Пари за всичко…

money22.jpgПриоритети: Околна среда, ВЕИ, Човешки ресурси, Здравеопазване, Укрепване капацитета на местната власт, Опазване на европейското културно наследство.

 Цели и приоритети

Финансовия механизъм на ЕИП (Европейско Икономическо Пространство) има за цел да допринесе за намаляването на икономическото и социалното неравенство в рамките на ЕИП и да предостави възможност на страните от ЕИП да участват пълноценно в единния пазар. Посредсвтовом ФМ (Финансовия механизъм) на ЕИП, трите членове на Европейската асоциация за свободна търговия на (ЕАСТС): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставя на България, фианансова помощ на стойност 21,5 млн. евро. Програмата ще се изпълнаява в периода 2007 – 2011 г. Общата сума по настоящата обява за набиране на прокетни предложения е 17 151 871 мил. евро. Проектите финансирани от ФМ на ЕИП, трябва да съответстват на стратегическите национални приоритети и приоритетите, свързани с членството в ЕС, като и да са разработени съгласно изискванията на съответното европейско и национално законодателство.

Безвъзмездна помощ ще се предоставя за проекти в следните приоритетни области:

 • Защита на околната среда, вкл. градска среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на ВЕИ;
 • Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образуванието и обучението, укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, като и на демократичните процеси, които ги подкрепят;
 • Здравеопазване и грижа за децата;
 • Опазване на европейското културно наследство.

Размер на гранта и прагове на съ – финансиране

Минималният размер на безвъзмездната помощ, която се предоставя на индивидуалните проекти, е 250 000 евро.

Стойността на гранта се определя индивидуално за всяко проектно предложение, като се вземат предвид необходимата минимална стойност, която ще позволи изпълнението на проекта и правилата определяне на праговете за съ – финансиране:

А. Стойността на гранта не може да надвишава 60% от общата стойност на допустимите разходи за проект, с изключение на случаите, посочени в подточки(Б) и (В);

Б. Стойността на гранта не може да надвишава 85% от общата стойност на допустимите разходи за проекти, за които съ – финансирани в размер на 15% или повече от общата стойност на допустимите разходи ще бъдат осигурени от бюджета на централните, регионалните или местни власти;

В. Стойността на гранта, която се предоставя за подкрепа на проекти на НПО (включително социалните партньори) не може да надвишава 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Приносът (съ – финансирането) от страна на бенефициента към общия бюджет на проекта обикновено е под формата на парични средства, предоставени чрез банкови трансфери. В някой случай, като изброените по долу, част от собствения принос на бенефициента може да бъде в натура.

Съ – финансирането в натура се счита за приемлив разход, когато:

 • Включва предоставяне на целите на проекта на земя, недвижимо имущество, оборудване или материали, следователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд;
 • Стойността на предоставените ресурси може да бъде остойностена и одитирана самостоятелно;
 • В случай, че се осигури земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответна официална оторизирана институция;
 • В скучайте на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартно заплащане за съответния вид труд.

Максималния праг за принос в натура е 50% от общия размер на съ – финансирането, осигурено от бенефициента на проекта.

 

Краен срок за подаване на проекта

Проектните предложения трябва да бъдат предадени не по – късно от 25 април 2008 г.

Краен срок за изпълнението на проекта

Всички дейности по проекта трябва да бъдат приключили до 30 април 2011 г.

Допустимост на кандидатите

Всички представители на публичния или частния сектор и НПО, регистрирани като юридически лица и работещи в обществен интерес, напр. Национални, регионални или местни власти, образователни /изследователски институции, екологични организации, обществени организации и публично – частни партньорства, могат да кандидатстват за финансиране.

Допустимост на проектните предложения

Проектните предложения се считат за допустими, ако не включват дейности, които са получили финансиране от други източници (Структурните или кохезиония фонд на ЕС, други донорски програми или националния бюджет).

Допустимост на разходите

Освен ако не е изрично посочено друго, разходите, направени от бенефициента, които са необходими за или са директно свързани с изпълнението на проекта и са направени в периода на допустимост, се считат за допустими разходи.

За да бъдат считани за допустими, разходите трябва да бъдат посочени в детайлния бюджет, приложение към апликационната форма. Одобрените разходи се вписват в гранатовото споразумение.

Допустимите разходи, които следва да бъдат посочени в гранатовото споразумение, могат да включват:

 • Разходи за персонал, назначен за целите на проекта;
 • Пътни и дневни разходи;
 • Разходи за закупуване на оборудване;
 • Разходи за храна и издръжка;
 • Разходи за договори с под – изпълнители;
 • Разходи направени в съответствие с изискванията на договора(в т.ч. превод, застраховки, отид, разходи за финансови услуги).

Разходи за управление

Разходите за управление следва да бъдат в рамките на 4 до 10% от общите допустими разходи по проекта. Разходите за управление  се предоставят за допълнително създадени структури за управление на проекта, включващи персонал, нает изключително за целите на проекта и за периода на изпълнението му. Типични разходи за управление са:

 • Наемане на мениджър на проекта;
 • Счетоводство на проекта, докладване и комуникации.

