването и употребата на алтернативни източници на енергия. Това ще въздейства значително върху средносрочната Ви конкурентоспособност.

Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези „общи“ разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата. С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи.
Например: Внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за „създаване“на управленската система още към подготвителните „общи разходи“, а разходите за сертифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция.
Сега е моментът да подберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията – неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност с левова равностойност над €15,000. Имайте предвид, че „разбиването“ на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по €15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта
Извлечените данни от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.

Как да изберете най-подходящата за Вас оферта?
Следвайте следната поредица от стъпки:

1. ОСИГУРЕТЕ ПО ТРИ ОФЕРТИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ НАД €15000, ЗА ЧИЯТО ПОДКРЕПА КАНДИДАТСТВАТЕ.
С цел да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате е задължително да поискате оферти от няколко източника, за да могат те да се съпоставят и да се подбере икономически най-целесъобразната:
Например: Ако стойността на услугите/продуктите/СМР/оборудването, което ще закупите е над €15000, то следва да поискате по няколко оферти съответно от: Проектантско/консултантски фирми, Строителни фирми, Доставчици на машини и съоръжения.

Когато пускате искането за оферта на определен доставчик на продукт/услуга е необходимо да съобразите офертата с определено типово задание и/или технически спецификации за услугата. Искането за оферта трябва да се разпрати на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.

ПРИМЕР за искане за оферта: Виж приложението

Ако решите да публикувате това искане за оферта в централен всекидневник е важно да знаете, че тези разходи подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. изпълнители/доставчици.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ОФЕРТА ПО ИЗБРАНА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА.

ПРИМЕР за процедура:

След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.

3. ПРИЛОЖЕТЕ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА КЪМ ОБЩИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

4. ПОПЪЛНЕТЕ В БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДАННИТЕ ОТ ИЗБРАНИТЕ ОФЕРТИ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ДАННИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ТАБЛИЦИ

Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт „гълтат“ голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.

Статията е предоставена от Мария Петрова, Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания Енпром ООД: www.enprom.bg

195 Comments
 1. Reply
  Димитър димитров 19.01.2011 at 14:36

  Поздрави за изчерпателните отговори, какво става ако не бъде одобрен проекта, тези пари които са дадени се губят, имам предвид хонорара на консултанта. Един консултант може да приеме 20 проекта по 5 хл.лева а да не бъдат приети една по-голяма част. Разбирате за какво става въпрос.

 2. Reply
  Ивайло Янков 17.01.2011 at 17:05

  Здравейте Тончо,

  Ние като консултантска компания осигуряваме цялостно решение от А-Я, тоест набавяне на проектната документация, подготовка на бизнес плана + финансовия анализ, управление на проекта след неговото одобрение и задължително ние заедно с вас входираме проекта към съответната РА.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Reply
  Тончо Петков 17.01.2011 at 16:34

  Здравейте, бихте ли ми казали какво трябва да изисквам от консултанта, който ще ми подготви проекта.След като бъде готов той ли трябва да го внесе в областната разплащателна агенция или това е мое задължение. Благодаря Ви предварителнол

 4. Reply
  Ивайло Янков 10.01.2011 at 11:55

  Здравейте Иван,

  Новия прием на проектни предложения по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 се очаква да стартира през месец март/април 2011 г.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Здравеите, кога се очаква да започнат да приемат заявления по мярка 312 ?

 6. Reply
  Ивайло Янков 03.01.2011 at 16:12

  Здравейте Калин,

  Така както сте описали дейностите трудно ще се обоснове бизнес плана Ви. Лично моя съвет към вас е да потърсите друг финансов донор.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 7. Мога ли да кандидатствам по мярка 312 с Проект за стартиращ бизнес,
  а именно „Таксиметрова услуги“. Мога ли с пари от програмата да за-купя таксиметров автомобил и да създам две работни места, евентуал-но да построя гараж, да купя средства за комуникация и др. свързани с дейността.Общината ни е в списъка на общините в селските райони.

 8. Reply
  Ивайло Янков 01.12.2010 at 11:10

  Здравейте отново,

  Положението е следното:

  Ако ще се кандидатства за дейност свързана с производство, то тогава трябва да се види, какво точно ще се произвежда за да видим по коя от мерките ще се готви проекта тъй като има значение. При това положение няма значение къде се намира базата, освен ако исканото производство се финансира по мярка 312, то тогава важи приоритетността на общините, но не важи ограничението за туристическите дейности.

