„Покриване на международно признати стандарти”

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

По настоящата процедура за подбор на проекти се прилагат три групи критерии за допустимост, отнасящи се до:

  • кандидатите, които могат да участват;
  • проекти/дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ;
  • видове разходи, които са допустими при определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ.

Допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

а) Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

б) Да имат седалище в Република България, и

в) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост на кандидатите

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:

 

а) Имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения, и

б) Имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Продължителност

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустимост на проектите

Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:

а) да се изпълняват само на територията на Република България;

б) да включват задължително дейности за сертифициране на стандартизирани системи за управление и/или въвеждането на добри производствени практики и/или удостоверяване на съответствието на продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него (посоченото условие не се отнася до дейностите, свързани с внедряване на софтуерни системи за управление на ресурсите на предприятията – ERP системи и/или системи за управление на работата с клиенти – CRM системи, и/или системи за управление на производствените ресурси – MOM системи, и/или друг вид системи за управление на предприятията);

в) да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

г) да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

д) да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

ВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по настоящата процедура за вече реализирани дейности или такива, в процес на изпълнение – финансирани от други източници с публичен и/или частен характер.

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;

б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията.

в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на  проекта след неговото одобрение.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0