Финансиране за Фирми и Общини

images.jpg

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда: ПУДООС

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

Основен предмет на дейност на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. В изпълнение на своята дейност ПУДООС предоставя финансови средства под формата на безвъзмездни помощи и безлихвени или нисколихвени заеми.

Средствата на ПУДООС се разходват за:

 • реализация на инвестиционни екологични проекти;
 • осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда;
 • научни разработки и изследвания с приложен характер, възложени от Министерството на околната среда и водите, включително и планове за управление на защитените територии;
 • развитие и подържане на Националната система за мониторинг на околната среда и водите и дейности, свързани с мониторинг и контрол;
 • образователна и информационна дейност, семинари, конференции с екологична насоченост;

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи;
 • Проекти, свързани с изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово водоснабдяване на населението;
 • Проекти за изграждане на съоръжения за регулиране на оттока на реките и създаване на водни площи с местно значение;
 • Проекти за ликвидиране на сондажи, в които се смесват води с различни качества и се замърсяват по-дълбоки чисти подземни води;
 • Проекти за изграждане на съоръжения за защита руслата и бреговете на дерета от ерозия;
 • Проекти в областта на управление на отпадъците;
 • Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм;
 • Проекти, свързани с опазването на чистотата на атмосферния въздух;
 • Проекти и дейности, свързани с информационна и образователна дейност;

Средствата на ПУДООС се отпускат на:

 • общини – безвъзмездни помощи и безлихвени и нисколихвени заеми
 • физически и юридически лица – безлихвени и нисколихвени заеми, до 70% от общата стойност на проекта

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ

Необходими документи за кандидатстване:

 • за безвъзмездни помощи:
  • молба по образец
  • декларация от вносителя по образец
  • работен проект
  • документ за съгласуване и одобрение на инвестиционния проект съгласно Закона за устройството на територията
  • становища от БД и РИОСВ
  • решение по ОВОС
  • разрешително за заустване или ползуване на воден обект
  • документ за собственост на терена
  • Необходими документи за кандидатстване:
 • за безлихвени заеми:
  • молба по образец
  • декларация от вносителя по образец
  • работен проект
  • документ за съгласуване и одобрение на инвестиционния проект съгласно Закона за устройството на територията
  • становища от БД и РИОСВ
  • решение по ОВОС
  • документ за собственост на терена
  • технико-икономическа обосновка
  • намерение за издаване на банкова гаранция
  • решение на Комисията за защита на конкуренцията
  • удостоверения, свързани със статута на самата фирма

Проекти в областта на управление на отпадъците

 • депа за ТБО и претоварни станции;
 • инсталации за сепариране;
 • проекти, целящи разделното събиране на твърди битови отпадъци;
 • проекти, целящи разделното събиране на опасни отпадъци от бита;
 • проекти за усъвършенстване на системата за организирано
 • сметосъбиране и сметоизвозване;
 • съоръжения за оползотворяване;
 • проекти за обезвреждане и изгаряне на инфекциозни и болнични
 • отпадъци от лечебни заведения;
 • проекти за компостиране на растителни и животински отпадъци;
 • подмяна на съществуващо улично осветление на живачни лампи с енергоспестяващи крушки;
 • производство на брикети и пелет-гориво от дървесни и растителни отпадъци;
 • производство на биогаз посредством преработка на селскостопански отпадъци;
 • проекти за събиране и съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

ПУДООС отпуска средства за реализирането на тези проекти под следните форми:

 • безвъзмездни помощи на общини;
 • безлихвени заеми на фирми и на общини, като безлихвеният заем е до 80% от общата стойност на проекта;

Необходими документи за кандидатстване:

 • молба по образец;
 • декларация от вносителя на молбата по образец;
 • решение по ОВОС;
 • подробен разчет на разходите;
 • график за реализация;
 • икономическа обосновка на проекта;
 • програма за управление на дейностите по отпадъците, утвърдена от РИОСВ;
 • становище от РИОСВ;

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

ПУДООС отпуска средства за реализирането на тези проекти под следните форми:

 • безвъзмездни помощи на общини;
 • безлихвени заеми на фирми и на общини, като безлихвеният заем е до 70 % от общата стойност на проекта;

Разработки за:

 • инвентаризации на емисии;
 • разработване на национални и общински стратегии и програми;
 • нормативни актове;
 • дейности, осигуряващи изпълнението на поети ангажименти на Р. България по международни договори и във връзка с присъединяване на страната ни към ЕС.

ПУДООС може да финансира инвестиционни проекти, водещи пряко или косвено до намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез:

 • Използване на ниско емисионни горива;
 • Изграждане на нови или повишаване ефективността на съществуващи
 • пречиствателни съоръжения;
 • Предотвратяване образуването на вредни емисии;
 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване използването на изкопаеми горива;
 • Внедряване на системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия;
 • Внедряване и употреба на възобновяеми енергийни източници;
 • Ограничаване или предотвратяване на неорганизирано образуване на емисии;

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 • Изграждане на малки ВЕЦ
 • Производство на ел. енергия посредством вятърни генератори
 • Проекти за промяна начина на отопление от мазутни горелки с алтернативни горива, газови уредби и отоплители.
 • Подмяна на съществуващо улично осветление на живачни лампи с енергоспестяващи крушки.
 • Производство на брикети и пелет-гориво от дървесни и растителни отпадъци.
 • Производство на биогаз посредством преработка на селскостопански отпадъци.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ ВЕЦ

Реализирането на проекти с цел изгражданена малки ВЕЦ със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е под форма на безлихвен заем на фирми в размер до 70 % от общата стойност на проекта.