  Ако ще се кандидатства в сферата на туризма то тогава трябва въпросното село да не е на територията на не допустимите селища и курортни комплекси.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. Reply
  валентина 01.12.2010 at 0:21

  здравейте ! благодаря ви много за бързият отговор,идеята ми за въпросната сграда е цех за сладки или закуски нещо свързано със производство нали целта е откриване на повече работни места,в списъка пише к,к, Албена,но нашето село е отделно на 4 км от комплекса ,тоест не е в списъка така ли да го разбирам,знаете ли дали ще стартира такава програма и за нас?

 10. Reply
  Ивайло Янков 30.11.2010 at 11:11

  Здравейте Валентина,

  Въпросния имот, който притежавате ако се намира в следните места (вижте по долу) и дейността е свързана с туризъм то тогава няма да може да кандидатствате.

  Не сте посочила за каква дейност точно искате да кандидатствате!

  „Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности“

  к.к.Албена, с.Ахелой, гр.Ахтопол, гр.Балчик, гр.Банско, с.Божурец, к.к.Боровец, с.Българево, гр.Бяла (област Варна), с.Варвара, в.с. Дюни, с.Езерец, в.с.Елените, с.Емона, гр.Каварна, с.Камен бряг, к.к. Камчия, гр.Китен, с.Кранево, с.Крапец, с.Лозенец, гр.Несебър, гр.Обзор, к.к.Пампорово, гр.Поморие, гр.Приморско, ММЦ-Приморско, с.Равда, с.Резово, в.с.Русалка, с.Св. Влас, с.Синеморец, к.к.Слънчев бряг, гр.Созопол, с.Топола, с.Тюленово, гр.Царево, с.Черноморец, гр.Шабла, с.Шкорпиловци

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Reply
  валентина 29.11.2010 at 22:50

  здравейте!вече имаме собствен бизнес-хранителен магазин 115 кв ,ресторант 120 кв и 7 хотелски стаи в село Оброчище до к,к, Албена,преди 3 години закупихме сграда от РПК Балчик-315 кв,която стои затворена,разбрах че за нашият район след нова година ще има отпуснати евро средства,мога ли да кандидатствам по проект за финансиране за микропредприятие или бихте ми дали идея и добър екип ,ще трябват ли предварителни средства? благодаря !

 12. Reply
  Ивайло Янков 17.11.2010 at 10:59

  Здравейте Любка,

  Община Аксаково е приоритетна по програма „Развитие на селските райони“ Мярка 312 и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 13. Reply
  lubka atanasova 16.11.2010 at 16:34

  zdraveite pritejavam 2 dk.imot v regylaziq v ob6ina aksakovo imam odobren proekt za zavedenie za xranene vaprosat mi e moga li da y4astvam po programa 312 za selski tyrizam ima mqsto i za xotelska postroika ili ka6a za gosti blagodarq vi

 14. Reply
  Ивайло Янков 10.11.2010 at 16:31

  Здравейте Крисантина,

  Разбира се, че е възможно! Но по добрия вариант е 65, което означава, че ако няма нарушения и не коректна информация по вашия проект няма причина той да не бъде одобрен.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Reply
  Крисантина 10.11.2010 at 15:28

  Имам ли шанс да бъде одобрен проекта ми по парограма Развитие на селските райони, мярка 312, ако точките ми по критериите за оценка на кандидата са 55.

 16. Reply
  Ивайло Янков 02.11.2010 at 11:37

  Здравейте Мелина,

  Ако ще кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 то по добрия вариант е да се направи една нова фирма със седалище община Стражица и да заведете като актив въпросната къща, като всички плащания трябва да се случват през тази фирма.

  Предварителните Ви разходи ще са около 10 000 – 12 000 лв. (архитектурен проект, технически проект, разрешителни, консултантски и т.н.), като това са признати и възстановими разходи по програмата след, като проекта Ви бъде одобрен за финансиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Искам да закупя каща в село което се намира в община Стражица и да направя семеен хотел на името на фирмата ли е по добре да се купи или няма зна4ение и какви предварителни разходи има до като се одобри един такав проект за финансиране от Европеиския саюз

 18. Reply
  Ивайло Янков 01.10.2010 at 11:39

  Здравейте Галина,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 тъй като село Осеново е част от община Банско, която е приоритетна. Имайте предвид, че предварителните Ви разхода до момента на входиране на проекта ще са между 10 000 – 15 лв. ( архитектурни проекти, технически, разрешителни, консултантски и др. режийни) Това са признати и възстановими по програмата, но се правят предварително.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 19. Здравейте !

