През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева  по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Окончателните варианти на индикативната годишна работна програма ще бъдат публикувани след официалното им одобрение от Комитетите за наблюдение на съответните програми.

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

 • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
 • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“
 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • Подмярка 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – Целеви прием за сектор „Животновъдство“
 • Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 • Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение“
 • Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 • Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“
 • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“
 • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)  е насочена към постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата през 2020г. ще стартира 5 приема по следните процедури:

 • Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
 • Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“
 • Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите-сектор „малки проекти“
 • Мярка 2.4 „Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури“
 • Мярка 2.5 „Аквакултури осигуряващи екологични услуги“

ОП „Иновации и конкутентоспособност“ е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. за 2020г.Предстоящите процедури от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са 3 на брой:

 • Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк“.
 • Дигитализация на МСП.
 • Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ (ОПНОИР)  има две основни цели: засилване на научните изследвания и иновациите и подобряване на образованието и социалното приобщаване при всички нива на образование. Тя ще стартира 5 процедури за кандидатстване през 2020г., които са:

 • Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда.
 • Модернизация на висшите училища.
 • Подкрепа за приобщаващо образование.
 • Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.
 • Ограмотяване на възрастни.

Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) е предназначена за подпомагане развитието на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие. За 2020г. ще предостави финансиране по 2 процедури:

 • Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания.
 • Закупуване/отчуждаване на земи, включително компенсация за правото на строеж.

Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) е насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България. ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете. За 2020г. ще финансира 3 процедури, които са:

 • Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
 • Развитие на туристически атракции.
 • Регионални пътища.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към  подобряване качеството на живот на хората в България, чрез усъвършенстване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост; повишаване на производителността; достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) през 2020г. предстоят 2 процедури:

 • Концепция 1 – Грижа за деца на работното място
 • Концепция 2 – Изпълнение на интегрирани услуги за деца от уязвими групи

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0