Режийни разходи

Режийните разходи за допустими разходи, ако се базират на реални цени, отнасят се до изпълнението на проекта и са определени на пропорционална база, в съответствие с обоснован, частен и разумен метод. Те могат да включват:

 • Комуникационни разходи(телефон, интернет);
 • Разходи за вода и отопление;
 • Разходи за наем на офис.

ДДС и други данъци и такси

Разходи свързани с ДДС и други дараци или такси от др. характер, които съгласно закона не се възстановяват от страната бенефициент, са избираеми за финансиране.

Такси и разходи за юридически услуги

 • Такси за банкови сметки

Банковите такси за разкриване и администриране на сметката или сметките, открити от бенефициента за изпълнението на проекта, са допустими разходи.

 • Професионални услуги

Такси за юридически съвети, нотариуси, разходи за техническа и финансова експертиза, разходи свързани с подготовката на тръжната документация, застраховки и счетоводни разходи или разходи за одит  се приемат за допустими в случай, че са директно свързани с проекта и са необходими за неговата подготовка или изпълнението. В случаите, когато са налице счетоводни разходи или разходи за отид, те следва да съответстват на изискванията на грантовото споразумение и/или на българското законодателство.

 • Разходи за банкови гаранции или гаранции от друга финансова институция

Тези разходи за допустими в случай, че е поискано от бенефициента и е одобрено от ФМ на ЕИП авансово плащане по проекта.

 • Закупуване на оборудване втора ръка

Разходи за закупуване на оборудване втора ръка са допустими при следните условия:

Цената на оборудването не надхвърля пазарната цена към момента на закупуването;

Оборудването има технически характеристики, необходими за изпълнението на проекта и съответства на приложимите норми и стандарти.

 • Закупуване на земя и недвижимо имущество
 • Закупуване на земя

Закупуването на земя обикновено е недопустим разход, но в случаите когато съществува директна връзка между закупуването на земя и изпълнението на целите на проекта, този разход може да се счете за допустим. Условитя следва да бъдат описани в гранатовото споразумение.

 • Закупуване на недвижимо имущество

Закупуването на недвижимо имущество, в смисъл на построени сгради или на сгради в процес на изграждане и съответните права върху земята, на която са построени, може да бъдат допустим разход за финансиране, когато е налице директна връзка с изпълнението на целите на проекта. Условията за допустимост следва да бъдат описани в грунтовото споразумение.

Недопустими разходи

 • Финансови разходи

Разходи за лихви по дългове за финансови транзакции, комисионни за обмяна на чужда валута и загуби и др. чисто финансови разходи не са допустими за финансиране.

Тези разходи са недопустими

6 Comments
 1. tova e sdrujenie za ;rehabilitasia i integrasia na onko bolni hora i podpomagane na tehnite semeistva; kak mojem da uchastvame po tazi programa /zdraveopazvane, choveschki resursi/ ideata e prekvalifisirane i integrirane na hara sas nisak kapasitet na trudosposbnos

 2. Здравейте, г- жа Петрова

  Да, финансират се такива проекти, по – програма „Развитие на селските райони”, но нашия съвет към вас е да се насочите към „Фотофолтаични” панели. Ветрогенераторите са много скъпи и не са подходящи за финансиране по – програма. За фотофолтаични панели се обърнете към „СТС Солар” Адреса им ще го намерите на „партньори” в нашия сайт. А що касае ветрогенераторите не мога да Ви насоча към кой да се обърнете.

  Иво ЯНКОВ

 3. Reply
  Lilia Petrova 23.08.2008 at 8:24

  Здравейте,моята идея е за закупуване на ветрогенератор и пройзвеждане на екологично чиста енергия,закупихме вила на много подходящо за това място има почти постоянен вятър,бихте ли ме насочили към кого да се обърна за усъществяването на идеята,финансират ли се такива проекти и къде.
  Благодаря ви предварително.

  Лилия Петрова

 4. Reply
  Янко Кирков 29.04.2008 at 15:07

  Здравейте! Имам идея да създам Образователен и научен център, какви са възможностите да се финансира подобен проект, който ще е насочен към по-добро и качествено обарзование в България! Съборазен с Държавните образователни изисквания!

 5. Благодарим за въпроса Ви г – н Делчев

  За съжаление програма EEA GRANTS не финансирана подобен тип дейност. Както сигурно се забелязал целите на програмата са в друга посока. Може да се кандидатства с екологични проекти на с по – значима стойност и / или, които са свързани с ВЕИ
  ( Възобновяеми енергийни източници), но идеята Ви е много хубава.

  Иво Янков

  Лек и спорен ден

 6. Reply
  Nikola Delchev 03.03.2008 at 14:51

  Zdraveite .. az se zanimavam sas vnos na upotrebqvani avtomobili ot EU … Moje bi moqta ideq e dobra iskam da postavqme filtri i instalacii za namalqvane na vrednite emisii na avtomobilite koito vnasqme no za celta e neobxodima servizna baza i personal dopalnitelen … nie se zanimavame s vnos ot skoro a prodajbite sa na teritoriqta na grad sofiq interesuvame …. dali mojem da polu4im finansirane po tozi proekt tai kato nito edna banka ne bi odobrila proekt ot tozi tip za6toto e s ekologi4na cel..
  Ako imame shans molq pi6ete mi na poso4eniq email zada razbera pove4e po tozi vapros

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0