Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:
Да сегментирате пазара и да се насочите към настоящите и потенциални доставчици и суровини и бъдещите клиенти на вашите продукти /услуги. Трябва да си отговорите икономическо съобразно ли е разстоянието на което се намират, тоест разходите до там няма ли да повишат повече себестойността на Вашия продукт и да го направят неконкурентен? Ако ли не е задължително да помислите дали има надежден транспорта и комуникация от/до тях и комуникациите. Съобразете и кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате.
Когато правите анализ на бъдещия си бизнес обособете в отделни звена и настоящото състояние и тенденциите на средата, евентуалните заплахи и начините за преодоляването им, което веднага ще осигури намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит като например:
Какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност/можете да потърсите отговор в статистики и прогнози за развитието на региона/? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло /може да проверите дали областната стратегия залага в целите си подобрение на инфраструктурата в региона и дали има планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони/?

Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите за производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката и минималните изисквания за дейността, гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
Това е необходимо да направите, за да може да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването или смекчаването на бъдещи санкции от държавните органи.
За да ограничите енергопотреблението на бъдещия обект на вашето производство и успоредно с това да намалите себестойността на продуктите може да помислите за внедряването и употребата на алтернативни източници на енергия. Това ще въздейства значително върху средносрочната Ви конкурентоспособност.

Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези „общи“ разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата. С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи.
Например: Внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за „създаване“на управленската система още към подготвителните „общи разходи“, а разходите за сертифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция.
Сега е моментът да подберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията – неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност с левова равностойност над €15,000. Имайте предвид, че „разбиването“ на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по €15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта
Извлечените данни от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.

Как да изберете най-подходящата за Вас оферта?
Следвайте следната поредица от стъпки:

1. ОСИГУРЕТЕ ПО ТРИ ОФЕРТИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ НАД €15000, ЗА ЧИЯТО ПОДКРЕПА КАНДИДАТСТВАТЕ.
С цел да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате е задължително да поискате оферти от няколко източника, за да могат те да се съпоставят и да се подбере икономически най-целесъобразната:
Например: Ако стойността на услугите/продуктите/СМР/оборудването, което ще закупите е над €15000, то следва да поискате по няколко оферти съответно от: Проектантско/консултантски фирми, Строителни фирми, Доставчици на машини и съоръжения.

Когато пускате искането за оферта на определен доставчик на продукт/услуга е необходимо да съобразите офертата с определено типово задание и/или технически спецификации за услугата. Искането за оферта трябва да се разпрати на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.

ПРИМЕР за искане за оферта: Виж приложението

Ако решите да публикувате това искане за оферта в централен всекидневник е важно да знаете, че тези разходи подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. изпълнители/доставчици.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ОФЕРТА ПО ИЗБРАНА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА.

ПРИМЕР за процедура:

След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.

3. ПРИЛОЖЕТЕ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА КЪМ ОБЩИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

4. ПОПЪЛНЕТЕ В БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДАННИТЕ ОТ ИЗБРАНИТЕ ОФЕРТИ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ДАННИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ТАБЛИЦИ

Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт „гълтат“ голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.

Статията е предоставена от Мария Петрова, Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания Енпром ООД: www.enprom.bg

195 Comments
 1. Reply
  Иавайло Здравков 20.01.2010 at 14:37

  Здравейте Ангел,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на фурна за хляб и тестени изделия по програма „РСР”, Мярка 312. Към март тази година се очаква да отвори новия прием на проекти по мярката.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Zdraveite g-n Zdravkov,

  Imam imot v regulatziq v edin ot selskite raioni podlejasti na finansirane po mqrka 312.Vaprosite mi kam vas sa imam li pravo da kandidatstvam s proekt za izgrajdane na furna(mikropredpriqtie) za hlqb i testeni izdeliq?Koi sa srokovete za podavane na proekta v DFZ za 2010g.
  Blagodarq vi predvaritelno!

