Подготвени са промени в Мярка 10 „Агроекология и климат“

пчелинМЗХ променя Наредба 7 от 2015 г., която касае условията за участие в Мярка 10 „Агроекология и климат“. Основните изменения касаят пчеларския бранш и позволяват участието му по мярката (Виж проектонаредбата тук).

В проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 се създава ново направление: „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване”в мярка 10 „Агроекология и климат”. По него ще се подпомагат земеделски стопани, които поемат ангажимент за преместване и разполагане на пчелни семейства в територии, важни за биоразнообразието в страната.

Дейността по направлението ще се изпълнява чрез подвижно пчеларство като временните пчелини трябва да се разполагат в зони Натура 2000, райони с природни или други ограничения и земи с висока природна стойност (ВПС). Уреждат се условията за одобрение и прекратяване на 5 годишен ангажимент от земеделския стопанин, както получаването на финансовата помощ за изпълняваните изисквания. Кандидатите по направлението трябва да спазват следните изисквания:

А) Осигурят сезонно преместване и разполагане на поне 25 пчелни семейства на минимум 2 местоположения, намиращи се на разстояние от 3 км по въздух от постоянния пчелин и поне 500 м по въздух едно от друго в периода 15 март – 15 септември;

Б) Осигурят минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици за всяко местоположение в годината на подпомагане на не повече от 50 броя, подпомагани пчелни семейства;

В) Запазят поне 80 % от броя на подпомаганите пчелни семейства.

Други промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани с прецизиране и внасяне на яснота в съществуващи текстове, както и въвеждане на текстове от ПРСР 2014-2020 и приложимото европейско законодателство:

Измененията в чл. 5 от Наредба № 7 от 2015 г. отразяват прилагането на направленията в съответствие със специализираните слоеве на местообитанията на застрашените видове птици. Причина за промяната е в писмо от страна на Българско дружество за защита на птиците, в което се коригира обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска. Предвидена е възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици;

С цел внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията, които трябва да спазват, кандидати по направление „Контрол на почвената ерозия“, за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. През 2017 година кандидатите, изпълняващи тази дейност, ще бъдат в третата година от ангажимента си.

По отношение на заключителните разпоредби: В чл. 1, ал. 4 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ се уреждат допустимите за подпомагане площи по мярката от ПРСР 2014-2020. През 2015 г. земеделските стопани получават подпомагане, когато земеделския им парцел попада във физически блок, пресичащ със 100 кв.м. зона от НАТУРА 2000. В същото време, съгласно ПРСР 2014-2020, подпомагането следва да се отпуска само за площи, попадащи в зона от НАТУРА 2000. С измененията се променят условията за допустимост по отношение на едно основните изисквания за подпомаганите площи, като допустими за подпомагане се определят само земеделски площи, които изцяло попадат в защитена зона от НАТУРА 2000.

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0