Максимален размер на средствата отпускани от ПУДООС за изграждане на 1 микро ВЕЦ до 1 500 000 лв.

Стойност на застроен киловат до 2 500 лв./ kW.

Срок за възстановяване на заема – 5 години (годишните приходи се определят на база на действащата в момента изкупна цена на ел. енергията от независими производители), считано от момента на въвеждане в експлоатация на обекта.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИ

Необходимо е към молбата до ПУДООС да бъдат приложени документ за одобрение на инвестиционен проект, изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, график за реализация, количествено–стойностна сметка, аргументирани становища от РИОСВ и решение по преценка относно необходимостта от ОВОС

Областните управи биха могли да кандидатстват за изграждането на санитарно-охранителни зони на язовири и други вододайни обекти, депониране и преопаковане на негодни за употреба пестициди, развитие на екотуризма с включени обекти от национално значение, проекти, свързани с опазване на околната среда от вредното въздействие на водите и др.

10 Comments
 1. Reply
  Ралица Димова 12.01.2011 at 16:32

  Здравейте,аз съм студентка по Международен алтернативен туризъм- магистър.Имам задание да напиша работен проект или становище по готов такъв,но не намирам нищо подобно .Молбата ми е,ако някой има образец на проект или знае къде да намеря готови такива,моля да ми пише.
  Благодаря ви!
  e-mail : rali1208@abv.bg

 2. Здравейте инж. Модрев,
  Ако имате предвид статията за ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда) не е банка, това звено към „Министерство на екологията и водите”. Свържете се с тях, както и се запознайте с условията им за финансиране на такива проекти.
  Уеб Адрес: http://www.moew.government.bg/

 3. Reply
  инж. Кирил Модрев 04.08.2009 at 10:56

  Направили сме предпроектни проучвания, имаме положително решение за ОВОС, в момента тече процедура по даване на разрешително за водоползване, за проектиране и изграждане на Малка водноелетрическа централа на р. Огоста. Имаме въпрос: към коя търговска банка да водим преговори за посоченото от Вас безлихвено кредитиране, тъй като посетихме три банки, които ни казаха, че изобщо не знаят за такова финансиране! Много Ви молим, посочете ни поне една банка с която можем да водим преговори за кредитиране !

  С уважение : инж. Кирил Модрев Враца e-mail: et_val_iz@abv.bg

 4. Reply
  Ивайло Янков 28.07.2009 at 10:36

  Здравейте Татяна,
  Относно вашето питана най – добре ще е да се свържете с община Тунджа и та синхронизирате с тях, тъй като те са хората, които трябва ви дадат отговор на вашето питане.

 5. Reply
  Татяна Стоева 27.07.2009 at 16:50

  Здравейте !
  Искам да Ви попитам ще продължи ли финансирането на канализация отпадни води с.Веселиново , общ.Тунджа , обл.Ямбол . Защото населението е изключително доволно от направеното вече благодарение на ПУДООС и една част от САПАРД , но в момента ни остават още един квартал и хората са обезпокоени да не би финансирането да спре , тъй като се отпуска на траншове.

 6. Здравейте Камен,
  Най добре се свържете със хората от ПУДООС, те ще Ви отговорят на питането.

 7. Reply
  Камен Каменов 26.05.2009 at 15:23

  Здравейте от община Бойчиновци.
  През месец октомври 2008година, кандидатствахме за отпускане на безвъзмездна помощ с проект „Събиране и постоянно съхраняване на негодни за употреба пестициди в контейнери „Б-Б куб“ (Обезвреждане на опасни отпадъци – операция D12). Проектът ни е одобрен за финансиране пред ПУДООС. Поради нарастващото обществено недоволство в село Мърчево, община Бойчиновци от зловонната миризма носеща се от склада с пестицидите искам да задам следния въпрос:
  В какви срокове да очакваме финансиране на проекта?

 8. Reply
  Димитрова 09.04.2009 at 10:48

  Здравейте, произвоствено предприятие сме, в консервената промишленост и се истересуваме от възможностите за финансиране изграждането на пречиствателна станция за отпадни води.
  Можем ли да кандидатстваме към ПУДООС или трябва това да става чрез оперативна програма Опазване на околната среда?
  Благодаря предварително!

 9. Zdraveite,

  Kazvam se Iskra Mitova i sum predstavitel na ispanskata firma Kalfrisa za Bulgaria.Firmata se zanimava s injenering i opazvane na okolnata sreda.Edin ot produktite, koito firmata predlaga sa insineratori za unishtojavane na bolnichni,himichni,jivotinski otpaduci,neshto,koeto bi moglo da vi zainteresuva.Izprashtam vi saita na firmata s poveche informacia za insineratorite:

  Ako imate interes ,molia svurjete se s men!

  Hubav den!

  Iskra Mitova

 10. Reply
  ,,ЗЕМС "ЕООД 10.02.2008 at 0:58

  ФИРМАТА Е РЕГИСТРИРАНА КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ.ПРИТЕЖАВАМЕ ФЕРМА С 1200 ОВЦЕ.РАЗБИРАСЕ ОБРАБОТВА 1200 ДКА ЗЕМ.ЗЕМЯ.ИНТЕРЕСУВАМЕ СЕ КАКЪВ Е НАЧИНА НА ФИНАСИРАНЕ ЗА ПРОЗВОДСТОВО НА БРИКЕТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ,СЛАМА И Т.Н.
  МОЛА ЗА ОТГОВОР НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ MAIL АДРЕС.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0