 3. Reply
  Иавайло Здравков 18.01.2010 at 12:35

  Здравейте г – н Иванов,

  Кандидатстването по програма на ЕС не е лека работа. Има си предварителни разходи, които трябва да се направят. Трябва да е ясно едно, не може, без да се даде 1 лев да вземеш 200 000 евро. Тези средства са за подпомагане на развитие на конкретна бизнес идея, за която трябва да докажете, че има потенциал за развитие, това не е социално подпомагане, искам да ме разберете правилно.

  Банката разбира се, че ще Ви даде средства след, като проекта Ви бъде одобрен. Тя няма на каква друга база да Ви отпусне средства. При добра финансова оптимизация ще Ви се наложи да вземете кредит само 30%, които Вие трябва да съ финансирате, като имате възможност да ползвате средства от самата програма.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Г-н Янков,

  Виждам че не сте отговорили на питането на г-жа или г-ца Петкова от 04.09.2009 в 16:43.
  Тя задава много важен въпрос, който интересува и мен: откъде да си осигурим първоначалната инвестиция/разходите по която тя добре е описала/ от 30 % например на проект, който струва 200 000 лв, след като банките отпускат кредит само срещу одобрен проект( без да слагате възможностите за ипотекиране на съществуващ собствен имот)?

  Можете ли да ме посъветвате?

 5. Reply
  Иавайло Здравков 30.12.2009 at 12:15

  Здравейте Константин,

  Вие може да кандидатствате за изграждане на предприятие по Мярка 123 от програма „РСР” и по Мярка 312, 311 за създаване на аптека. Относно изграждането на предприятието ще ми трябва повече информация за да мога да Ви кажа как ще е най добре при кандидатстването с проект за финансиране по Мярка 123.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Reply
  Иавайло Здравков 30.12.2009 at 11:38

  Уважаеми Галин Мичев (Sitga), ако въобще се казваш така…

  Ще ти обясня някои неща, които очевидно ти неразбираш, което е нормално за хора като теб.

  Относно комуникацията ни с представители на „МЗХ” е най-нормалното нещо, така се прави в този бизнес, не знам какво те тормози толкова, но явно ти си още в палеолитния строй, където правилата на играта са били съвсем други.

  Ще ти поясня и още един процес, за който говориш и вътрешно ти се иска да е така, но уви, нещата стоят по начин, който е далеч от чиновническото ти мислене.

  Достигането на 16% от производство на ВЕИ до 2020г. от страна на България няма нищо общо с изкупната преференциална цена, която е законово регламентирана за 25 години. Заявените мощности не означават задължително изграждане на ВЕИ такива, „приятелю” мой (Ще ти дам един прост пример: Това, което ти казваш е все едно да искаш Мерцедес S клас, но дали имаш възможност да си го купиш е нещо съвсем друго, по твоята логика на чиновник всеки втори трябва да кара Мерцедес). До момента в България има изградени около 10 мегавата ВЕИ, за да се достигне 16% до 2020г. трябва да се изграждат на година по 150 мегавата само ФВ – централи, имай предвид, че не слагам други ВЕИ, като вятър, вода и земя.

  „Животът е уникална комбинация между „искам…“ и „как да…“. Ние трябва да обърнем еднакво внимание и на двете неща”

  Малкото хора, които работят, са обект на завист от многото, които гледат!!!

  Успех в начинанията ти!

  Ивайло ЯНКОВ

 7. Reply
  константин Кръстев 29.12.2009 at 21:38

  Здравейте г-н Янков аз съм регистриран ЗП имам договор по мярка 112 занимавам се с биологично земеделие отглеждам лешници и бадемии бих искал да направя малко преработвателно предприятие.Също така завършвам и фармация и бих желал да отворя и аптека инвестицията е в селски регион за тези деиности разполагам със сграден фонд и за цеха имам и инж.технолог и гл. счетоводител /мойте родители/ Какво бихте ме посъветвали?

 8. Ивайло, стига некомпетентни изказвания бе ….

  и престани с тези нелепи реклами на някаква си там фирма ….

