fbpx

Както беше изнесено по-рано от публикувания проект на Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 за 2020 година, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще стартира отново през Януари 2020г. 

Целта на подмярката е чрез подбор на проекти да се постигне икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, превръщайки ги в устойчиви и жизнеспособни единици.

Интересното при този прием ще е, че той е обявен като целеви и от финансова помощ ще могат да се възползват единствено животновъдни стопанства, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

Овце
1.Овце – млечни, и овце – месодайни
2. Други овце
Кози
1. Кози – майки
2. Други кози
Свине
1. Свине – майки
2. Прасенца под 45 дни
3. Други свине
Птици
1. Кокошки – носачки
2. Бройлери

За да кандидатстват земеделските стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, трябва да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Освен това кандидатите трябва да докажат минимум 33% приходи от земеделска дейност от общите си приходи/доходи за предходната календарна година (2019г.).

Приходите от земеделска дейност са доход, придобит от кандидата  от дейността му за производство на продукти заедно с получена финансова помощ по схемите за директни плащания, Националната програма за пчеларство, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата. 

Както знаем подмярка 6.3 има ясни изисквания за икономическия размер на стопанствата, които кандидатстват, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Стопанството на кандидатите трябва да отговаря на изискването за икономически размер – СПО в границите между 2000 и 7999 евро. Какво означава това, за да сте допустим кандидат трябва да имате в стопанството си, един от следните варианти:

 • При свиневъдно стопанство: Ако отглеждате свине-майки, те трябва да са в порядъка 7-9 броя.
 • При стопанство, отглеждащо овце: Ако например отглеждате Овце-млечни и/или Овце-месодайни трябва да имате максимум 100-105 броя.
 • При стопанство, отглеждащо кози: Ако например отглеждате Кози-майки те трябва да са максимум 80 броя.
 • При стопанство, отглеждащо птици: Ако например отглеждате Кокошки-носачки, трябва да имате максимум 530 броя. А ако отглеждате Бройлери може да имате максимум 750-770 броя бройлери.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ, определен за приема през 2020г. е до левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Финансовата помощ за един кандидат е безвъзмездна и е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатите представят бизнес план по образец за развитие на стопанството за максимален период от 5 (пет) години. Бизнес планът включва отглеждането на животните за 5 години, увеличаване на стопанството с минимум 20%закупуване на 1 брой техника, която е необходима в стопанството, на стойност минимум 700 лв, преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3., които ще се прилагат при  предстоящия целеви прием са следните: 

Критерий за оценка 1.1 Проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни;

минимално изискване: Когато СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента /или към момента на унищожаване на животните в животновъдния обект/ на кандидатстване животни от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,00375– 30 т.

Критерий за оценка 2.1 Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.- 20 т.

 • Критерий за оценка 3.1 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 15 т.
 • Критерий за оценка 3.2 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в община с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни
  животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 10 т.
 • Критерий за оценка 3.3 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в  административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 5 т.

*Максималният брой точки по Приоритет№ 3 е 15 точки, като оценката се получава в зависимост от съответствието на проектното предложение с един от критериите за оценка /№3.1, №3.2 или№3.3/, като не се натрупват точките по отделните критерии за оценка.

 • Критерий за оценка 4.1 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 15 т.
 • Критерий за оценка 4.2 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 10 т.
 • Критерий за оценка 4.3 Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 5 т.
 • Критерий за оценка 5.1 Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС№ 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.– 10 т.
 • Критерий за оценка 5.2 Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008г.- 5 т.
 • Критерий за оценка 6.1 Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на ветеринарната медицина- 10 т.
 • Критерий за оценка 6.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на животновъдството- 5 т.

По така приетите критерии сборът на максималния брой точки е 100. Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви помогнат с изготвянето на цялостна документация по проекта, както и да Ви съдействат за кандидатстването и комуникацията с  управляващия орган при управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0