Както беше изнесено по-рано от публикувания проект на Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 за 2020 година, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще стартира отново през Януари 2020г. 

Целта на подмярката е чрез подбор на проекти да се постигне икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, превръщайки ги в устойчиви и жизнеспособни единици.

Интересното при този прием ще е, че той е обявен като целеви и от финансова помощ ще могат да се възползват единствено животновъдни стопанства, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

Овце
1.Овце – млечни, и овце – месодайни
2. Други овце
Кози
1. Кози – майки
2. Други кози
Свине
1. Свине – майки
2. Прасенца под 45 дни
3. Други свине
Птици
1. Кокошки – носачки
2. Бройлери

За да кандидатстват земеделските стопанства – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, трябва да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Освен това кандидатите трябва да докажат минимум 33% приходи от земеделска дейност от общите си приходи/доходи за предходната календарна година (2019г.).

Приходите от земеделска дейност са доход, придобит от кандидата  от дейността му за производство на продукти заедно с получена финансова помощ по схемите за директни плащания, Националната програма за пчеларство, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата. 

Както знаем подмярка 6.3 има ясни изисквания за икономическия размер на стопанствата, които кандидатстват, измерен в стандартен производствен обем (СПО). Стопанството на кандидатите трябва да отговаря на изискването за икономически размер – СПО в границите между 2000 и 7999 евро. Какво означава това, за да сте допустим кандидат трябва да имате в стопанството си, един от следните варианти:

 • При свиневъдно стопанство: Ако отглеждате свине-майки, те трябва да са в порядъка 7-9 броя.
 • При стопанство, отглеждащо овце: Ако например отглеждате Овце-млечни и/или Овце-месодайни трябва да имате максимум 100-105 броя.
 • При стопанство, отглеждащо кози: Ако например отглеждате Кози-майки те трябва да са максимум 80 броя.
 • При стопанство, отглеждащо птици: Ако например отглеждате Кокошки-носачки, трябва да имате максимум 530 броя. А ако отглеждате Бройлери може да имате максимум 750-770 броя бройлери.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ, определен за приема през 2020г. е до левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Финансовата помощ за един кандидат е безвъзмездна и е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатите представят бизнес план по образец за развитие на стопанството за максимален период от 5 (пет) години. Бизнес планът включва отглеждането на животните за 5 години, увеличаване на стопанството с минимум 20%закупуване на 1 брой техника, която е необходима в стопанството, на стойност минимум 700 лв, преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3., които ще се прилагат при  предстоящия целеви прием са следните: 

Критерий за оценка 1.1 Проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни;

минимално изискване: Когато СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента /или към момента на унищожаване на животните в животновъдния обект/ на кандидатстване животни от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,00375– 30 т.

Критерий за оценка 2.1 Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.- 20 т.

 • Критерий за оценка 3.1 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 15 т.
 • Критерий за оценка 3.2 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в община с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни
  животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 10 т.
 • Критерий за оценка 3.3 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в  административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 5 т.

*Максималният брой точки по Приоритет№ 3 е 15 точки, като оценката се получава в зависимост от съответствието на проектното предложение с един от критериите за оценка /№3.1, №3.2 или№3.3/, като не се натрупват точките по отделните критерии за оценка.

 • Критерий за оценка 4.1 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 15 т.
 • Критерий за оценка 4.2 Проектни предложения подадени от кандидати, чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 10 т.
 • Критерий за оценка 4.3 Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 5 т.
 • Критерий за оценка 5.1 Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС№ 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.– 10 т.
 • Критерий за оценка 5.2 Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008г.- 5 т.
 • Критерий за оценка 6.1 Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на ветеринарната медицина- 10 т.
 • Критерий за оценка 6.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на животновъдството- 5 т.

По така приетите критерии сборът на максималния брой точки е 100. Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви помогнат с изготвянето на цялостна документация по проекта, както и да Ви съдействат за кандидатстването и комуникацията с  управляващия орган при управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0