  чак пък сутрин коментирал този въпрос с представители на „МЗХ” и МЗХ му казвали какво предстой идните дни ….
  първо ! актуализацията и изчерпването на бюджетите се решава в ДФЗ не в мзх …

  Дано да има някой шаран да се върже … но, квотата на българия за производство на енергия от ВЕЙ е вече на изчерпване с ново завяените мощности … което значи и край на префернциялната изкупна цена в скоро време …

 9. Reply
  Иавайло Здравков 29.12.2009 at 16:34

  Здравейте Николай,

  Положението е следното: Най-добре е да кандидатствате с два отделни проекта, един за селски туризъм и друг за изграждане на ФВ – Централа. Няма смисъл да се обединяват в един, просто не е икономически изгодно за вас.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Reply
  николай търлев 29.12.2009 at 13:47

  Здравейте Г-н Янков
  Доколко аз съм запознат с условията па програмата за РСР и мярка 312 мисля че субсидия се предоставя само за еднадеиност.
  Бих искал да ви попитам има ли възможност за финансиране за изграждане на селище за отдих и фототоволтаичен парк едновременно.
  Местото си намира в приоритетна облас не много далеч от софия и е около 10 – 15 декара планинска местност.

  Предварително Ви Благодаря

  Поздрави

 11. Здравейте Борислав

  Отговорено Ви е на посочения електрон адрес!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. Reply
  Борислав Попов 21.12.2009 at 2:47

  Здравейте!Предстой ми подписванее на договор за проектиране на фотоволтайчна ел.централа с мощност 100кв.Може ли да ми изпратите на e-maila информация за цената на Вашите услуги!

 13. Reply
  Здравка 08.12.2009 at 22:46

  Здравейте Г-н Янков,
  1.В коментара си от 02.11 по-горе споменавате програма на испанското правителство, по която може да се кандидатства.
  За 100% покритие ли става въпрос, какво покрива, къде можем да прочетем повече за нея и т.н.

  2.Ако може да ми изпратите на email-а оферта за консултантски услуги за следното:

  – оформяне на документите с ЕРП (искане за проучване на условията за присъединяване)
  – инвестиционен проект
  – подготовка на проектните документи Бизнес план и Заявление за кандидатстване по мярка 312
  – каква част от консултантския хонорар ви се заплаща при кандидатстване и каква след одобрение на проекта?

  Благодаря за отговорите!

 14. Reply
  Иавайло Здравков 25.11.2009 at 16:39

  Здравейте Захарин,

  Няма проблем да кандидатствате по програма „РСР” Мярка 312, стига дейностите, които сте описали се развиват в една от приоритетните общини за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Reply
  zaharin Rashev 24.11.2009 at 19:13

  искам да попитам можели да кандидатствам по тази мярка да направя супр маркет с малък спацентър и фитнес зала за релакс в нашето град4е мислия 4е ще е добре за раиона за вмомента се занимавам с сопствен бизнес имам малка хранителна тарговия така дори могат да се отворят нови работни места

 16. Reply
  Иавайло Здравков 02.11.2009 at 11:07

  Здарвейте Иван,

  Може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на ФВ – Централа в дворно място, стига обаче да се намира в една от приоритетните общини за програмата. На 3 дка. Може да се изгради около 100 кв. централа, като инвестицията за такава е около 300 000 евро. Предварителните Ви разходи ще са около 20 000 лв. ( соларен одит, технически проект, проект за финансиране, като и други режий ни разходи). Имайте предвид, че това са възстановими разходи по програмата. В момента има възможност да се кандидатства по една програма на испанското правителство, която позволява да си покриете и предварителните разходи.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Reply
  Иван Георгиев 30.10.2009 at 21:34

  Здравейте,

  Искам да попитам може ли да се направи фотоволтаична система в дворно място 3 декара, ако може да ми кажете колко киловатова централа може да се изгради, на каква стойност ще е инвестицията и колко ще коства иазграждането на проекта и придвижването му.

  Благодаря Ви предварително.

