Подготвя се единен закон за земята и поземлените отношения

До 10 август заинтересованите трябва да внесат предложения по основните теми в проекта

Министерството на земеделието, храните и горите подготвя единенен закон за земята и поземлените отношения, който ще изпрати в историята сега действащите Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и Закон за опазване на земеделските земи.

От министерството приканват заинтересованите да се включат в създаването на новия закон като направят свои предложения и ги внесат до 10 август. За целта е открита обществена консултация.

Народното събрание има решение от 19 септември 2017 г. относно необходимост от усъвършенстване на законовата база, а на министъра на земеделието, храните и горите бе възложено да се изготвят анализ и стратегия за развитие на поземлената собственост и поземлените отношения. Анализът и стратегията са внесени в парламента на 28.12.2017 г., от която дата тече цитирания в решението на Народното събрание 10-месечен срок за представяне на проект на единен законодателен акт.

Новият закон ще уреди въпроси, свързани с:

–           делби на земеделски земи – ще бъдат обобщени действащите в различни закони норми, регулиращи доброволната делба;

–           промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „постоянно затревени площи“, която да може да се извършва само след изключването им от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите;

–           създаване и поддържане на специализирана карта и регистри за текстови и графични данни, относно ползването на земеделските земи по предназначение, които не са включени в кадастрална карта;

–    създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи – подобряване на действащата процедура;

–           обмен на данни с Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  – ще бъде уреден обменът на данни между МЗХГ и АГКК чрез отдалечен достъп;

–           явна фактическа грешка – изменение на действащото законодателството, прилагащо промени в карти и регистри по повод констатирана явна фактическа грешка, в посока провеждане на частично земеустройство по отношение на засегнатите от грешката имоти; въвежда се единна, общовалидна дефиниция за явна фактическа грешка;

–        ползване на земеделските земи – предвижда се да се регламентира нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади, като обща комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“, да разпределя едновременно пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на правоимащите лица в землището, където е регистриран животновъдният им обект, а при изчерпване на ресурса от държавни и общински имоти в същото землище, да се разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища;

–           общи положения при ползване на земите от държавния и общинския поземлен фонд под наем или аренда – предвижда се да се прецизира и допълни режимът на ползване на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, като се  въведе максимален срок на договорите за аренда за отглеждане на едногодишни полски култури (10 стопански години), а за договорите за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години, като за последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се също да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ или ОПФ чрез конкурс;

–           управление на земеделските земи от държавния поземлен фонд – ще бъдат прецизирани процедурите по отдаване на земеделски земи под нам или аренда чрез търг; без провеждане на тръжна процедура и предоставяне на такива земи за безвъзмездно ползване на бюджетни организации;

–           замени на земеделски земи от държавния поземлен фонд с частни земеделски  земи – предвижда се да се уредят и случаите, в които се допуска извършване на замяна със земи от държавния поземлен фонд, като се регламентира възможност за извършване на замени със земеделски земи – собственост на общините, когато се налага реализиране на проекти за социално-икономическото развитие на общината, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение;

–          разпореждане със земеделски земи от държавния или общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения – предвижда се да се уреди процедурата за продажбата на тези земи, с оглед констатирани непълноти в същата;

–        разпореждане със земеделска земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – предвижда се създаването на комисия, която да подпомага министъра на земеделието, храните и горите;

–           продажба на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг на притежатели на компенсаторни инструменти – предвижда се създаване на нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от ДПФ на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм, като се отмени Наредба №16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове;

–           разпореждане със земите в стопанските дворове – предвижда се да се прецизират и допълнят  процедурите за продажба на земи в стопанските дворове, представляващи застроени и прилежащи площи към сгради/съоръжения на прекратените организациите в бившите стопански дворове, както и на свободните, негодни за земеделско ползване земи, и на свободните земеделски земи, останали след възстановяване правата на бившите собственици; за незастроените имоти в стопанските дворове се предвижда да се провежда само един общ търг, на който да участват всички заинтересовани лица, като началната тръжна цена се определя по пазарен механизъм; за собствениците на сгради и съоръжения се предвижда да се  въведе срок, в който да регистрират собствеността си в действащата карта на съответното землище, както и срок, в който при наличие на неразпределено недвижимо имущество на прекратените организации, същото да бъде предадено в собственост на общините по местонахождението на имотите;

–           опазване на земеделските земи от увреждане – детайлно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земеделски земи във връзка с опазването им;

–           рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – подробно ще бъде регламентирана процедурата по рекултивация на нарушени терени, ще бъдат определени документите, които следва да се представят в хода на производството, ще се регламентира в кои случаи се отнема и оползотворява хумусния пласт;

–           строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – Предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн. ДВ. бр. 85 от 2012 г.), като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта. Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“.

–           промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите, в чиито правомощия е да утвърждават площадки и/или трасета и да променят предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, да отказват да утвърдят площадка за проектиране; ще се уеднаквят обектите, които се допускат за изграждане върху земеделски земи – ОПФ, с начин на трайно ползване – пасище, мера или ливада; ще бъде извършено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи; ще бъде въведен изричен документ, доказващ срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изпълнение на концесионен договор;

–           временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди – ще бъде ясно регламентирана компетентността на комисиите, в чиито правомощия е да разрешават временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди;

–           категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – предвижда се въвеждане на обжалване на актовете и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

–                      административнонаказателни разпоредби – детайлно ще бъдат разписани съставите на административни нарушения и съответните санкции за физически и юридически лица като ще бъдат разграничени правомощията по издаване на наказателни постановления.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0