По мярка 7.2: До 3 млн. евро на община за пътища и В и К съоръжения

Северозападният район, малките населени места и селищата с висока безработица ще са приоритетни

изграждане на пътДо 2 милиона евро е помощта, която ще се отпуска за общински проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. Това се вижда от публикувания на сайта на Министерството на земеделието и храните проект на наредба за прилагане на подмярката. Според индикативния график тя трябва да се отвори за прием в седмицата, която започва от 4 юли.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР.

В чл. 4 от проекта са посочени допустимите за подпомагане дейности, които са: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустимите за подпомагане кандидати, териториалният обхват и демаркация са посочени в чл. 5 от проекта  на наредба.

Подмярка 7.2 ще се прилага на територията на 232 общини в селските райони, с изключение на дейности допустими за подпомагане по Оперативна програма „Региони в растеж“ в населени места, които са допустими за подпомагане по приоритетна ос 1 и 2 от Оперативна програма „Региони в растеж“.
По подмярката допустими за подпомагане бенефициенти са общини от селските райони, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и ВиК оператори.

Във връзка с демаркацията с Оперативна програма „Региони в растеж“ и много въпроси, които постъпиха в процеса на подготовка на нормативният акт е било взето решение да се регламентира в чл. 6 от наредбата освен допустимите за подпомагане кандидати, а и дейностите, за които е допустим всеки един кандидат.

В чл. 10 от проекта са регламентирани финансовите условия, съгласно които финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

Максималният размер за общо допустимите разходи по видове бенефициенти и инвестиции, съгласно които максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат община, е левовата равностойност на 10 000 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро, за един кандидат община или ЮЛНЦ.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и левовата равностойност на 1 000 000 евро за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община или читалище.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях не може да
надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро, за един кандидат община или ЮЛНЦ.

По подмярката е допустимо и авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансовото плащане е допустимо при предоставяне на безусловна и неотменима банкова гаранция, договор за поръчителство или запис на заповед. Авансово плащане е допустимо при предоставяне на запис на заповед от бенефициенти общини или читалища. Допустимо е и междинно плащане, което може да бъде заявено не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи – не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

В Раздел ІV от проекта са регламентирани общи изисквания към проектите и специфични с оглед на допустимите за подпомагане дейности, които са регламентирани в европейското и национално законодателство и ПРСР.

В Раздел ІV от проекта са регламентирани допустимите и недопустими за подпомагане разходи съгласно одобрената от Европейската комисия ПРСР и Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство  в селските райони за периода 2014 – 2020 г.В проекта на наредба са
включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Приоритет по подмярката:
Чрез критериите за подбор при инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:
1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
2. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;
3. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР;
4. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;
5. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:
1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
2. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;
3. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък);
4. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;
5. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в
селските райони приоритет ще бъде даван на:
1. Райони с установен или прогнозиран воден стрес:
– засушаване или недостиг на вода;
– с лошо качество на питейната вода;
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
3. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи,
за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности от общинско значение приоритет ще бъде даван на:
1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства приоритет ще бъде даван на:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца;
2. Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност приоритет ще бъде даван на:
1. Инфраструктура в Северозападен район;
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура в Северозападен район;
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства приоритет ще бъде даван на:
1. Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта;
2. Инфраструктура в Северозападен район.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските
райони приоритет ще бъде даван на:
1. Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката;
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец юни 2016

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0