В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде отворена процедура за подбор на проектни предложения 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Целта на подмярката е разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомагане процеса на преструктурирането им.

Допустими кандидати по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ са:

Земеделски стопани, който имат икономичен размер на стопанството измерен в СПО 2 000 до 7 999 евро. 

Размер на финансовата помощ по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ

Процент на съфинансиране

5 000 евро

70 000 евро

85 %

По подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“  ще бъдат допустими следните дейности:

 

  • Местно занаятчийство;
  • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в Анекс 1;
  • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението ( грижи за деца,възрастни,хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги базирани на ИТ и др.)
  • Развитието на технологиите в „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребления;

Допустими разходи по подмярка 6.4.2. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще са:

  • Изграждане и придобиване на недвижимо имущество, вкл.чрез лизинг;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. чрез лизинг;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0