  Притежавам две стари сгради в с.Осеново-Родопи,който искам да превърна в къща за кости.Село Осеново в общините с приоритет ли е при кандидатстването? Искам да ги реконструирам и подобря. Какви са изискванията за получаване на субсидии при условие ,че нямам много налични средства? Посъветвайте ме към кого да се обърна 🙂
  БЛАГОДАРЯ Предварително :))

 20. Reply
  Ивайло Янков 09.09.2010 at 13:17

  Здравей specialen_3,

  Първо искам да ти кажа, че трябва да пишеш на кирилица!!!
  Село Бъзън е част от община Ветово, област Русе (ако говорим за това село), която е сред приоритетните общини по програма „РСР“,Мярка 312 и ти може да кандидатстваш с проект за финансиране. Що касае къщата тя трябва да се заведе като актив на фирмата кандидат и/или отдаде под наем за много дълго време. По добрия вариант е първия.
  Относно срока вече остава за следващата година, което означава, че може да се работи от сега за да си готов!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 21. Reply
  Ивайло Янков 08.09.2010 at 10:13

  Здравейте Стефка,

  Процеса по подготовката и входирането на проект за изграждане на ФВ – Централа не е лек и Вие трябва да си прецените възможностите. Имайте предвид, че предварителните Ви разходи до входирането на проекта са около 10 000 – 15 000 лв. Много важен момента е и земята на която ще се изгражда централата. Както и това тя да се намира в приоритетна общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. iskam da popitam:na6eto selo bazan namira6to se v ob6tina ruse dali popada v rayonite za finansirane? imam ogromna ka6ta koyato e sobstvenost na roditelite mi,tryabva li da mine kato aktiv na firmata mi za da moga da kandidatstvam za selski turizam,i sroka do koga e za kandidatstvane?blg

 23. Reply
  Стафка Мужикова 07.09.2010 at 20:06

  Имам ли някакв шанс да кандидатствам по мярка 312 за направа на фотоволтаична ферма до 60кв

 24. Reply
  Ивайло Янков 24.08.2010 at 10:37

  Здравей Нушка,

  Основната част от хонорара се плаща след, като проекта бъде одобрен за финансиране. Има пряк разход, който се плаща при подписване на договор, като е разделен на две: при подписване на договор и след като проекта бъде входиран към съответната РА. Имай предвид, че това са признати и възстановими разходи по програмата. Трябва да знаеш също, че ще имаш разходи за набирането на необходимата документация, като основно перо е архитектурния проект, както и техническия.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 25. Здравейте!

  Интересувам се към кого да се обърна за изготвяне на проект за къща за гости. Има ли фирма която взема комисионната ,след като проекта бъде одобрен?

  Поздрави,

 26. Reply
  Ивайло Янков 02.07.2010 at 16:12

  Здравейте Христо,

  Така не мога да Ви кажа, моля дайте повече информация за вашата дейност!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 27. Здравейте, искам да разбера по коя програма мога да кандидатствам за закупуването на допълнително оборудване на нашата машиностроителна компания.

 28. Reply
  Ивайло Янков 28.06.2010 at 11:50

  Здравейте Силвия,

  За да кандидатствате за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 трябва да отговаряте на основните критерии за допустимост, като:

  Хотела трябва да бъде до 20 помещения;

  Трябва да се намира в една от приоритетните общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 29. Zdraveite,

  firmata za koqto rabotq pritejava hotel v planinata v ekologichen raion (raion koito v momenta prinadleji kam PAN parkove i e sertifiziran po strogi ekologichni proekti).Hotelat razpolaga s 58 stai. Firmata iska da modernizira hotela kakto i da izgradi novi otdeli, kato SPA, zookat, detski kat, konferetna zala i t. n. za da stane po konkuretnospososobna na pazara. Ima li niqkakvi vazmojnosti za finansirane na projekta?

  Blagodaria za informaziqta

 30. Reply
  Ивайло Янков 16.06.2010 at 9:53

  Здравейте Жанета,

  При това положение Вие може да кандидатствате по програма „Конкуретноспособност“ при положение, че отговорите на изисквания на програмата. Имайте предвид, че тя е отворена в момента, което означава, че добре да побързате!