 18. Reply
  Иавайло Здравков 30.10.2009 at 19:57

  Здравейте Ваня,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 19. Reply
  Иавайло Здравков 30.10.2009 at 18:15

  Здравейте Жени,

  В момента са отворени следните операции:
  BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”
  Процедура без определен краен срок за кандидатстване!

  2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”
  Процедура без определен краен срок за кандидатстване!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  Ваня Петрова 29.10.2009 at 17:50

  Здравейте,

  Може ли да ми изпратите на e-maila информация за цената на Вашите услуги. Става въпрос за проект за фотоволтаичен парк на парцел в Регулация в с. Бяло Поле, община Опан. Дворното място е сплощ около 1.9 дка. Ако имате представа на каква стойност ще бъде инвестицията (приблизително) и какво ще ми струва да се изготви и придвижи проекта.
  Дано не прекалих с въпросите. Благодаря предварително.

  Поздрави: Ваня

 21. Reply
  Жени Каравачева 28.10.2009 at 15:14

  Здравейте! Бих искала да попитам дали в момента се приемат проекти по програми „Стартиращи иновативни предприятия“, „Създаване на организации на производители“ и „Създаване на технологични паркове“?Благодаря предварително!

 22. Reply
  Ивайло Янков 16.10.2009 at 11:49

  Здравейте отново,

  Това, че сумата по – проекта е 50 000 лв. няма значение що касае предварителните разходи, които трябва да направите. Без значение от големи мината на централата направения разход ще възлиза между 20 000 – 25 000 лв. (соларен отид, технически проект, проект за финансиране по Мярка 312, такси и др. режийни ). Работата е една и съща, както за централа от 10 кв. така и за централа от 80, 100, 150 и т.н.
  Лично моя съвет към вас е, ако мислите да изграждате централа на стойност 50 000 лв. да си осигурите финансиране от друго място. Не си заслужава бягането и нервите за такава инвестиция., както виждате прекия Ви първоначален разход формира 50% от исканата от вас сума, което от своя страна е нерентабилно.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 23. Reply
  Весела Колева 15.10.2009 at 14:56

  Отделно от зададения въпрос, моля кажете, тъй като очевидно се занимавате с подготовката на проектите по мярка 312, каква е стойността за изработването на цялостния проект т.е до внясянето му за одобрение от ДФЗ, при инвестиция лична, около 50 000 лева?

 24. Reply
  Весела Колева 15.10.2009 at 14:40

  Г-н Янков, благодаря за отговора, но имам още един въпрос! Възможно ли е такъв парк/ фото ел./ да бъде направен върху земя, която е пасбище или мера ,тъй като в подходяшите за мярка 312, притежавам пасбища, покрай който преминават електропреносни мрежи и изглежда доста удобно?

 25. Reply
  Ивайло Янков 12.10.2009 at 12:51

  Здравейте Весела,

  Няма изискване за минимална площ на земята. Има финансови ограничения, а те са както следва:

  -Обща стойност на проекта – максимум 1 000 000 евро;

  -Безвъзмездна субсидия, като горна граница – 200 000 евро;

  -Задължително съ – финансиране от ваша страна, мин. – 30 % от стойността на проекта.

  При тези показатели най – оптималния вариант за централа е 75 – 80 кв. Необходима площ 2,5 дка. – 3,00 дка.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Reply
  Весела Колева 10.10.2009 at 19:04

  Здравейте,
  бих искала да попитам, колко е минималната площ върху, която следва да бъде разположен фотоволтаичният парк?

 27. Reply
  Ивайло Янков 29.09.2009 at 9:34

  Здравейте Павел,

  Първо трябва да се ориентирате към една от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони” Мярка 312, 311. На посочения линк: https://finansirane.eu/?p=310 може да ги видите.

  Естествено трябва Ви подходящо място, като е препоръчително то да бъде в регулация тъй, като ще спестите много време, нерви и пари да сменяте статут на земеделска земя.

