Появи се втори вариант за прилагане на подмярка 6.3 за малките стопанства

подмярка 6.3Втори проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува МЗХ. Първият вариант бе качен за обсъждане в сайта на министерството обсъждане на 19 април.

По подмярката се предоставя финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана, обяснява в мотивите си зам.-министър Васил Грудев. Помощта е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.
Първо плащане от 10 000 евро е след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Допустими за подпомагане кандидати са физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.

Министерство на земеделието и храните като Управляващ орган и ДФЗ – РА, трябва да гарантират по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, че обстоятелствата на условията за допустимост на бенефициентите са доказуеми и могат да им бъде извършван контрол. В тази връзка с цел да не се създават изкуствени и недоказеуми доходи от земеделски дейности са и заложен те условията на чл. 5 от Наредбата. Като основни изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са заложени следните
условия:
– да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
– да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
– да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
– да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
– да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
– да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0