  Основни критерии за допустимост по ПКС

  Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата наобявяване началото на процедурата за подбор на проекти;
  • Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 80 000 (осемдесет хиляди) лева;
  • Развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове съгласно

  Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:
  – Сектор C – Преработвателна промишленост (с изключение на дейностите, попадащи в забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006, посочени по-долу в т. 2.1.4 от Насоките);
  – Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и код 63 „Информационни дейности”;
  – Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 31. Reply
  Ж. Тодорова 15.06.2010 at 17:21

  Бихте ли ми казали по коя мярка е може да кандидатства фирма с персонал до 50 души, намираща се в селски район с предмет на дейност бутилиране на минерална вода. Целта на инвестицията е закупуване на нови машини и разширяване на производството.

 32. Reply
  Ивайло Янков 10.06.2010 at 15:23

  Здравейте Ягодка,

  Много е относително! Зависи на какъв етап сте! Ако започвате от „гола ливада“, трябва да подготвите архитектурните, техническите проекти, разрешителни за строеж, други документи, подготовка на проекта за финансиране и т.н. Това във времето е различно. От няколко месеца до година, зависи с каква бързина се случват нещата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 33. Здравейте, бих искала да Ви попитам какъв може да бъде срока по изготвяне на даден проект за селски туризъм (проектиране изграждане на нова къща за гости).

  Благодаря

 34. Reply
  Николай Недялков 07.06.2010 at 11:41

  Здравейте, реших да кандидатствам по мярка 312 и стойността на строителството ми излиза над левовата равностойност на 15 000 евро за което триабва да събера 3 оферти.Някой може ли да ми каже как би трябвало да изглежда запитването за изготвяне на оферта или има ли някакво типово запитване? Благодаря предварително!

 35. Reply
  Ивайло Янков 19.05.2010 at 15:38

  Приятели,

  Екипа на Finansirane. eu поднася най – искрените си извинения за неотговарянето на вашите въпроси към нас. Това се дължи на технически проблем, свързан с преместването на информационния портал Finansirane. еu на собствен сървър.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 36. zapitbane pritegavame nakolko dobre podargani selski imota v selo ruptsi 4erveno bregua o6ina za koito imame idei za selski 4ugdestranen turizam po marka 312 nugdaem se ot savet kak da stane
  slet kato3 marka 312 e sprana

 37. Reply
  Иавайло Здравков 15.03.2010 at 12:24

  Здравейте Ася,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312 стига дейността Ви да се развива в една от приоритетните общини за програмата. На посочения линк: https://finansirane.eu/?p=310 , може да ги видите.
  Моля да се съобразите с това, че избраната от вас община трябва да е извън агломерационните ареали за да може да вземете допълнителните 20 точки.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 38. Reply
  Ася Колева 14.03.2010 at 18:49

  Здравейте!Бих искала да попитам дали мога да кандидатствам с проект за изграждането на автосервиз,който да бъде финансиран от Европейския съюз и по каква мярка.Благодаря.

 39. Reply
  Иавайло Здравков 25.02.2010 at 11:47

  Здравейте Димитър,

  Община Разлог е приоритетна по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312 и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране към нея. Не сте описали какво точно искате да правите. Ако земята е земеделска то тогава ще трябва да сменяте статута, ако ще се изгражда къща за гости примерно, ще трябва да се набавят необходимите разрешителни, архитектурни и технически проекти т.н.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 40. Reply
  Димитър 24.02.2010 at 22:05

  Здравейте!Имам 1,5 дка земя в село Бачево община Разлог.Желая да развивам там селски туризъм.Какви са условията и има ли по-специални изисквания за кандидатстване.Благодаря Ви за отговора.

 41. Reply
  Иавайло Здравков 23.02.2010 at 14:09

  Здравейте Мариан,

  Ако въпросните места са към обхвата на общините Пловдив или Асеновград то тогава не може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „РСР”, Мяка 312, която е основна за финансиране на проекти в сферата на ВЕИ. Съ финансирането е само финансово, тоест земята не може да бъде приета като съ финансиране. Що касае подробната информация касаеща етапите няма как ди Ви ги изпратя на електронната поща. Това изисква персонална консултация, а останалата информация я има качена в сайта на Finansirane.eu, както и в нашия форум. Относно гаранцията няма как да Ви кажа 100 % просто не е сериозно, но нашата работа е да подготвим нещата професионална, всичко да е съобразено с изискванията на програмата, като по този начин няма причина проекта Ви да не бъде одобрен.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 42. Reply
  Иавайло Здравков 23.02.2010 at 13:33

  Здравейте Иван,

  По Мярка 312 няма такова ограничение. Всичко е на база пазарна стойност на избраната от вас оферта на фирма, която ще е под изпълнител на проекта Ви.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 43. Reply
  Мариан Иванов 23.02.2010 at 10:57