  Предварителните разходи, които ще трябва да направите задължително са около 20 000 – 25 000 лева. Това включва: (соларен одит, технически проект, проект за финансиране и други режийни разходи) имайте предвид, че това са разходи признати по програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Управляващ съдружник в консултантска компания novek

 28. Reply
  Павел Николаев 28.09.2009 at 23:50

  Искам да попитам как стоят нещата по кандидатсване за изграждане на фотоволтаичен парк. Колко горе-доло е цената за направата на бизнес план по този проект?

 29. Reply
  antoaneta tsareva 09.09.2009 at 16:59

  molia da mi otgovorite moga li da kandidadstvam za finansirae po miarka 312 za semeen xotel v selo jelezniza okolo sofia

 30. Reply
  Ивайло Янков 09.09.2009 at 16:36

  Здравейте г – н Ралчев,
  Мярката е отворена, като проектите ще се внасят началото на следващата година, до тогава може да се вървят подготовките. Що касае цената това един цялостен процес. За повече подробности се свържете с нас или по телефона или на посочените електронни пощи

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 31. Искам да попитам как стоят нещата по кандидатсване за изграждане на фотоволтаичен парк. Мярката още ли е отворена? Колко горе-доло е цената за направата на бизнес план по този проект?

 32. Blagodaria g-n Zdravkv!
  Spored men, nai-trudno e da se nameriat pari za parvonachalnite razhodi, koito se praviat predi odobriava ne proekta:
  kupuvane na parcel za stroej na hotela; iazgotviane na plan za stroej; zaplashtane na vsichki razreshitelni i taksi za stroitelstvoto na obekta; zaplashtane na licenz za turisticheska deinost i dr. razsheritelni; zaplashtane na taksa za izgotviane na cialostnia proekt i rakovodstvo pri kandidasttvaneto za poluchavane na sredstva po Miarka 312; zaplashtane na honorarite na licenzirani specialisti, oceniavashti proetka; osiguriavane na lichno finansovo uchastie sas suma, saotvetna na 30% ot stoinostta na Proekta za turisticheska deinost – predstavete si kolko e tova pri cena na proekta ot 200 hiliadi leva.
  Bankite finansirat odobreniete proekti. Ako iskam da kredit predi odobrenieto na Proekta, usloviata na bakite sa nepostijimi za mene! Togava, izklucheno e da badesh novo startirashta firma! I kolko sa tezi, koito mogat da ipotekirat sobstven imot na stoinost, previshavashta s 30 % razmera na iskania zaem? Dori da iskam dva pati po-malak zam, pak ne moga da pokria iziskvaniata na bankata!
  Blagodaria za vnimanieto!
  Izvinete, che pisha na latinica – niamam druga tehnicheska vazmojnost.

 33. Reply
  Ивайло Янков 02.09.2009 at 13:00

  Здравейте г – жа Петкова,

  Единствено и само мога да гарантирам за нашата работа, при желание от ваша страна се свържете с нас!

  Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания novek може да Ви съдейства при подготовката и управлението на проекта за финансиране към съответната програма.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 34. Zdraveite! Bihtre li mi posochili nadejdni i pochteni organizacii, koito mogat da mi pomaognat v razrabotvane na cilata dokumentacia po edin uspeshen roekt po Miarka 312 i cialostnia proces na kandidatstvane? Blagodaria!

 35. Towa ako e istina 4e sredstwata po mqrka 312 sa spreni e dosta nepriqtno za tiq koito sa podgotvili proekti za podavane i sa investirali dosta pari v tqh.

 36. Reply
  Ивайло Янков 24.08.2009 at 14:11

  Здравейте Петя,

  До този момент няма обявена официална информация за изчерпани средства по Мярка 312 или да е спряна. Тази сутрин коментирахме този въпрос с представители на „МЗХ”. Що касае нашите условия ще получите на посочения електронен адрес нашите условия за работа.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 37. Reply
  ПЕТЯ ДРУМЕВА 24.08.2009 at 13:05

  ЗДРАВЕЙТЕ! ДНЕС В ЕДНА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА МИ ОБЯСНИХА, ЧЕ СРЕДСТВАТА ПО МЯРКА 312 СА СПРЕВИ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ПО НЕЯ. ТОВА ИСТИНА ЛИ Е ? И КАКВО ЩЕ СТРУВАТ КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС? БЛАГОДАРЯ ВИ.

