Подмярка 7.6 – запазва духовния и културен живот в селските райони

Религията е система от вярвания, културни ценности и мирогледи, които свързват един народ. Запазването на духовния и културен живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони.

Културно-историческото развитие на нашата страна предопределя богато културно и религиозно наследство, което се запазва и съхранява в местните поделения на вероизповеданията. Инвестициите по Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ ще позволят да се запази културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.

За разлика от предишния програмен период, където местните поделения на вероизповеданията бяха допустими по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013 и трябваше да се съревновават с общините за общия бюджет по мярката, през новия програмен период за религиозните храмове е отделена Подмярка 7.6, по която допустими бенефициенти са само те.

Въпреки отделения бюджет от 40 млн. евро, само за местните поделения на вероизповеданията, анализи показват, че той ще бъде крайно недостатъчен за всички нуждаещи се от подпомагане кандидати. Допустими за кандидатстване по Подмярка 7.6 ще бъдат местни поделения на вероизповеданията, задължително регистрирани като юридически лица, съгласно Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на същия закон. Разширява се обхвата на дейностите и по точно обектите, който могат да бъдат реконструирани, а именно  добавянето на обекти от национално значение. Визуализира се рамка, в която обхвата се разширява, а бюджетът е значително малък. Тези факти отново поставят кандидатите в изострена конкурентна среда. Тежестта на тези проекти е изключително голяма, обвързани са със сериозна пред проектна подготовка и голям брои бюрократични пречки, произтичащи от специалния статут на допустимите кандидати. Подмярка 7.6 се очаква да стартира средата на месец Април, с прием до 1 месец след датата на отваряне, следователно и времето на религиозните храмове е изключително ограничено.

Допустимите за подпомагане дейности по Подмярка 7.6 са:
 • възстановяване;
 • реставрация;
 • ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение;
 • дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Важно е да се обърне внимание на дейностите, за който не се предоставя финансова помощ. Тук са изключени всички дейности, който обхващат населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси. Когато говорим за дейностите по проекта задължително трябва да акцентираме и на изискването те да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община и стратегията за Водено от общностите местно развитие (ако съществува такава).

Допустимите за финансиране разходи също са обвързани с доста критерии и стойности, които не следва да надхвърлят. Не са допустими разходи за закупуване на земя или за нов строеж.

Допустими за финансиране са следните разходи:
 • възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане;
 • придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта.

Очаква се ДФЗ  да определи списък за по-голямата част от активите, дейностите и услугите, за който са определени референти разходи. Като се вземат в предвид спецификите на допустимите разходи и факта, че крайната цена за тях се формира и от допълнителни разходи, референтните цени повече ще навредят и ще утежнят процедурите. При не навременно изготвяне на този списък в опасна хипотеза влизат разходите за проектиране и др.

През новият програмен период е изключена възможността да се кандидатства с „Идеен проект“, условие за допустимост е представянето само на „Технически проект“ или „Работен проект“.

Друг нов момент за бенефициентите по Подмярка 7.6 е ограниченото време, което имат за изпълнение на проекта, а именно само 24 месеца. Дори проекти, които включват разходи за СМР ще трябва да се съобразят с краткия срок от 24 месеца, а не от 30 месеца, както беше през стария програмен период по Мярка 322. Обективните съображения на ДФЗ са, че това са проекти, по които местните поделения на вероизповеданията не са възложители по ЗОП и процедурата е по-лека.

Финансовата помощ по Подмярка 7.6 ще бъде в размер на:
 • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
 • 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

В допълнителните разпоредби на Проекто Наредбата е дадено определение за „проект, генериращ нетни приходи”  по смисъла на европейското законодателство, но предвид специфичния статут на допустимите бенефициенти това определение не е напълно приложимо. Очакват се допълнителни разяснения по казуса, който да помогнат на местните поделения на вероизповеданията да разберат използвания термин.

Както споменахме очертава се ситуация на увеличен обхват на Подмярка 7.6, но бюджет само от 40 млн. евро. Много важна роля при оценка на проектните предложения ще имат критериите за подбор:

 • Брой на населението, което ще се възползва от допустимите дейности;
 • Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта.

Критериите за подбор предстой да бъдат разделени на под критерии.

Относно първия критерии предстои да разберем дали ще се взима в предвид броят на населението от територията на населеното място, в което се намира сградата с религиозно значение, или на територията на общината.

Вторият критерии се очаква да бъде разделен според културната и обществена значимост на обекта – да бъдат приоритизирани по критерии от местно и национално значение.

Както виждате се очаква тежък прием по дългоочакваната Подмярка 7.6. Предстои за краткия период от време, до средата на месец Април, да се направят много разяснения и да се изчистят всички двусмислени условия по Наредбата. На кандидатите – местни поделения на вероизповеданията им предстои тежък път в процеса по подготовка на проектните предложения, управлението и отчитането на проектите.

Проектът „Ремонт на Храма „Успение Богородично“ и подобряване на прилежащото пространство“ е подготвен и реализиран от екипа на консултантска компания novek. Може да видите състоянието на Храма преди стартиране на проекта и след успешното приключване през 2015 година. Храм „Успение Богородично“ в Община Средец, село Драчево е доказателство, че реставрацията на храма във Вашето населено място е възможна.

Надяваме се този материал да е направили вашият път поне малко по-лесен! 

Нашата помощ и подкрепа може да намерите в офисите ни в  градовете София, Пловдив, Сливен, Перник и Монтана.

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0