  Здравейте г-н Янков.Може би ще се повторя с моите въпроси,но имам нужда от компетентни отговори,актуални към днешна дата.Става въпрос за ФВ Централа.Имам два много подходящи имота за целта,намиращи се на околовръстен път Пловдив-Асеновград.3дка. с лице на пътя и 7дка. в същия район,но на 3-та,4-та линия.Тази област попада ли в приоритетните общини?След предваритлните разходи от 20-25 000лв.има ли гаранция ,че точно моя проект ще бъде одобрен?Коя е най-подходящата програма за мен?Ако не бъда одобрен по една програма,мога ли да кандидатствам по друга със същите документи и без допълнителни разходи?Тези 30% самоучастие могат ли да бъдат оправдани с земята,която притежавам,и ще използвам за Централата?Над едното място преминава 110kw електропровод,това пречка ли е?Ще Ви помоля ако имате възможност да ми изпратите на имейла подробна информация за всички стъпки и етапи,от началото до края.

 44. Reply
  Иван Иванов 22.02.2010 at 20:35

  Здравейте,
  можете ли да ми кажете колко са максималните разходи за СМР на кв.м. по мярка 312.
  Благодаря Ви!

 45. Reply
  Иавайло Здравков 27.01.2010 at 10:37

  Здравейте Гергана,

  Мярката по която може да кандидатствате за краве ферма е 121, но тя в момента е затворена. И все още не ясно кога ще отвори за прием на проекти през тази година. Моля да посетите нашия форум в секция: ЖИВОТНОВЪДСТВО – проектиране; технология на отглеждане; финансиране за повече информация.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 46. Reply
  Гергана 26.01.2010 at 17:05

  Здравейте г-н Янков
  разчитам на вашата компетентност и отзивчивост,да ме насочите, по коя мярка да кандидатствам за създаване на кравеферма с крави за месо?
  Кратко представяне:
  На 30 години съм, имам опит в отглеждането им, разполагам с известна сума пари и 20 дка собствена земя върху, която да отглеждам храна за същите.
  Като физическо лице съм. Нямам фирма.

  Предварително Ви благодаря

 47. Reply
  Иавайло Здравков 25.01.2010 at 11:28

  Здравейте Даниела,

  Моля уточнете точно дейността на въпросния „център за развличения”

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 48. Reply
  Даниела 23.01.2010 at 0:00

  Здравейте бих искала да попитам дали мога да кандидатствам с проект за създаването на център за развлечения,който да бъде финансиран от Европейския съюз…Дали изобщо са предвидени пари за подобни пректи? Благодаря 🙂

 49. Reply
  Иавайло Здравков 21.01.2010 at 12:32

  Здравей Димитр,

  Поздравления за твоята предприемчивост! Щом успяваш да развиваш успешен бизнес в България, трябва да послужиш като пример за много българи, които само си намират причини и оправдания за това, че нищо не се случва.

  По същество ще започна с населеното място в което планираш да реализираш твоите проекти – община Белоградчик. За да не те затормозявам с излишни термини, ще ти кажа, че тя е приоритетна и ще получиш максимален брой точки при оценката на твоя проект по този критерии.

  За да си допустим кандидат е нужно да оперираш като юридическо лице – тоест да имаш регистрирана фирма в България и по конкретно в община Белоградчик. Това дали си български гражданин или не в случая не касае програмата. Идеята е, че този бизнес, който ще създадеш евентуално ще генерира печалба, а тази печалба някакви данъци, които ще отиват в общината, а не в Русия, от където си.

  Това, че вече си създал и управляваш успешно подобен бизнес е един много голям плюс при кандидатстване, тъй като ще можеш да покажеш капацитет и опит, а на това се гледа много добре.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 50. Здравейте!

  Аз съм чъжд гражданин (от Русия, роден в гр.Москва). 8 години живея в България. Има ЕГН. От 5 години развивам туризм в гр. Белоградчик. Притежавам 3 къщи за гости (вече са изградени и работят). Оперирам тази дейност с собствена туроператорска фирма, регистрирана как ЕООД в гр. Белоградчик.
  Преди 1 година закупих неколко къщи в едно село, близо до Белоградчишки скали с обща площ 10 дк. Разработах идеен проект за изграждане на селище(кемпинг) с туристическа направленост.
  Мога ли участвам в програма по развитие на селски туризм и да разчитам на субсидии?
  Благодаря предварително за отговор!

  ДК

1 2 3 4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0