 38. Reply
  Искрена 12.08.2009 at 15:12

  Благодаря Ви за бързия отговор на моя въпрос.
  Ще обмисля предложението.При необходимост ще се свържа с Вас.

 39. Здравейте Искрена,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 40. Reply
  Искрена 12.08.2009 at 14:22

  Здравейте,
  Интересувам се дали е възможно финансиране по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312,на новосъздаваща се фирма за консултански услуги и център за професионално обучение , която да бъде регистрирана в приоритетна за програмата община.
  Каква е цената за изготвяне на бизнес план и документите за кандидатстване.
  Моля за отговор на посочения електронен адрес!
  Благодаря предварително.

 41. Здравейте Иванка,

  За съжаление село Ивановци и село Лагерите попадат в обхвата на община В. Търново, която не е приоритетна община по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312, 311. За да може да кандидатствате с проект за финансиране дейностите предвидени по проектите трябва да се развиват в една от следните общини за област В. Търново: Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

  Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания novek може да Ви съдейства при подготовката и управлението на проекта за финансиране към съответната програма

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 42. Reply
  Иванка Стоянова 29.07.2009 at 18:30

  Купихме имоти в с. Ивановци и с. Лагерите общ. В.Търново искаме да развиваме селски туризъм. Интересуваме се към кого да се обърнем за изготвяне на бизнес план и необходимата документация.

 43. Здравейте Марина,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 44. Reply
  Марина Стоева 29.07.2009 at 17:00

  Здравете!
  Притежавам къща с двор в с.Връв,община Брегово,обл.Видин. Интересувам се, мога ли да кандидатствам по мярка 312 за развитие на селски туризъм(къща за гости)? Колко се заплаща за консултантски услуги?

 45. Reply
  Ивайло Янков 24.07.2009 at 15:42

  Здравейте Нина,
  Община Берковица е приоритетна по програма „РСР” Мярка 312, така, че Вие може да кандидатствате с проект за финансиране.

 46. Reply
  Нина Маркова 24.07.2009 at 15:13

  Здравейте! Притежавам имот в землището на село Бистрилица, общ.Берковица, обл.Монтана.Дворното място е 500кв.м.Интересуваме мога ли да кандидатствам по мярка 312 за развитие на селски туризъм.
  Предварително благодаря.

 47. Здравейте отново,

  Ако беше така, знаете ли колко фирми щяха да го направят това….Както и това, че има изисквания за свързаност на лица участия в други фирми и т.н.

 48. Здравейте,

  разбирам, благодаря за бързата реакция.

  Ако се регистрира нова фирма в някоя община извън агломерационните ареали, но все пак реализацията на проекта/клиниката е в Раднево, ще се загубят ли тези 20 точки, или изобщо ще бъде ли възможно финансиране.

  Благодаря.

 49. Здравейте wizard,
  Може да кандидатства, но има една тънка подробност, община Раднево попада към агломерационните ареали, което означава, че ще загубите 20 точки от самия старт. При това положение всяка една точка е ценна за оценката на проекта Ви. Трябва да регистрирате нова фирма за да може да се вземат точки, тоест ще трябва да се изпълнят всички условя за да не се позволи загуба на допълнителни точки.

 50. Здравейте г-н Янков,

  мисля че човек може да се информира доста обстойно от сайта Ви за възможностите за финансиране по ПРСР. Моя въпрос е следния: имам чичо, който е лекар с община Раднево (Старозагорско) има малка клиника с персонал под 10 души. Може ли да кандидатства за закупуване на лекарско оборудване и преустрояване и реновиране на клиниката, защото има нужда от ремонт?

  Благодаря предварително за отговора.

1 2 3 4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0